Ngaran Tutuwuhan di Dayeuh Bandung


Nurutkeun inpo ti blog mooibandoeng dina pedalan anu dijudulan Nama Tumbuhan Jadi Nama Jalan/Daerah, loba ngaran tutuwuhan anu dipaké ngaran patempatan di dayeuh Bandung. Naha arék dipaké ngaran wewengkon atawa ngaran jalan. Ti mimiti tutuwuhan anu leutik nepikeun ka tutuwuhan anu gedé, dipaké ngaran. Ti mimiti tutuwuhan anu aya kénéh jeung gampang kapanggihna nepikeun ka tutuwuhan anu geus susah kapanggihna.

Salasahiji wewengkon di dayeuh Bandung anu ngaran jalanna tina ngaran tutuwuhan
Salasahiji wewengkon di dayeuh Bandung anu ngaran jalanna tina ngaran tutuwuhan

Lamun ditataan mah, loba ogé. Sawaréh mah masih kénéh inget kana jinis jeung rupa tutuwuhanana. Sawaréh deui mah asa jadi kaingetan kana éta tutuwuhan téh kusabab geus lila tara manggihan. Ari sawaréh deui mah, lebeng teu apal kana jinis tutuwuhanana kusabab tacan apal jeung manggihan kana éta ngaran tutuwuhan.

Ahirna mah kaideuan pikeun nataan atawa nyungsi tutuwuhan anu aya di lembur pikeun dijadikeun catetan. Mugia aya mangpaatna pikeun ka hareupna.

Ping 1 Suklapaksa Yésta 1949 Candra Kala Sunda


Yesta 1949
Ping 1 Suklapaksa Yésta 1949 Candra Kala Sunda

Peta Sumedang Baheula


Nyungsi data ka KITLV, nyampak data ngeunaan peta Sumedang baheula anu dijieun ku Walanda. Aya dua peta poko anu bisa dijadikeun cekelan. Nurutkeun data anu aya, dua peta éta téh kaluaran taun 1908 jeung taun 1920.

Ngilikan kana eusi petana, utamana ngeunaan jalan-jalan poko (utama) anu aya di dayeuh Sumedang henteu pati loba parobahan. Utamana ngeunaan perenahna. Jalan-jalan poko anu ayeuna aya di dayeuh Sumedang geus aya ti béh ditu kénéh. Jalan Pangéran Kornél, Jalan Prabu Geusan Ulun, Jalan Sebelas April, Jalan Angkrék, katut jalan-jalan di sabudeureun Alun-alun Sumedang. Pon kitu deui reujeung lapang pacuan kuda di wewengkon Dano.

Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1908
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1908
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1920
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1920
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang ayeuna (2013)
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang ayeuna (2013)

Anu ngabédakeun antara peta taun 1908 reujeung taun 1920 mah nyaéta ayana jalan Parigi anu tembus ka Gunung Gadung, Jalan Pasanggrahan (pertelon patung Kuda Rénggong) katut jalan ka Baginda/Citengah. Dina peta taun 1908 mah henteu kagambarkeun éta jalan téh.

Sedengkeun bédana reujeung kaayaan ayeuna (peta dina taun ayeuna-ayeuna) nyaéta ayana Jalan Kutamaya katut jalan Baypass.