Blog Abah Asep


Blog anu miboga alamat di http://asep-abah.blogspot.com/ cenah mah bisa disebut mangrupakeun “Tépas Pangacaprukan Jajaka Bandung Urang sunda nu keur diajar nyunda! Simkuring parantos ngadablog didieu téh nembé ngawitan taun ayeuna”. Nilik kana eusi ieu blog, utamana lambaran anu diancokeunana lumayan reumbeuy ku tulisan ngeunaan Kasundaan. Hal ieu bisa diilikan dina daptar lambaran anu disadiakeunana saperti ngeunaan Bandung baheula, kaulinan barudak, tembang Sunda katut Pupuh, Dongéng jeung Babasan-Paribasa Sunda.

Blog Abah Asep
Blog Abah Asep

Ari tulisan anu dipedalkeunana utamana ngeunaan Kabudayaan (kasenian) Sunda saperti tulisan ngeunaan Jaipongan, Calung, Angklung, Wayang Golék jeung anu séjénna. Waktu dilongok ping 19 Januari 2013 (15 Kresnapaksa Posya 1949), tulisan paanyarna anu dipedalkeun téh ngeunaan Ngabuburit: Ngabuburit, Jaman Baheula VS Mangsa Kiwari anu dipedalkeun dina ping 11 Agustus 2011.

Nengetan ngeunaan Jati Diri Abah anu diancokeun, ditulis:

Budaya sunda warisan ti karuhun teh kiwari ampir ampiran ngan saukur tinggal carita wungkul, geus langka barudak ayeuna nu daek ngamumule budaya seni sunda (Terutami dina Basa tur carita), cénah era atawa ku mangrupaning alesan sajabana, atawa ngan sakur ku gengsi, duh prihatin pisan! Kasenian Kabudayaan Jasana Sanes Lumayan (kitu tah saur kang Ohank mah hehe)…Hayu atuh urang sami2 nyenikeun budaya sunda warisan ti karuhun lur!.

Ari lambaran-lambaran anu disadiakeun atawa diancokeun dina ieu blog téh nyaéta:

  • Lambaran Pabalatak. Ieu lambaran dieusi ku tulisan-tulisan anu dipedalkeun dina ieu blog.
  • Lambaran Bandung Purba. Dina ieu lambaran mah dieusi ku tulisan ngeunaan kaayaan dayeuh Bandung jaman baheula
  • Lambaran Bahasa Sunda. Ieu lambaran dieusi ku tulisan ngeunaan kamekaran Bahasa Sunda di wewengkon Jawa Barat jeung Banten
  • Lambaran Kaulinan Barudak dieusi ku tulisan anu ngajétrékeun rupa-rupa kaulinan barudak
  • Lambaran Karajaan Sunda. Ieu lambaran dieusi ku tulisan ngeunaan Sajarah Karajaan Sunda baheula
  • Lambaran Pupuh. Ieu lambaran mah dieusi ku tulisan anu medarkeun ngeunaan rupa-rupa pupuh anu jumlahna 17 reujeung watekna
  • Lambaran Situs Arkeologi Tatar Sunda. Sedengkeun ari lambaran ieu ngajelaskeun ngeunaan tempat-tempat anu mangrupakeun titinggal anu jadi bukti ayana kabudayaan jaman baheula
  • Lambaran Tembang Pasundan. Ieu lambaran dieusi ku sababaraha siki rumpakan tembang-tembang anu aya di tatar Pasundan
  • Lambaran Dongeng. Sakumaha ngaranna, lambaran ieu mah midangkeun dongéng-dongéng kolot baheula utamana dongéng sasatoan
  • Lambaran Babasan-Paribasa Sunda anu ngancokeun daptar babasan jeung paribasa anu osok kapanggih dina kabeungharan kecap Basa Sunda

Pikeun anu panasaran kana pidangan katut eusi ieu blog, bisa langsung ngalongok ka Blog Abah Asep.