Caang Bulan Dadamaran


Lamun dina wanci peuting, saméméh aya listrik mah anu biasa nyaangan di imah téh taya deui salian ti damar atawa cempor. Damar anu dieusian ku minyak tanah téh diseungeut supaya bisa nyaangan rohangan di imah. Lumayan bisa nyaangan pikeun sarohanganeun mah.
Dadamaran, asal kecapna tina damar, anu miboga harti nyieun pagawéan ngagunakeun damar pikeun nyaangan (supaya jadi caang). Damar diseungeut ku seuneu supaya hurung. Tempat anu poék dina wanci peuting téh jadi caang tina cahaya seuneu damar. Ngan tempat anu bisa dicaangan ku damar mah henteu ka lega teuing. Cahya tina damar mah ngan ukur bisa nyaangan tempat anu leutik saperti rohangan imah.

damar atawa cempor
damar atawa cempor

Kumaha lamun dadamaranana dina waktu caang bulan? Moal aya mangpaat nyeungeut damar dina waktu caang bulan mah. Cahya tina damar bakal kasilep ku cahya bulan. Caang kénéh cahya bulan tibatan cahya seuneu tina damar. Cahya bulan mah bisa nyaangkan ka saban wewengkon katojo ku cahya bulan, sedengkeun cahya seuneu tina damar mah ngan ukur bisa ngaangan patempatan anu heureut.
Jadi, dina waktu caang bulan mah alusna henteu dadamaran (ngahurungkeun damar pikeun nyaangan).

Aya Kélong Néwo-néwo


Salian ti jalma, anu néwo-néwo téh aya ogé tina jinis kalong (kélong). Hanjakal ieu mah lain dina harti sagemblengna. Da kecap aya kélong néwo-néwo mah lain harti saenyana. Ieu kalimah henteu miboga harti saujratna.

Sanajan dina kalimahna mah kélong anu néwo-néwo téh, tapi sabenerna mah jalma kénéh waé anu boga kalakuanana téh. Kélong anu ngilu néwo-néwo téh nuduhkeun ka jalma anu néwo-néwo ngan henteu kanyahoan (tacan apal sasahana). Ku ayana kélong néwo-néwo, ngabalukarkeun kaayaan anu sakuduna geus bérés roés, jadi pakusut atawa pabaliut deui.

Lamun aya jalma anu miboga mas’alah atawa perkara reujeung jalma deui, supaya lungsung-langsar kahirupanana, éta mas’alah téh kudu diréngsékeun atawa dibebener. Mémérés pasualan kahirupan nepikeun ka mas’alahna bérés. Sanggeus pasualan kahirupan reujeung papada jalma réngsé mah, apanan kahirupan téh bakal genah tur tumaninah.

Mas'alah
Mas’alah

Dina palebah aya kélong néwo-néwo, pasualan anu geus réngsé téh osok matak rudet deui. Mas’alah anu geus dibebener téh osok mucunghul deui. Ieu mas’alah datang deui kusabab kalakuan jalma anu henteu resepeun yén pasualan anu disinghareupan téh bisa réngsé. Éta jalma miharep mas’alahna terus aya, ngaganggu kahirupan. Ngan hanjakal jalma anu nyababkeun mas’alahna mucunghul dei téh susah katohiyanna. Susah kapanggih jinisna. Éta jalma téh bisa disebut kélongna, kélong anu néwo-néwo.

(Gambar meunang nginjeum ti us.123rf.com)

Néwo-néwo Waé


Ninggang di jalma, néwo-néwo téh mangrupakeun pasipatan anu osok ngilu-ngilu atawa hayang nyaho kana urusan jalma séjén. Lamun si A keur ngobrol atawa nguruskeun hiji hal reujeung si B, si C téh hayang nyaho atawa pipilueun waé kana urusan si A reujeung si B. Kalakuan si C ieu disebutna néwo-néwo. Komo dina hal obrolan mah, batur keur guntreng ngobrol, kalahka ngiluan némbalan. Sanajan nanyana lain ka manéhna, manéhna anu ngajawab, siga anu nanya ka manéhna waé. Jalma anu néwo-néwo téh aya anu ngahajakeun kusabab ngaheureuyan atawa ngaréwong, aya ogé anu henteu ngahaja kusabab henteu apal. Anu ngahaja ngaréwong mah anu henteu perelu ogé osok sagal diancokeun atawa diucapkeun supaya ngaganggu atawa keseleun. Sedengkeun anu henteu ngahaja mah biasana kusabab henteu apal yén aya jalma anu keur ngobrol. Samarukna batur anu keur ngobrol téh nanya ka manéhna, atuh dijawab waé ku manéhna téh. Padahal nanyana téh ka batur ngobrolna.

Newo-newo wae
Newo-newo wae

Éta lamun dina hal obrolan. Salian dina perkara obrolan (keur ngobrol), néwo-néwo téh bisa ogé dina urusan séjénna anu keur diuruskeun. Jadi néwo-néwo téh lain ngan ukur ku omongan wungkul, bisa waé ku kalakuan anu pipilueun kana urusan anu keur disanghareupan ku batur. Batur keur husu nguruskeun hiji hal reujeung jalma séjén, manéhna pipilueun. Pipilueunana biasana mah miboga pasipatan anu ngaganggu.

Pasanggiri Blog “Sekolah Dambaanku Blog Competition”


Youth ESN atawa Youth Educators Sharing Network ngayakeun pasanggiri blog Sakola Ceungceuman Kuring dina taun 2013. Pasanggiri anu dijejeran ku Sekolah Dambaanku Blog Competition 2013 ieu bisa diiluan ku barudak sakola SMP jeung SMA atawa anu satingkatanana anu aya di Indonésia. Hasil tina ieu pasanggiri baris dijadikeun bahan dina nyieun buku “Sekolah Dambaanku”. Ieu pasanggiri dilumangsungkeun nepi ka ping 25 Juni 2013.

Ngeunaan sarat-sarat pamilonna, diantarana waé:

 1. Pamilon mangrupakeun rumaja anu masih kénéh sakola di SMP/SMA atawa anu satingkatanana.
 2. Pamilon miboga blog sorangan atawa maké pangladén blod séjén saperti blogdetik, wordpress, tumblr jeung nu séjénna.
 3. Jejer tulisanana nyaéta ‘Sekolah Dambaanku’ kalawan ngasupkeun sakurang-kurangna opat perkara tina dalapan perkara anu diancokeun, nyaéta:
  • Ngeunaan guru
  • Pasilitas jeung lingkungan sakola
  • Hubungan guru jeung kolot murid
  • Mata palajaran
  • Tugas katut PR
  • Wangunan ujian ahir (kelulusan)
  • Harepan pikeun pendidikan Indonesia ka hareupna
 4. Saurang pamilon ngan ukur bisa ngirimkeun hiji pedalan.
 5. Ngasupkeun gambar Sekolah Dambaanku Blog Comptetition dina tulisan anu dipedalkeun.
 6. Pamilon kudu ngirimkeun panumbu blogna ka sérélék Sekolah Dambaanku sekolahdambaanku@gmail.com) kalawan judul sérélék Blog Competition_Ngaran Pamilon_Ngaran Sakola.
 7. Sanggeus ngirim panumbu, pamilon kudu méré béwara ngaliwatan akun twitter kalawan ditambahan panumbu blogna, ku jalan ngetik kalimah “Saya ikut #BlogCompSD dr @Youth_ESN dan @USBI_Indonesia. Yuk ikut juga! (ménsen 2 urang babaturan) (panumbu tulisan)”.
 8. Pamilon kudu nuturkeun (follow) akun twitter Youth ESN jeung pangrojongna, nyaéta @Youth_ESN @USBI_Indonesia.
 9. Bakal dipilih 3 pinunjul (pinunjul 1, 2 jeung pinunjul 3) ditambahan 30 blog pangalusna pikeun dibéré panglélér pakét hadiah ti Youth ESN katut pangrojong (sponsor).
 10. Sakabéh tulisan anu asup kana ieu pasanggiri baris jadi hak panitia.
 11. Pasanggiri ieu baris ditutup dina ping 25 Juni 2013.
 12. Anu meunang ieu pasanggiri baris dibéwarakeun dina ping 5 Juli 2013 ngaliwatan sérélék, loka (website) jeung média sosial Youth ESN (twitter jeung pesbuk).

Pikeun inpo leuwih jelas, bisa langsung ngalongok loka Youth ESN.

Pasanggiri blog Sakola Ceungceuman Kuring
Pasanggiri blog Sakola Ceungceuman Kuring

Ruting (Rooting) Android?


Sistem operasi Android anu diterapkeun dina hénpon pinter (smartphone) mangrupakeun turunan tina sistem operasi komputer Linux. Dina sistem operasi Linux aya istilah root, nyaéta salasahiji golongan anu maké komputer. Lamun hiji jalma anu maké komputer Linux téh kaasup golongan root, éta jalma mibogaan hak atawa pangabisa anu kacida lobana pikeun ngokolakeun komputer katut sistem operasi Linux-na. Kaasup pikeun ngokolakeun aplikasi anu diterapkeun dina komputer, nyieun user (anu make komputer) anyar, jeung sajabana. Lamun dina sistem operasi Windows mah nelahna téh Administrator.

Istilah root dina Linux ieu, nurun kana sistem operasi Android dina hénpon pinter. Dina Android aya istilah ruting (rooting). Istilah ruting nojo kana pagawéan kumaha supaya anu boga hénpon Android téh bisa ngokolakeun katut ngaksés sagala rupa anu aya dina hénponna kalawan henteu diwawatesanan. Sagala rupa kamonésan anu dipiboga ku hénpon Android bisa dikokolakeun ku anu boga hénponna, bari taya anu ngahalangan. Jadi ruting téh salasahiji cara supaya hénpon Android bisa dipaké ku user root lamun dina komputer Linux.

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)

Hénpon anu dijual di pasar, dikonci ku pausahaan anu nyieunna supaya miboga pasipatan standar. Anu maké ngan ukur bisa ngokolakeun hénpon katut sistem Androidna salaku user biasa. Henteu miboga hak salaku user root. Hal ieu téh supaya hénpon henteu bisa dirobah-robah pasipatanana katut kamampuhanana. Anu maké ngan ukur bisa nambahan aplikasi biasa anu henteu merlukeun hak akses root, ngarobah pidangan standar jeung pangabisa standar séjénna. User ieu henteu bisa henteu bisa ngarobah-robah kamampuhan hénpon saperti ngarobah gancangna galura gawé prosesor.

Kusabab hak anu boga hénponna diwatesanan, sawaréh jalma néangan cara supaya bisa mibanda hak pikeun ngokolakeun hénpon salaku user root. Anu bisa ngarobah-robah pasipatan hénpon anu dipibandana. Maké cara anu husus, hénpon anu dipibanda téh bisa diaksés kalawan ngagunakeun user root. Cara ieu nelahna ruting (rooting). Hénpon anu diruting bisa dirobah-robah pasipatanana, kaasup ngarobah sistem operasi Androidna. Malahan mah prosésorna ogé bisa ditaékeun prekuensina (galura gawéna), atawa diturunkeun. Jadi lamun hénpon Android geus diruting, hénpon Android téh arék dikukumaha ogé bisa waé bari taya anu ngahalangan.

Ngan hiji hal anu disinghareupan, ruting ieu baris ngabolaykeun garansi hénpon anu ditanggung ku pausahaan anu ngaluarkeunana. Ruting mah henteu diidinan ku pausahaan anu nyieun hénponna. Atuh, saméméh hénpon Android diruting, kudu dipikir heula.

Haleuang Kulinér Sunda


Haleuang Kuliner Sunda
Haleuang Kuliner Sunda

Mikawanoh Komunitas Aleut!


Mimiti ngadéngé ngaranna, kaciri nyundana téh. Aleut, mangrupakeun kecap dina Basa Sunda anu nuduhkeun kaayaan anu ngabring. Dina hal ieu mah anu ngabringna téh nya sababaraha urang jalma atawa lobaan. Ngaleut mangrupakeun pagawéan sababaraha urang jalma (atawa lobaan) anu ngabring muru ka tempat anu dijugjug.

Ngeunaan Komunitas Aleut!, bisa disebutkeun mangrupakeun komunitas anu anggahotana barudak ngora anu hayang mikacinta kana tempat (dayeuh) anu keur dianjrekanana. Mikacintana ku jalan mikawanoh jeung néangan luang tina sajarahna. Sakumaha ngaranna, kagiatan poko anu dilumangsungkeun ku ieu komunitas téh nyaéta ngaleut atawa ngabring mapay tempat atawa ngajugjug tempat anu miboga niléy sajarah. Ku jalan ngaleut, dipiharep dina ngahargaan kana sajarah téh bisa leuwih loba anu mikaresep. Harepanana, niléy sajarah téh bisa dilarapkeun dina basa katut kahirupan sapopoé.

Komunitas Aleut! di twitter
Komunitas Aleut! di twitter

Komunitas Aleut! dikokolakeun ku saurang koordinator kalawan dibantuan ku sababaraha urang anggahota aktip salaku pangurus poéan. Struktur dina Komunitas Aleut! henteu tetep, tapi disaluyukeun reujeung pangabutuh.

Pikeun anu hayang ngiluan kana ieu komunitas, Komunitas Aleut! bisa diiluan ku saha waé kalawan sarat henteu ngabeuratkeun. Da ieu Komunitas mah lain néangan untung. Sarat anu kudu dicumponan kunu hayang jadi anggahota nyaéta:

 1. Bisa maca aksara latén.
 2. Miboga kahayang pikeun diajar.
 3. Resep leuleumpangan (jalan-jalan).
 4. Ngeusi keretas pormulir paranti daptar.

Anu hayang jadi anggahota ngan ukur dipénta waragad sapuluh réwu pikeun sataueun. Ieu waragad téh pikeun gaganti nyieun pin anggahota (unggal anggahota baris dibéré pin), béaya sms pikeun bewara lamun aya kagiatan ngaleut, jeung pikeun kas.

Sedengkeun papagon anu kudu dicekep ku unggal anggahota Komunitas Aleut! ieu, diantarana waé:

 1. Turut tumut kana papagon umum salaku warga masarakat.
 2. Nyumponan tanggung jawab salaku anggahota komunitas saperti silih tulungan, henteu ading adiguna, ogé henteu ngamangpaatkeun komunitas pikeun kapentingan anu henteu bener.
 3. Henteu ngamangpaatkeun data jeung aksés anggahota Aleut! pikeun kapentingan pribadi atawa kelompok di luar Komunitas Aleut! bari taya idin ti pengurus.
 4. Ngiluan kana kagiatan diajar babarengan.
 5. Sanajan taya tatali katut kawajiban anu pakaitna dina hal organisasi, harepanana mah bisa nyekel kana aturan anu aya.
 6. Pangurus bisa ngaluarkeun salasaurang anggahota lamun dianggap ngaganggu anggahota séjén dina komunitas.
 7. Anu ngiluan komunitas Aleut! ogé kudu apal jeung nyaluyuan katut ngalaksanakeun dadasar Komunitas Aleut!, manco dina kagiatan anu dilumangsungkeun, ngajaga harga diri komunitas katut ngaragangan anggahota anu séjénna.
 8. Sanggup ngagunakeun idéntitas Komunitas Aleut! dina unggal ngiluan kagiatanana.

Nurutkeun data anu diancokeun dina blog Komuunitas Aleut, ieu komunitas diadegkeun dina taun 2006. Kalawan sekretariat ayeuna di Jalan Sumur Bandung No. 4 Bandung 40132. Alamat sérélék di komunitasaleut@gmail.com, akun pésbukna di klab_aleut@yahoo.com, akun twitter di @KomunitasAleut. Sedengkeun alamat lokana di aleut.wordpress.com.

(Inpo meunang nyutat ti aleut.wordpress.com)