Ngigelan Jaman atawa Diigelan ku Jaman?


Ngigel atawa ngibing teu bisa leupas tina anu diigelanana. Ngigel biasana mah osok dipirig ku tatabeuhan. Dina ngigel kudu nurut kana tatabeuhanana. Dina pakaitna antara tatabeuhan reujeung ngigel, aya hal anu jadi pangbébéda. Tatabeuhan henteu gumantung kana ngigel, sedengkeun ngigel biasana mah gumantung kana tatabeuhan. Tatabeuhan tetep bisa dilakonan sanajan taya anu ngigelan. Sabalikna, ngigel henteu dibarengan ku tatabeuhan, asa henteu puguh alang ujurna (ngigel kudu dibarengan ku tatabeuhan). Ngigel lain ngan ukur dibarengan atawa dipirig ku tatabeuhan wungkul, tapi ogé ngigel kudu sarua atawa sarimbagan reujeung tatabeuhanana. Ngigel kudu sawirahma reujeung tatabeuhanana salaku anu diigelanana.

Gambaran barudak keur diajar ngigel
Gambaran barudak keur diajar ngigel

Jaman kiwari, lain ngan ukur tatabeuhan wungkul anu diigelan téh. Supaya bisa tetep aya janggélékna (eksistensina), kudu bisa ngigelan naon anu keur lumangsung ayeuna. Supaya dianggap aya jeung henteu tinggaleun jaman, kudu bisa ngigelan jaman anu keur lumangsung. Ayeuna jaman modéren, kudu bisa ngigelan kana modérenna jaman. Ulah nepikeun ka tinggaleun ku jaman anu beuki maju. Lamun henteu bisa ngigelan jaman, bakal kasingsalkeun, bakal ditinggalkeun ku batur.

Kumaha lamun miboga kahayang anu sabalikna, hayang diigelan ku jaman? Ieu kahayang leuwih hadé jeung payus, supaya henteu kapalidkeun (kabawa palid) ku jaman. Anu ngaranna ngigelan, pasti waé kudu nurut kana naon anu diigelanana. Lamun ngigelan jaman, hartina anu miboga kakawasaan téh jaman. Sabalikna lamun diigelan jaman, hartina jaman anu ngiluan, kumaha ceuk anu diigelanana.

Ngan hanjakal, jaman anu keur lumangsung téh teu apal saha anu ngadalikeunana. Jadi teu sagawayah bisa ngadalikeun jaman. Béh dituna, moal bisa ngadalikeun jaman anu keur lumangsung ayeuna. Kacida beuratna lamun hayang ngadalikeun jaman, komo teu boga kakawasaan mah.

Anu bisa dipigawé mah nyaéta anu tadi, ngigelan jaman supaya ulah tinggaleun jaman jeung bisa katangar yén masih kénéh aya janggélékna. Sanajan kudu ngigelan jaman, tetep ulah poho kana purwadaksina.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s