Aksara Sunda dina Lolongkrang Kodeu Unicode


Rupa-rupa wangunan Aksara Sunda Kuno (Aksara Sunda) geus asup kana standar Unicode. Aksara Sunda geus miboga lolongkrang kodeu wilangan sorangan anu geus diancokeun ku Konsorsium Unicode. Dina standar Unicode entragan 5.1, wangunan Aksara Sunda dibéré lolongkrang wilangan ti 1B80 (U+1B80) nepikeun ka wilangan 1BBF (U+1BBF). Dina éta lolongkrang wilangan rupa-rupa aksara dina Aksara Sunda diasupkeun. Wilangan 1B80 mangrupakeun wakil pikeun tanda panyécék, 1B81 pikeun tanda panglayar, 1B82 pikeun tanda pangwisad, jeung saterusna. Pikeun kodeu salengkepna bisa dititénan dina gambar di handap ieu.

Lolongkrang kodeu Unicode pikeun Aksara Sunda
Lolongkrang kodeu Unicode pikeun Aksara Sunda

Dina standar Unicode entragan 6.2, Aksara Sunda meunang lolongkrang kodeu panambahna pikeun ngawakilan Aksara Sunda panambah. Lolongkrang kodeuna ti 1CC0 nepikeun 1CCF.

(Gambar meunang nginjeum ti Unicode Standard 6.2)

Aksara Sunda Geus Asup Standar Unicode


Aya ku reueus, Aksara Sunda Kuno (Aksara Sunda) geus asup kana standar Unicode. Anu miboga harti Aksara Sunda geus diaku kalawan sah jeung bisa dipaké pikeun ngokolakeun tulisan ngagunakeun media komputer. Standar Unicode mangrupakeun standar anu dijieun supaya tulisan (aksara jeung simbol) tina sakabéh rupa tutulisan anu aya di dunya ieu bisa dipaké (diancokeun jeung diropé) dina komputer kalawan tetep henteu robah-robah. Jadi Aksara Sunda miboga lolongkrang sorangan dina standar Unicode anu moal pabaliut reujeung aksara séjén.

Sakumaha anu geus kamaphum, komputer dina ngokolakeun data atawa inpo téh dina wangunan wilangan atawa nomer. Sagala rupa inpo ditarima jeung diolah ku komputer kaasup tulisan téh dina wangunan wilangan. Unggal aksara miboga wilangan sorangan. Aksara A miboga wakil wilangan anu tangtu, pon kitu deui reujeung aksara B. Sakabéh aksara miboga wilangan anu jadi wawakilna anu dipikaharti ku komputer. Dina lebah Aksara Sunda ogé, kusabab béda reujeung aksara séjén, geus miboga lolongkrang wilangan sorangan. Ieu lolongkrang téh geus tangtu jeung moal pahili atawa dipaké ku aksara séjén.

Unicode
Unicode

Sabenerna mah Aksara Sunda geus diasupkeun kana standar Unicode ti taun 2008 bulan April waktu Unicode ngaluarkeun standar entragan (persi) 5.1. Atuh kusabab geus jadi standar Unicode mah arék di mana waé jeung maké komputer naon waé, bisa ngagunakeun Aksara Sunda kalawan henteu robah-robah. Arék saha waé, urang mana waé anu miharep maké Aksara Sunda dina komputer kaasup internet, geus nyampak. Lain ngan ukur pikeun urang Sunda wungkul anu bisa makéna. Dalah urang luar nagri ogé bisa. Atuh pikeun anu motékar kalawan hayang miara Aksara Sunda mah jadi kasempetan pikeun ngaropéa Aksara Sunda maké komputer.

(Gambar meunang nginjeum ti Wikipedia)

Pamanggih Pikeun Ngeusian Blog Kalawan Mayeng


Meunang daluang ti loka Paseban.com ngeunaan 5 Ide Proyek Online Tahunan yang Bisa Anda Coba, anu ngajelaskeun ngeunaan naon waé anu bisa dijadikeun eusi blog kalawan mayeng. Pamanggih ngeunaan eusi blog supaya bisa medalkeun tulisan/pedalan unggal waktu (unggal poé) kalawan terus-terusan.

Blog
Blog

Jadi lamun miboga kahayang supaya blog anu dikokolakeun téh henteu pegat-pegat dina medalkeun pedalan, bisa nyoba salasahijina atawa sakabéh ideu anu disampakeun. Pamanggih ngeunaan eusi blog anu bisa dicobaan téh nyaéta:

  1. Nyieun novél atawa carita panjang. Dina nulis carita anu panjang (novél) henteu kudu sakaligus réngsé dina hiji tulisan. Tulisan carita novél bisa dipedalkeun kalawan nyambung, ti waktu ka waktu dipedalkeun bagéan-bagéanana. Saeutik-saeutik tapi mayeng pedalanana ngocor terus.
  2. Motrét unggal waktu (poé). Motrét naon waé unggal poé hiji potrét. Potrétna bisa dipedalkeun dina blog. Poto anu dicokot téh teu kudu anu alus atawa anu éndah wungkul, tapi anu biasa waé ogé teu nanaon. Dalah anu goréng ogé teu nanaon. Henteu salawasna potrét anu éndah téh alus.
  3. Motrét diri sorangan. Motrét diri sorangan unggal poé terus dipedalkeun dina blog bisa jadi pamanggih anu alus pikeun ngeusian pedalan blog. Ngan kahadé  potrétan ulah éta deui éta deui. Unggal poé pasti manggihan tempat jeung waktu atawa kaayaan anu béda-béda.
  4. Nyieun puisi atawa sajak. Pikeun anu resep nyieun sajak aya alusna lamun pangabisana diprakeun dina wangunan blog. Komo lamun unggal poé bisa nulis sajak mah, bakal beuki rempeg waé eusi blogna.
  5. Nyieun catetan poéan. Sakumaha jujutanana, blog mimitina dijieun pikeun tempat nyieun catetan anu bogana, utamana catetan poéan. Atuh dina émprona hayang mayeng ngeusian blog téh bisa ku jalan medalken catetan poéan. Ngan kadé lamun catetananana miboga pasipatan rusiah, kudu diatur supaya rusiah, henteu sagawayah jalma bisa maca.

Éta mangrupakeun 5 pamanggih anu bisa dijadikeun dasar eusi blog supaya dina medalkeun tulisanana mayeng. kari milih waé hayang jinis anu mana.

Kunaon Aya Anu Gagal (Teu Sah/Teu Ngiluan)?


Nilik kana tingkesan hasil tina ngitung jumlah sora Pemilukada Sumedang di TPS 9 Dusun Ciburuan aya sababaraha catetan bisa diancokeun. Jumlah sora anu gagal atawa teu sah lumayan loba ogé. Kitu deui jumlah warga anu teu milihna.

Surat sora anu teu sah kalolobaanana mah kusabab dicoblo dua kali. Bisa waé kusabab bingung, antukna milih dua calon anu béda. Atawa sigana mah dina nalika nyoblosna keretas surat sorana nilep atawa dijadikeun tilam antukna nyoblosna tembus kana bagéan keretas anu di handapna. Aya ogé anu nyoblos lain dina tempatna. Salian ti aya anu milih leuwih ti hiji (dihaja atawa henteu), aya ogé anu henteu milih sasaha. Dina harti keretas/surat sorana henteu dicoblos.

Surat sora sesa anu teu kapake
Surat sora sesa anu teu kapake

Terus ngeunaan warga anu henteu ngagunakeun hak pilihna. Hal ieu mah kusabab aya saurang warga anu kacatet dua kali. Sedengkeun anu bisa dipaké mah ngan ukur hiji. Terus ogé aya warga anu keur gawé di luar nagri jadi TKI (Tenaga Kerja Indonésia) anu dina prungna Pemilukada henteu bisa balik heula.

Potret Pemilukada di TPS 9 Dusun Ciburuan


Hasil Pemilukada di TPS 9 Dusun Ciburuan


Pemilukada pikeun milih Bupati/Wakil Bupati Sumedang katut milih Gupernur/Wakil Gupernur geus dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 24 Pébruari 2013 (7 Suklapaksa Palguna 1949 Candra Kala Sunda). Ampir sakabéh warga anu miboga hak pikeun milih ngadongdon ka TPS di wewengkonna séwang-séwangan. Pon kitu deui reujeung warga masarakat Kampung Ciburuan. Warga masarakat Kampung Ciburuan anu geus meunang surat ondangan pikeun milih, geus muru TPS anu perenahna di Balé Musawarah Dusun Ciburuan ti mimiti jam tujuh isuk-isuk. Pada-pada sieun kapandeurian jeung supaya nyalsé ari geus milih mah, moal hariwang teuing.

Manjing pecat sawed ogé, milih téh geus réngsé. Sanajan kitu, hasilna henteu bisa langsung diitung. Geus jadi kasapukan yén pikun ngitung hasilna tetep kudu nungguan jam hiji.

Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi
Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi

Dina jam hiji, hasil nyoblos téh prung waé diitung kalawan disaksian ku saksi ampir ti unggal pasangan calon. Mimitina ngitung surat sora pikeun calon Gupernur/Wakil Gupernur. Sanggeus réngsé diteruskeun kana ngitung surat sora pikeun milih Bupati/Wakil Bupati. Hasilna nuduhkeun yén Pasangan Calon Gupernur/Wakil Gupernur nomer tilu meunang sora panglobana. Sedengkeun ari Calon Bupati/Wakil Bupati anu meunang sora panglobana téh nomer tujuh. Hasil ngitung nuduhkeun henteu sakabéh warga anu aya dina daptar, ngiluan milih. Jeung tina sakabéh surat sora anu milih henteu sakabéhna katarima (sah).

No. Pasangan Calon Beubeunangan
Beubeunangan Sora Calon Gupernur/Wakil Gupernur
1 Dikdik Mulyana Arief Mansur/Cecep Nana Suryana Toyib 5
2 Irianto MS Syafiuddin/Tatang Farhanul 100
3 Dede Yusuf/Lex Laksamana 105
4 Ahmad Heryawan/Deddy Mizwar 47
5 Rieke Diah Pitaloka/Teten Masduki 43
Beubeunangan Sora Calon Bupati/Wakil Bupati
1 Didi Ahmad Djamhir/Ridwan Solichin 7
2 Eni Sumarni/Arrys Sudrajat 14
3 Agus Welianto Santoso/Mully Mulyati Sukarya 26
4 Ecek Karyana/Irwanto 4
5 Oom Supriatna/Erni Juwita 1
6 Taufiq Gunawansyah/Usep Komaruzzaman 100
7 Endang Sukandar/Ade Irawan 142
8 Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan 5

Catetan: Jumlah warga anu mibogaan hak: 359. Anu teu ngiluan: 40 urang. Surat sora anu teu sah: 20 surat.

Miéling Poé Basa Indung Sadunya 2013


Poe Basa Indung Sadunya
Poe Basa Indung Sadunya