Béda Library jeung Helper dina CodeIgniter


Pikeun anu osok maké rangkay gawé (framework) CodeIgniter pikeun nyieun aplikasi wéb, geus teu bireuk deui reujeung anu ngaranna helper katut library. Duanana osok dipaké pikeun ngalengkepan aplikasi, supaya dina prak-prakanana nyieun aplikasi téh leuwih gampang, kusabab dibantuan ku ayana helper atawa library. Pikeun ngokolakeun hiji atawa leuwih ti hiji kamonésan dina aplikasi anu dijieun, aya kalana ngagunakeun library atawa helper. Éta library jeung helper téh miboga pasipatan anu sarua, nyaéta payil pikeun mantuan migawé tugas-tugas atawa kamonésan anu aya atawa dijieun dina aplikasi.

Bedana helper jeung library dina CodeIgniter
Bedana helper jeung library dina CodeIgniter

Dina kanyataanana, rada susah pikeun ngabédakeun anu kumaha helper jeung anu kumaha library. Sahanteuna dina nyieun aplikasi anu mikabutuh kamonésan tambahan, anu bisa dipaké di bagéan mana waé dina aplikasi, naha kudu diasupkeun kana library atawa helper. Da duanana miboga gawé anu sarua.

Sanggeus disaliksik di mandala maya, ahirna mah bisa kapanggih ogé sababaraha perkara anu bisa jadi pangbébéda antara helper reujeung library.

Ari anu ngaranna helper mah:

  1. Kumpulan fungsi pikeun migawé tugas anu bulak-balik
  2. Dijieun pikeun mantuan tugas anu sabenerna mah geus nyampak cara migawéna
  3. Henteu butuh nga-instansiasi (nembrakeun) objek jeung wangunan fungsi-na statis
  4. Dijieun pikeun ngumpulkeun anu geus aya (konsolidasi), henteu nyieun anu anyar
  5. Pikeun migawé tugas anu leutik jeung basajan

Sedengkeun ari library mah:

  1. Pikeun kelas utiliti anu kaayaan objek-na kacida pentingna
  2. Dijieun pikeun mémérés masalah anu tacan pernah nyampak cara migawé saméméhna
  3. Butuh nga-instansiasi objek jeung fungsina henteu statis
  4. Dijieun kalawan nambahan kamonésan kana aplikasi
  5. Dijieun pikeun migawé tugas anu beurat

Kitu kurang leuwihna mah….

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s