Mikawanoh Komunitas


Komunitas mangrupakeun ngaran pikeun kumpulan sababaraha urang jalma anu miboga kahayang atawa pangresep anu sarua. Komunitas bisa disebut ogé paguyuban. Sababaraha urang jalma, bisa dua urang atawa leuwih anu miboga pangaresep anu sarua bisa maheutkeun tali reureujeungan ku jalan nyieun komunitas atawa paguyuban. Jadi dadasar anu nyababkeun ayana hiji komunitas atawa paguyuban kusabab pangaresep atawa kahayang anu sarua. Najan mimitina ngan saeutikan (misalna ngan dua urang), ku nyérélékna waktu bisa nambahan anggahota komunitasna.

Komunitas
Komunitas

Ka dieunakeun, anu ngaranna komunitas téh kacida mahabuna, utama pikeun entragan budak ngora. Sanajan ngan ukur saeutikan, henteu jadi halangan pikeun ngamimitian dina nyieun hiji komunitas. Nu penting mah anu ngiluanana miboga pangaresep anu sarua. Henteu jadi halangan najan pangaresepna téh ngan ukur heureuy wungkul atawa teu pira.

Nurutkeun pamanggih Vanina Delobelle (dicutat ti blog Pendidikan Psikologi), anu ngaran komunitas atawa paguyuban téh diwangun ku opat rupa pangrojong, nyaéta:

  1. Ayana komunikasi jeung kahayang pikeun babagi diantara anggahotana katut silih tulungan.
  2. Ayana tempat anu saluyuan kalawan babarengan pikeun tepung lawung.
  3. Kabiasaan, nyaéta anggahotana datang kalawan rutin dina waktu anu tangtu.
  4. Naratas ngeunaan hiji perkara anu satuluyna baris diiluan ku anggahota séjénna.

Masih kénéh nurutkeun Vanina Delobelle, komunitas atawa paguyuban miboga papagon sorangan, nyaéta:

  1. Silih béré jeung silih tulungan diantara anggahotana.
  2. Komunikasi, diantara anggahota komunitasna silih jawab dina komunikasina.
  3. Jujur, ngajauhan pasipatan linyok bohong. Sakali waé saurang anggahotana kanyahoan ngabohong, bakal ditinggalkeun.
  4. Nembrak, euweuh anu disamunikeun ti anggahota séjénna.
  5. Ilu biung, unggal anggahotana ilu biung kana kagiatan atawa acara anu diayakeun ku komunitas.

Nilik kana sabab musabab anu ngarojong kana diadegkeunana komunitas, henteu anéh lamun ayeuna komunitas téh kacida lobana. Loba komunitas anu ngahaja diadegkeun pikeun wadah ngumpul reujeung babaturan anu miboga pangaresep anu sarua.

(Gambar meunang nginjeum ti blogspot.com)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s