Saheulaanan, Pérsib Pinunjul Kahiji Dina Best Football (Soccer) Clubs in the World


Loka The Top Tens mangrupakeun salasahiji loka anu osok nyieunan daptar anu dianggap pang-pangna dina rupa-rupa perkara. Dina unggal daptarna, osok disampakeun sapuluh anu dianggap pang-pangna: pangalusna, panggoréngna, pangpunjulna, panglobana. Ti mimiti daptar grup musik bén pangpunjulna, nepikeun ka cara ngahina anu pangkejemna, jeung daptar paranti mulas kuku pangalusna, aya dina daptar anu disampakeun ku ieu loka. Cara milih sapuluh pangpunjulna téh ngandelkeun pilihan ti jalma anu ngalongok katut milih anu aya dina daptarna. Jadi, anu disebut pangpunjulna dina ieu daptar anu disampakeun téh nyaéta perkara anu panglobana nu milih (paloba-liba dipilih).

Persib Bandung jadi pinunjul kahiji dina Best Football (Soccer) Clubs in the World di loka The Top Tens
Persib Bandung jadi pinunjul kahiji dina Best Football (Soccer) Clubs in the World di loka The Top Tens

Anu keur ramé-raména dipagunemkeun ngeunaan daptar sapuluh pangpunjulna dina ieu loka téh nyaéta Best Football (Soccer) Clubs in the World. Dina ieu daptar disampakeun pilihan rupa-rupa kleub méngbal anu aya di sakuliah dunya. Rupa-rupa kleub méngbal bisa dipilih ku anu ngalongok ka ieu loka. Salian ti milih kleub anu dipikameumeutna, bisa ogé nuliskeun pairan atawa gerentes haté ngeunaan kleub anu dipilihna. Anu nyababkeun raména téh kusabab aya sababaraha kleub anu balap paloba-loba pangrojong. Atuh, lobana pangrojong téh teu jauh bédana.

Mangsa dilongok dina poé Ahad ping 15 Suklapaksa Asada 1949 Candra Kala Sunda (30 Juni 2013), kleub anu jadi pinunjul kahiji téh nyaéta kleub Persib Bandung. Persib Bandung meunang pangrojong anu lobana 12%. Lobana anu milih ieu téh bisa ngéléhkeun kleub méngbal anu geus kakoncara ka sakuliah dunya saperti Barcelona anu meunangkeun sora 11%, Manchester United (10%), Real Madrid (9%) katut Chelsea (5%).

Sanajan kitu, lobana anu milih ieu téh henteu nandakeun yén kleub Persib Bandung bener-bener jadi kleub méngbal anu pangpunjulna di dunya ieu. Ieu mah nuduhkeun lobana pangrojong ti anu ngarojong éta kleub, anu biasa disebut suporter téa. Dina hiji pairan anu ngarojong kleub séjén, aya anu nyebutkeun tacan pernah ngadéngé kleub anu ngaranna Persib Bandung (kakara ayeuna ngadéngé éta ngaran).

Atuh pikeun anu ngarojong Persib Bandung mah henteu jadi halangan. Sanajan tacan bisa nyaruaan kana kapinunjulan kleub séjén dina hal préstasi anu nyata, sahanteuna ku jadi nomer hijina dina ieu daptar téh ngawanohkeun yén aya kleub méngbal anu ngaranna Persib Bandung anu miboga suporter (bobotoh) anu kacida mikacintana ka Persib Bandung. Sakumaha anu dikedalkeun ku salasaurang anu milih Persib Bandung kalawan meunang pangrojong panglobana tinu séjén. Kieu kedalna téh:

PERSIB not just a football club, but PERSIB flesh and blood has become a tradition that the West Java & Bandung send down from the grandfather, grandmother, parents and children. Persib will always be in our hearts no matter what happens we will always support PERSIB.

Love Quran Tab, Tablét Mapag Bulan Romadon Kaluaran Cyrus


Dina mapag bulan Romadon anu sakeudeung deui bakal datang, pausahaan anu biasa ngaluarkeun hénpon jeung tablét anu dingaranan Cyrus bakal ngaluarkeun tablét husus. Tablét husus ieu dingarana Love Quran Tab. Aya opat rupa tablét anu ditawarkeun ku Cyrus. Opatanana miboga spésipikasi anu béda katut hargana ogé béda. Sanajan béda spesipikasina, ari aplikasi anu dibawana mah sarua waé dan tujuanana pikeun mapag bulan Romadon téa.

Ngeunaan wujudna mah henteu béda reujeung tablét saperti biasana. Anu ngabédakeun reujeung tablét séjénna mah aplikasi bawaanana anu husus disampakeun pikeun mapag bulan Romadon. Sakumaha ngaranna, Love Quran Tab, dijerona ieu tablét diinstal aplikasi husus ngeunaan Al-Quran.

Cyrus Love Quran Tab 3G
Cyrus Love Quran Tab 3G

Daptar aplikasi husus anu diterapkeunana nyaéta:

 • My Quran. Nyaéta Al-Quran digital anu dilengkepan ku tarjamahna, tajwid, tilawah, doa jeung program namatkeun maca Quran.
 • Muslim Daily. Nyaéta rupa-rupa pasilitas anu bisa dipaké mantuan pikeun ngamalkeun ajaran Islam sapopoé diantarana jadwal sholat jeung arah kiblat.
 • Jelajah Quran. Nyaéta kaulinan (gim) pikeun mikawanoh ngaran-ngaran surat dina Al-Quran anu jumlahna 114 surat kalawan réntétanana, harti jeung jinis suratna (kaasup surat makiyyah atawa madaniyah).
 • Taqhoma. Nyaéta pikeun diajar mikawanoh hurup hijaiyah kalawan pikaresepeun kusabab mangrupa kaulinan lalaguan.
 • Melodi Quran. Nyaéta aplikasi pikeun diajar neuleuman eusi surat pondok ngaliwatan lalaguan.
 • Kamus Quran. Nyaéta pikeun diajar kandaga kecap anu penting dina Al-Quran ngaliwatan kaulinan neguh kecap bari diajar Basa Inggris.
 • Carita Sasatoan. Dongéng ngeunaan sasatoan anu dicaritakeun dina Al-Quran dipidangkeun kalawan interaktip.
 • Indeks Al-Quran Tematik. Nyaéta aplikasi indéks Al-Quran anu disusun nurutkeun jejerna.
 • Kumpulan Pidio animasi edukatif pikeun ngawurukan barudak anu diajar ibadah sapopoé.
 • Senandung Shalawat Untuk Negeriku. Kumpulan solawat anu dihaleuangkeun ku Haddad Alwi dina albeum ‘Senandung Shalawat Untuk Negeriku’.
 • Indobooks. Nyaéta aplikasi anu midangkeun rupa-rupa majalah Islami kaluaran Mizan katut penerbit séjénna saperti Majalah Gramedia, Tempo, Koran Tempo, Koran Tribune, T&T, Telset, Majalah kaluaran MRA, Komik Kho Ping, jeung loba deui.

Opat rupa tablét anu disadiakeun téh nyaéta:

 1. Love Quran Tab 3G TV anu harga normalna Rp 2.100.000 (Aplikasi husus Love Quran, Tablet HD anu ipis + TV, TV Analog + rékam, HDMI, Bisa Maca USB, Batré 5200MAh, Mémori 4Gb).
 2. Love Quran Tab Wifi TV, hargana Rp.1.500.000 (Aplikasi husus Love Quran, TV Analog + rékam, HDMI, bisa maca USB, Capture Screen, Memori 8Gb).
 3. Love Quran Tab Wifi, Rp.1.050.000 (Aplikasi husus Love Quran, Tablet 7 Inci tina metal, Glass to glass, Bisa maca USB, HDMI, memori Internal 8Gb).
 4. Love Quran Tab 5 WiFi, Rp.1.500.000 (Aplikasi khusus Love Quran, Tablét Game HD 5 inci + TV, Layar QHD, TV Analog + rékam, hurung najan henteu maké batré, Maca USB, HDMI)

Ieu tablét bisa dipedalkeun kalawan pangrojong ti Telkomsel katut Mizan. Pikeun inpo leuwih lengkep bisa langsung waé ngalongok ka loka cyruspad atawa telkomsel.com/cyrus.

Ngeunaan Komunitas di Sumedang


Ngobrolkeun ngeunaan komunitas, teu kaitung anu kumaha waé komunitas téh. Da ayeuna mah geningan ampir sagala perkara aya komunitasna. Ti mimiti anu didadasaran ku pangaresep atawa hobi, cekelan atawa budaya, nepikeun ka ngaran anu sarua, komunitas bisa diadegkeun atawa ngajanggélék kalawan diiluan ku anu miboga tujuan atawa pangaresep anu sarua. Pikeun jalma-jalma anu miboga pangaresep kana kleub méngbal, nyieun komunitasna. Teu anéh lamun aya mangpuluh-puluh komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, arék kleub luar nagri atawa kleub anu aya di Indonésia. Anu mikaresep kana hénpon, aya komunitasna ogé saperti komunitas Android, Blackberry katut iPhone.

Komunitas
Komunitas

Di Sumedang, teu tinggaleun ogé loba komunitas anu diadegkeun. Naha komunitas mandiri diadegkeun kalawan taya pakait reujeung komunitas di wewengkon séjén atawa komunitas anu mangrupakeun cabang tina komunitas anu aya di wewengkon séjénna. Lamun ditataan mah loba pisan. Komo deui lamun ngitung komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal mah. Aya komunitas anu ngarojong kana kleub Persib Bandung, kleub AC Milan, Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, katut kleub séjénna.

Salian ti komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, aya ogé komunitas séjén anu mikaresep kana hal-hal séjénna. Diantarana waé aya komunitas anu mikaresep kana sapédah baheula, komunitas anu mikaresep kana popotrétan, komunitas anu maké hénpon Android jeung Blackberry. Terus aya ogé komunitas anu eusina anu maraké motor anu sarua, saperti motor Tiger, motor Mio jeung réa-réa deui.

Pokona mah, loba komunitas anu ngadeg di Sumedang. Ditataan mah moal katataan. Ngan lamun hayang apal kana komunitas anu aya di Sumedang, ayeuna mah loba sumber inpo anu bisa méré nyaho ngeunaan komunitas naon waé anu aya di Sumedang. Pangpangna ngaliwatan média internét, saperti twitter atawa pésbuk.

Jalan Ngolécér


Mindeng pisan ngadéngé istilah atawa kalimah jalan ngolécér. Istilah anu dipaké pikeun nuduhkeun patempatan. Ngan hanjakal nuduhkeun patempatan anu kumaha jeung di mana. Anu jadi cekelan mah éta patempatan téh ayana di jalan atawa jajalaneun. Ieu mah sakumaha ngaranna waé, jalan ngolécér.

Ngolécér téh kawas kolécér kitu? Istilahna mah jalan anu saperti kolécér? Kolécér mah apanan muter. Hartina jalan ngolécér ogé jalan anu muter? Atawa jalan anu dipaké pikeun nanggerkeun kolécér.

Jalan ngolecer?
Jalan ngolecer?

Manggih inpo anu rada nutupan kana kapanasaran. Jalan ngolécér téh lain jalan anu muter kawas kolécér. Pon kitu deui, jalan ngolécér téh lain jalan anu dipaké pikeun nanggerkeun kolécér. Cenah mah, jalan ngolécér téh mangrupakeun salasahiji jalan pertelon anu juruna nyiku. Jalan ngolécér téh jalan anu lempeng ngan manggihan sisimpangan anu nyiku. Nyikuna naha arék ka katuhu atawa nyiku ka kénca.

Ngan, naon pakaitna reujeung kolécér? Apanan ngolécér téh nuduhkeun pasipatan anu nyarupaan atawa nyiliwuri kana kolécér?

MT6589, Prosésor Opat Inti Kaluaran MediaTek


Salaku salasahiji pausahaan anu ngaluarkeun prosésor pikeun parabot keupeul, MediaTek embung tinggaleun ku pausahaan séjén anu sawidang. Nalika pausahaan séjén ngaluarkeun prosésor anu di jerona miboga opat inti, MediaTek ogé ahirna mah ngaluarkeun prosésor anu sajinis. Prosésor kaluaran MediaTek anu dingaranan MT6589 ieu miboga opat inti prosésor, kalawan galura gawéna leuwih ti 1 GHz.

Nurutkeun inpo anu dipidangkeun ku loka MediaTek (http://www.mediatek.com/_en/Event/MT6589/overview.php), ieu prosésor téh mangrupakeun prosésor anu diancokeun pikeun parabot keupeul entragan panengah nepikeun ka anu pangalusna (mid-end to high-end). Di jerona ngagabungkeun CPU Cortex-A7 beunangna ARM anu listrikna awét, prosésor grapik PowerVR Series5XT beunangna Imagination Technologies, katut modem multi-mode UMTS Rel. 8/HSPA+/TD-SCDMA beunangna MediaTek sorangan. Dina nyieun ieu prosésor, MediaTek ngagabungkeun CPU Cortex-A7 opat siki jadi sasiki prosésor kalawan maké proses pabrikasi 28 nm anu dilengkepan ku TrustZone pikeun ngajaga kaamanan sistem. Nurutkeun inpo anu diancokeun, cenah cara gawé prosésor MT6589 anu miboga galura gawé 1,2 GHz bisa ngaleuwihan cara gawé prosésor séjén anu miboga galura gawé 1,5 Ghz.

Kamampuhan prosesor MT6589 kaluaran MediaTek
Kamampuhan prosesor MT6589 kaluaran MediaTekek

Kamonésan séjénna henteu eureun dina cara gawé prosésorna wungkul. Ieu prosésor dilengkepan ku kamampuhan pikeun ngokolakeun multimedia anu alus kalawan listrikna kawilang awét. Pon kitu deui kamampuhan prosésor grapikna. Kamampuhan atawa kamonésan séjénna anu aya dina prosésor M6589 ieu diantarana waé:

 • Miboga kamampuhan pikeun nyambung kana dua jaringan dina dua kartu SIM kalawan babarengan. Jadi lain ngan ukur Dual-On deui tapi Dual-Active. Dina ieu kamonésan, dua kartu anu aya dina hénpon bisa dipaké babarengan, saperti anu hiji dipaké narima telepon, anu hiji deui bisa bari dipaké nelepon. Atawa anu hiji nyambung ka internét, anu hiji deui dipaké teteleponan.
 • Henpon dilengkepan ku ieu prosesor bakal miboga layar anu cekas sanajan dinu caang. Jadi bisa leuwih jelas nempo naon anu aya dina layarna.
 • Cara gawé prosésor grapik anu leuwih hadé nepikeun ka dua kalina kusabab dilengkepan ku Cool 3D suite, anu bisa dipaké pikeun disambungkeun reujeung kaméra jeung layar tilu dimensi (3D).
 • Dilengkepan ogé ku kamampuhan pikeun ngokolakeun kaméra nepikeun ka 13 MP, ngarékam pidio nepikeun ka 30 fps, nyetél pidio 1080p katut ngolah gambar anu leuwih hadé.

Prosésor ieu geus dipaké dina hénpon anyar anu dipedalkeun ku Smartfren, Andromax V 5.0.