Mikawanoh Komunitas Aleut!


Mimiti ngadéngé ngaranna, kaciri nyundana téh. Aleut, mangrupakeun kecap dina Basa Sunda anu nuduhkeun kaayaan anu ngabring. Dina hal ieu mah anu ngabringna téh nya sababaraha urang jalma atawa lobaan. Ngaleut mangrupakeun pagawéan sababaraha urang jalma (atawa lobaan) anu ngabring muru ka tempat anu dijugjug.

Ngeunaan Komunitas Aleut!, bisa disebutkeun mangrupakeun komunitas anu anggahotana barudak ngora anu hayang mikacinta kana tempat (dayeuh) anu keur dianjrekanana. Mikacintana ku jalan mikawanoh jeung néangan luang tina sajarahna. Sakumaha ngaranna, kagiatan poko anu dilumangsungkeun ku ieu komunitas téh nyaéta ngaleut atawa ngabring mapay tempat atawa ngajugjug tempat anu miboga niléy sajarah. Ku jalan ngaleut, dipiharep dina ngahargaan kana sajarah téh bisa leuwih loba anu mikaresep. Harepanana, niléy sajarah téh bisa dilarapkeun dina basa katut kahirupan sapopoé.

Komunitas Aleut! di twitter
Komunitas Aleut! di twitter

Komunitas Aleut! dikokolakeun ku saurang koordinator kalawan dibantuan ku sababaraha urang anggahota aktip salaku pangurus poéan. Struktur dina Komunitas Aleut! henteu tetep, tapi disaluyukeun reujeung pangabutuh.

Pikeun anu hayang ngiluan kana ieu komunitas, Komunitas Aleut! bisa diiluan ku saha waé kalawan sarat henteu ngabeuratkeun. Da ieu Komunitas mah lain néangan untung. Sarat anu kudu dicumponan kunu hayang jadi anggahota nyaéta:

 1. Bisa maca aksara latén.
 2. Miboga kahayang pikeun diajar.
 3. Resep leuleumpangan (jalan-jalan).
 4. Ngeusi keretas pormulir paranti daptar.

Anu hayang jadi anggahota ngan ukur dipénta waragad sapuluh réwu pikeun sataueun. Ieu waragad téh pikeun gaganti nyieun pin anggahota (unggal anggahota baris dibéré pin), béaya sms pikeun bewara lamun aya kagiatan ngaleut, jeung pikeun kas.

Sedengkeun papagon anu kudu dicekep ku unggal anggahota Komunitas Aleut! ieu, diantarana waé:

 1. Turut tumut kana papagon umum salaku warga masarakat.
 2. Nyumponan tanggung jawab salaku anggahota komunitas saperti silih tulungan, henteu ading adiguna, ogé henteu ngamangpaatkeun komunitas pikeun kapentingan anu henteu bener.
 3. Henteu ngamangpaatkeun data jeung aksés anggahota Aleut! pikeun kapentingan pribadi atawa kelompok di luar Komunitas Aleut! bari taya idin ti pengurus.
 4. Ngiluan kana kagiatan diajar babarengan.
 5. Sanajan taya tatali katut kawajiban anu pakaitna dina hal organisasi, harepanana mah bisa nyekel kana aturan anu aya.
 6. Pangurus bisa ngaluarkeun salasaurang anggahota lamun dianggap ngaganggu anggahota séjén dina komunitas.
 7. Anu ngiluan komunitas Aleut! ogé kudu apal jeung nyaluyuan katut ngalaksanakeun dadasar Komunitas Aleut!, manco dina kagiatan anu dilumangsungkeun, ngajaga harga diri komunitas katut ngaragangan anggahota anu séjénna.
 8. Sanggup ngagunakeun idéntitas Komunitas Aleut! dina unggal ngiluan kagiatanana.

Nurutkeun data anu diancokeun dina blog Komuunitas Aleut, ieu komunitas diadegkeun dina taun 2006. Kalawan sekretariat ayeuna di Jalan Sumur Bandung No. 4 Bandung 40132. Alamat sérélék di komunitasaleut@gmail.com, akun pésbukna di klab_aleut@yahoo.com, akun twitter di @KomunitasAleut. Sedengkeun alamat lokana di aleut.wordpress.com.

(Inpo meunang nyutat ti aleut.wordpress.com)

Merenahkeun Patempatan di Dayeuh Bandung Jaman Walanda


Salasahiji pangaweruh anu bisa katarima nalika ngiluan ngaleut nyaéta ngeunaan pangabisa urang Walanda dina merenahkeun patempatan anu aya di dayeuh Bandung. Unggal wewengkon di dayeuh Bandung dicawiskeun pikeun kaperluan anu tangtu. Anu tangtuna ogé nurutkeun itung-itungan heula, henteu sagawayah. Di wewengkon mana kudu diwangun pasar, puseur pamaréntahan, jeung anu séjénna.

Dina hal ieu kaasup ogé dina nempatkeun ngaran-ngaran wewengkon katut ngaran jalan. Ngaran wewengkon katut jalan di Jaman Walanda geus ditangtukeun. Utamana ngaran-ngaran jalan anu sajinis dikumpulkeun di hiji wewengkon. Aya wewengkon anu ngaran jalanna ku ngaran tutuwuhan, aya wewengkon anu ngaran jalanna ku ngaran mamanukan, jeung anu séjénna. Kaasup jalan anu dingaranan ku ngaran-ngaran dokter. Sababaraha jalan anu dingaranan ku ngaran dokter ngumpul di wewengkon Pasirkaliki nyambung ka Cipaganti.

Salasahiji wewengkon di dayeuh Bandung anu ngaran jalanna tina ngaran dokter
Salasahiji wewengkon di dayeuh Bandung anu ngaran jalanna tina ngaran dokter

Hal ieu, sigana mah supaya gampang dina ngokolakeun inpo ngeunaan wewengkon anu aya di dayeuh Bandung. Lamun néangan jalan atawa wewengkon anu ngaranna tangtu, kari nyocogkeun waé ngaranna téh tina jinis naon. Lamun ngaran jalanna tina ngaran dokter, kari nuduhkeun ka wewengkon anu tadi (Pasirkaliki béh kalér), moal ka wewengkon mana deui. Jadi henteu bingung atawa kudu aprak-aprakana ka mana-mana lamun néangan hiji jalan.

Ngeunaan sabudeureun tempat cicing baheula, hususna urang Walanda, henteu leupas tina tutuwuhan. Di buruan imah téh, cenah, loba anu dipelakan tutuwuhan. Buruan imah téh henteu diantepkeun lénglang tanpa iuh-iuhan. Ieu kaayaan béda reujeung Bandung ayeuna. Taneuh pikeun ngawangun imah téh dibéakeun kabéh pikeun ngawangun imah, taya tempat pikeun nanem pepelakan atawa tutuwuhan. Ngan saeutik anu bisa pepelakan di hareupeun imah téh. Masih kénéh ngeunaan wangunan imah, di tukangeun imah urang Walanda mah osok dilengkepan ku jalan pikeun panglumpatan nalika aya bahya atawa bancang pakéwuh saperti aya lini.

Mikawanoh Tutuwuhan, Pélingna Ngaleut Kedokteran


Sakumaha wejangan ti panitia saméméh prak indit ngaleut, sanajan jejerna ngeunaan Kedokteran, dina prakna ngaleut mah henteu ongkoh ngan ukur manco kana hal kedokteran atawa kaséhatan wungkul. Komo nyanghareupan milangkala Komunitas Aleut anu katujuh, lamun manggihan hal atawa obyék poto anu alus mah, ulah tinggaleun. Arék tutuwuhan atawa obyék séjénna, supaya hasilna bisa diancokeun engké nalika milangkala.

Bener waé salila ngaleut téh lain ngan ukur ngagugulung masalah kedokteran jeung kaséhatan wungkul. Dina prak-prakanana aya pedaran ngeunaan tutuwuhan utamana tutuwuhan anu kapanggih salila ngaleut. Sabenerna mah loba tutuwuhan anu kapanggih, ngan aya sababaraha tutuwuhan anu digunemcaturkeun ku anu leuwih apal kana éta masalah tutuwuhan (mahasiswa Biologi sigana mah). Aya pepelakan hui, cau, cau kipas, buah Dewandaru, jeung gedang.

Ngariung pepelakan hui
Ngariung pepelakan hui

Cenah aya cau téh salian bisa didahar, aya ogé jini cau anu henteu bisa didahar. Ciri-cirina cauna paranjang laleutik, terus rupa atawa warna jantungna méncrang. Panasaran ogé, hanjakal henteu disebutkeun ngaran jinis cauna. Soalna di lembur aya cau hoé anu paranjang laleutik, ngan warna jantungna poho deui, anu ngaranna cau hoé. Cau ieu mah tara dipelak, jadina di pileuweungan.

Ngariung magunemkeun masalah cau
Ngariung magunemkeun masalah cau

Aya deui tangkal cau kipas. Ngeunaan cau kipas, cenah bisa dipaké pikeun nuduhkeun arah kiblat. Tambahanana deui, aya tutuwuhan anu kakara panggih, nyaéta tangkal Dewandaru. Kakara harita manggihanana. Nilik kana rupa buahna mah siga buah ceremé. Buahna ogé bisa didahar cenah, rasana rada haseum.

Kumpul ngariung magunemkeun masalah cau kipas
Kumpul ngariung magunemkeun masalah cau kipas
Buah Dewandaru
Buah Dewandaru