Mikawanoh MoSync SDK


Naon atuh MoSync téh?

Ceuk gampangna mah, MoSync téh mangrupakeun hiji pakakas atawa parabot anu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi pikeun hénpon (aplikasi mobile). Ieu pakakas téh sipatna haratis jeung kodeuna dibuka (open source). Ieu pakakas geus dibuntel reujeung Eclipse development environment pikeun nyieun jeung ngarobah kodeu aplikasi mobile anu dijieun. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bener-bener diancokeun pikeun inyana (native) pikeun sababaraha jinis hénpon kalawan rupa-rupa sistem operasi kalawan maké script html5 jeung turunan atawa campuranana. Anu ditojo ku ieu parabot mah nyaéta pikeun anu mekarkeun aplikasi wéb anu hayang ilubiung kana widang aplikasi mobile reujeung anu mekarkeun aplikasi desktop PC anu nyangking pangaweruh bahasa C/C++. MoSync dipedalkeun ku pausahaan asal nagri Swedia, MoSync AB (ngaran baheulana mah Mobile Sorcery AB).

MoSync SDK
MoSync SDK

Aplikasi anu dijieun maké MoSync ditulis maké basa C jeung C++ atawa digabung reujeung HTML5 jeung Javascript. Kusabab kitu, MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon atawa parabot keupeul kalawan rupa-rupa sistem operasina. Sistem operasi hénpon anu dirojong ku MoSync, nyaéta Android, iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian S60, Java Mobile katut Moblin.

MoSync entragan anu panganyarna, persi 3.2 dibekelan ku pangabisa pikeun ngaroris aplikasi anu dijieun dina henpon/parabot keupeul sacara langsung (on-device debugging) kalawan ngarojong librari jeung API tambahan dina Android 4.x, jeung tambahan pangabisa séjénna. Pakakas MoSync miboga kamonésan pikeun mariksa/ngaroris kodeu Javascript anu dijieun (nangtukeun titik ngarandegna, masang jeung ngajalankeun aplikasi dina parabot keupeul bari mariksa kodeu anu dijalankeunana ngaliwatan pakakas anu disadiakeun). Pangrojongna kana sistem operasi Android ogé geus diakurkeun reujeung sistem operasi Android panganyarna, anu nyababkeun moal aya masalah lamun aplikasi anu dijieunna arék dijalankeun dina parabot keupeul Android panganyarna.

Pikeun anu hayang nyobaan jeung maké ieu pakakas, bisa langsung waé nyondong ka loka MoSync.

Astana, Tempat Ngurebkeun nu Tilar Dunya


Astana, ngaran lian tina tempat pikeun ngurebkeun jalma anu geus tilar dunya. Jalma anu maot téh dikurebkeunana nya di astana téa. Di pilemburan mah biasana astana téh ngawengku hiji tempat anu husus, pikeun salembureun atawa sababaraha lembureun. Henteu miboga tempat séwang-séwangan di taneuh séwang-séwangan. Atuh lamun arék ngurebkeun anu tilar dunya téh moal ka mamana deui. Kari néangan tempat anu kosong dina lokal astana pikeun nyieun liang lahatna.

Astana
Astana

Perenahna astana téh biasana mah rada jauh ti pilemburan, bisa di sisi leuweung atawa di pakebonan. Kaayaan astana mah biasana gampang dibédakeunana reujeung tempat saliin ti astana. Lokal astana mah salian ti osok diiuhan ku tatangkalan kayaning tangkal samoja, ogé ku tatangkalan séjénna anu tara dituaran. Tatangkalan anu ngahieuman astana, tara ieuh dituaran atawa ditebang. Tatangkalan anu jaradi di astana mah osok diantepkeun waé sina ngiuhan astana. Atuh ti kajauhan ogé lokal astana mah biasana osok katohiyan, ku lobana tatangkalan anu ngalingkungan hiji tempat.

Kaayaan astana mah biasana osok diantepkeun sina barala. Astana kakara caang lamun ninggang dina bulan puasa. Di ahir bulan puasa, saméméh boboran astana téh kakara dicaraangan. Dicaangan téh supaya gampang dina nalika nyekar ka karuhun dina poéan lebaran, jeung supaya apal di lebah mana waé kuburan karuhun atawa kolot téh. Salian ti bulan puasa mah biasana osok diantepkeun sina barala. Kajaba pikeun kuburan karuhun anu dianggap karamat, osok aya anu nyaangan (ku kuncen biasana mah) dina bulan-bulan séjénna.