Salakanagara, Sunda Sadu Santa Budi


Salakanagara, salasahiji grup anu aya di pésbuk anu miboga tujuan hayang ngamumulé Basa jeung Sajarah Sunda. Ieu grup diwangun didadasaran kusabab geus réa urang Sunda anu geus teu paduli deui kana Basa jeung sajarahna sorangan. Kuayana ieu grup, dipiharep bisa dijadikeun jalan pikeun ngawanohkeun jeung mintonkeun ngeunaan kasundaan ka sakuliah dunya. Salakanagara jadi puseurna pikeun sajarah Sunda. Nurutkeun data anu diancokeun mah cenah geus leuwih ti 800 naskah/tulisan ngeunaan Basa, Budaya jeung Sajarah anu aya di Salakanagara. Ieu grup mimiti ngajomantara di pésbuk dina ping 12 Maret 2010.

Grup Salakanagara di pesbuk
Grup Salakanagara di pesbuk

Nalika dilongok dina poe Saptu ping 5 Kresnapaksa Palguna 1949 Candra Kala Sunda (9 Maret 2013), anggahota Salakanagara di pésbuk ieu geus leuwih ti 15 rewu urang. Atuh pikeun urang Sunda di pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup, bisa ngalongok alamat grupna di Salakanagara.

Dina ieu grup bisa magunemkeun ngeunaan kasundaan saperti Basa jeung Sajarah Sunda. Sanajan kitu bisa waé magunemkeun ngeunaan hal séjénna, da taya papagon anu nyaram. Sanajan kitu, leuwih alusna mah anu dipagunemkeun téh ngeunaan Basa jeung Sajarah Sunda sakumaha tujuan diadegkeunana ieu grup. Dina ieu grup ogé disadiakeun rupa-rupa dokumen (naskah) ngeunaan kasundaan anu bisa dibaca, diundeur katut dipairan (digunemcaturkeun). Anggahota ieu grup ogé bisa ngiluan nyieun naskah anu diasupkeun ka ieu grup.

Pikeun inpo leuwih parna bisa langsung waé dilongok kana kaca grup Salakanagara di pésbuk. Atawa maca inpo ngeunaan ieu grup sakumaha anu diancokeun di handap.

ASSALAMUALAIKUM.Wr.Wb.

SAMPURASUN………………………
Lengkah anu munggaran dina muka lawang di ieu Grup, hayang ngamumule basa jeung sajarah Sunda anu kiwari rea urang Sunda anu teu miduli kana basa jeung sajarahna sorangan. Sim kuring gawebareng jeung majalah Sunda Online SALAKA. Insyaallah hoyong mintonkeun Sunda ka dunya, anu geuning sakitu jembarna. Lian ti eta, SALAKANAGARA gaduh harepan hoyong janten puseurna sajarah Sunda. Insyaalloh dokumen di Salakanagara tos langkung ti 800 naskah basa , budaya sareng sajarah Sunda.

NAMUNG HAPUNTEN, PAMI DINA MIDANGKEUN SAJARAH , PURBASTITI- PURBAJATI atanapi naon bae anu aya patula-patalina sareng Sunda ,AYA ANU PAGEDRUG sareng manah para wargi ……,sumangga urang silih lereskeun, silih geuing, urang silih talingakeunh. Silih asih ku pangarti ,silih simbeuh ku pangaweruh…….Mangga ku saha deui lamun sanes ku urang , urang Sunda…..cag

“NGadegna ieu grup dicirian ku sawala pangurus, dina lelemah sareundeuk saigel, sabata sarimbagan pikeun ngawujudkeun Salakanagara keur urang, urang Sunda. Sok sanajan kasang tukang anu beda, boh kalungguhan, umur jeung atikan, teu matak jadi riged da puguh niatna sarua papada hayang ngaronjatkeun ajen-inajen , ajegna kahirupan basa jeung sastra Sunda.” cag

Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!

SALAKANAGARA nyandak VISI : SUNDA SADU SANTA BUDI, dina MISI : Nyundakeun urang Sunda utamana barudak jeung rumaja entragan anyar.

Rengrengan SALAKANAGARA :

FAUZI SALAKA
RICHADIANA KARTAKUSUMA
AAN MERDEKA PERMANA
HIKMAT KUSUMAHNINGRAT
DEDDY EFFENDIE TJAJAPERMANA
HJ.TITIN GILANG HADI
KANG WAWAN ASEP

IMAN ABDUL RAHMAN Pupuhu Salakanagara Jepang
ERI KURNIAWAN Pupuhu Salakanagara Amerika
CAHAYA RANTI Pupuhu Salakanagara Saudi Arabia
DYANT CHATREWRIGHT Pupuhu Salakanagara Hongkong
IDA LESTARI Pupuhu Salakanagara Brunei Darussalam
KOBUL NUGRAHA Pupuhu Salakanagara Jakarta Raya

Pupuhu SALAKANAGARA di Bumi: FUAD FUFU DHARMAKUSUMAH
WAKIL PUPUHU : ABAH APO
GIRANG SERAT : DIDIN TULUS
PANATA HARTA : JATI NISKALA

Tabihan :
WARGI munggaran SALAKANAGARA : SALAKA COCO ti Jakarta
surelek : kokosalaka@yahoo.co.id

SALAKANAGARA ngawitan ngajomantara ping 12 Maret 2010

“IMAH PANGANCIKAN RAGA, BASA PANGANCIKAN RASA,SUNDA PANGANCIKAN KULA”

2 thoughts on “Salakanagara, Sunda Sadu Santa Budi

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s