Ngapalkeun Raraban


Mangsa sakola di sakola dasar (SD) mah salasahiji anu kudu bisa jeung kudu diapalkeun téh nyaéta kakalian. Kakalian anu remen diapalkeun téh disebutna raraban. Itung-itungan jeung kukurangan mah jarang diapalkeun. Kakalian mah beda reujeung tatambahan katut kukurangan, susah diitung make ramo langsung. Jadi wae kakalian mah osok diapalkeun, utama kakalian pikeun wilangan ti hiji nepikeun ka sapuluh. Kakalian ti hiji nepikeun ka sapuluh mah biasana osok diapalkeun. Ngapalkeunana ti wilangan hiji anu dikalikeun reujeung wilangan hiji nepikeun ka wilangan sapuluh. Kakalian wilangan hiji ieu disebutna Raraban Hiji (Raraban 1). Sanggeus raraban 1 bisa atawa apal, diteruskeun kana raraban saterusna nepikeun ka raraban 10.

Raraban 1 nepikeun ka raraban 10 anu diapalkeun ku barudak
Raraban 1 nepikeun ka raraban 10 anu diapalkeun ku barudak

Raraban anu diapalkeun mah biasana ngan ukur raraban 1 nepikeun ka raraban 10 wungkul. Da saterusna mah susah ngapalkeunana kusabab angka hasil kakalianana leuwih ti saratus. Diajar raraban ieu geus jadi kabiasaan pikeun barudak sakola dasar di lembur mah. Barudak téh osok papada hayang pangapalna jeung pangbisana, sanajan hasil kakalianana lain kusabab diitung heula tapi meunang ngapalkeun. Sahanteuna lamun geus apal mah lamun ditanya ngeunaan kakalian ku guru di kelas téh bisa gampang ngajawabna. Henteu kudu bingung-bingung ngitung deui maké ramo atawa batu.

Cikondang, Tampian Baheula Kari Waasna


Keur acan loba sumur di lembur mah, lamun mandi atawa ngala cai téh osok ka tampian. Kabeneran tampian di lembur mah lumayan loba jugjugeun, ti mimiti anu deukeut nepikeun ka anu jauh. Ampir kabéh urang lembur harita mah marandina téh di tampian. Atuh tampian téh jadi salasahiji tempat pangjugjugan urang lembur. Ti pasusubuh kénéh tampian téh geus rame ku mandi jeung ngala cai kusabab embung kabeurangan. Pabeubeurangna waktu Lohor nepikeun ka burit (Maghrib), tampian mimiti ramé deui kunu ngadon mandi satutasna digarawé di kebon. Pikeun barudak mah, tampian téh jadi salasahiji tempat pangulinan jeung hareureuy. Bari nungguan giliran mandi, hareureuy heula di sisi balong.

Ayeuna, kaayaanana geus robah. Sanggeus urang lembur loba anu nyarieun sumur di deukeuteun imah-imahna, tampian téh jadi tiiseun. Henteu ramé kawas baheula. Anu ngadon mandi atawa ngala cai téh bisa diitung kénéh maké ramo. Ngan ukur sababaraha urang anu masih kénéh osok ka tampian téh. Teu anéh atuh lamun aya tampian anu salin jinis lain tampian deui. Tampian anu cur-cor caina dina pancuran katut balongna jeung saung atawa tajug deukeuteun tampian téh geus taya deui. Kitu anu kajadian reujeung tampian anu aya di Cikondang.

Tampian Cikondang anu salin jinis jadi tegalan
Tampian Cikondang anu salin jinis jadi tegalan

Cikondang baheula mah mangrupakeun tampian anu jadi pangjugjugan lamun tampian di Cilembur pinuh kunu ngadon mandi. Sababaraha siki pancuran di sisi balong téh ngocor cai lumayan gedé. Matak tiis kana awak katut pipikiran. Dikurilingan ku pakebonan di pasir (gunung leutik) matak waas nempona. Dangdaunan héjo ngémplo mapaésan tatangkalan anu ngajarega. Ayeuna kari waasna. Tampian katut balong jeung sawah di hilirna, geus salin jinis jadi tempat anu hara-haraeun teu kaurus.

Leuit 50 GB ti MediaFire dina Android


MediaFire salaku loka anu nyadiakeun tempat pikeun teuteundeunan di mandala maya (leuit), geus ngagedéan leuitna (lega tempat teuteundeunana) nepikeun ka 50 GB pikeun saurang anggahotana. Ieu hal mangrupakeun hiji kauntungan hususna pikeun anu merlukeun tempat teuteundeunan di mandala maya (internét) supaya bisa ditempoan ti mana waé jeung iraha waé. Pikeun anu ngagunakeun hénpon Android mah komo, da di Google Play geus disadiakeun aplikasi anu bisa dipaké pikeun ngaksés leuit MediaFire ieu. Ku jalan ngagunakeun aplikasi MediaFire dina Android ieu, anu boga hénpon Androidna bisa ngaunggahkeun payil ka leuit MediaFire atawa ngundeur katut nempoan eusi leuitna.

Sagala rupa payil ti mimiti arsip, poto katut pidio bisa diunggahkeun kana leuit di MediaFire ieu. Payil-payil anu diunggahkeun bisa diteundeun kalawan aman (teu bisa diaksés kunu séjén) atawa bisa ogé dibagikeun kanu séjén (nu séjén bisa nempo éta payil). Pikeun ngaturna bisa langsung tina hénpon Android anu geus dipasang aplikasina. Salian ti bisa diaksés ngaliwatan hénpon, payil anu diunggahkeun téh bisa ogé diaksés ngaliwatan panyungsi internét dina komputer. Pikeun ngunggahna ogé sarua bisa ngaliwatan komputer.

Leuit 50 GB di MediaFire
Leuit 50 GB di MediaFire

Lega leuit anu nepikeun ka 50 GB bisa disebutkeun lega pisan. Kapasitas anu lega éta téh bisa dipaké kalawan haratis. Ngan lamun dibandingkeun reujeung anu mayar mah, ieu téh aya kakurangan atawa watesanana dina makéna. Anu haratis mah payil anu panggedéna bisa diunggah téh nyaéta 200 MB sedengkeun anu mayar mah bisa nepikeun ka 1 GB (pikeun lega leuit anu sarua). Salian ti éta, dina ngaksésna bakal aya iklan anu dipintonkeun. Kakurangan séjénna (pikeun anu haratis) nyaéta:

  • Henteu bisa ngunggah payil kalawan otomatis sakumaha leuit di Dropbox jeung SugarSync.
  • Dina ngunggah payil ngaliwatan hénpon Android bisana hiji-hiji. Henteu bisa ngunggah loba payil sakaligus. Kajaba ngaliwatan komputer, bisa ngunggah loba payil sakaligus.
  • Anu pangpentingna deui, lamun anu ngunggah payil henteu aktip (henteu remen asup ka jero MediaFire) atawa euweuh saurang ogé anu ngaksés payil anu diunggahna (nempo atawa ngundeur), payil anu diunggahna bakal dipiceun tina leuitna. Jadi lamun payil anu diunggahna embung dipiceun, kudu aktip asup ka jero MediaFire.

Jadi sanajan lega leuit nepikeun ka 50 GB, tapi aya watesan dina ngagunakeunana. Kitu anu diinpokeun ku PCWorld.

Front Pemuda Sunda Tandang


Front Pemuda Sunda Tandang mangrupakeun hiji grup anu aya di pésbuk. Ieu grup téh pasipatanana nyamuni (Closed Group). Sanajan kitu saha waé bisa jadi anggota ieu grup ku jalan ménta ka Admin ieu grup pikeun dijadikeun Anggahota (neken kenop Join Group). Ngeunaan naon ari ieu grup, bisa diilukan dina lambaran About, sakumaha anu diancokeun di handap ieu:

NGADEUGDEUG HANDEULEUM SIEUM, NÉANG HANJUANG SIANG:

Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan, henteu kawengku ku umur. Nu penting mah mibanda jiwa muda. Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan nyaéta urang Sunda anu lahir di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai Sunda, tapi hirup kumbuh di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai jeung henteu hirup di lemah cai Sunda, tapi micinta Sunda.

Front Pemuda Sunda, seja nyiar tarékah atawa milari solusi pikeun nyalametkeun alam Sunda anu saban mangsa diruksak, budaya Sunda nu mingkin kalindih ku budaya deungeun, sarta ngahudang rasa reueus ditakdirkeun jadi urang Sunda. Reus kana ajén-inajén sunda, reueus kana jati diri Sunda, sarta ngajénan para sepuh karuhun nu ngawariskeun alam Sunda tur paélmuan Sunda.

Karuhun Sunda geus miara alam jeung budaya Sunda, anu kiwari jadi tempat hirup kumbuh sapopoé. Tapi dina mangsa kiwari, alam Sunda beuki ruksak, ngalantarankeun rupaning musibah tumiba; caah di mamana mangsa hujan, sarta kakurangan cai mangsa halodo entak-entakan. Satemenna, enas-enasna, mangsa kiwari, urang Sunda masih kénéh dijajah. Kabuktian, loba urang Sunda anu jadi galandangan di lemah caina sorangan. Jadi baramaén di lembur sorangan. Lembur nu ceuk batur kacida subur.

Pamuda Sunda tetep kudu soméah hadé ka sémah. Tapi sémahna nu hadé. Ari sémahna anu teu hadé mah, teu kudu soméah, malah sina nyingkah ti lelemah Sunda. Geus mangsana nyingkah-nyingkahkeun rupaning rereged nu ngahalangan kamajuan pamuda Sunda. Pamuda Sunda kudu makalangan, tandang, wani bersaing dina nyorang kahirupan dina jaman globalisasi. Pamuda Sunda kudu mibanda sikep. Ulah manut teuing ka dunungan, bari ngorbankeun kapentingan balaréa.

Sagala rupa perkara nu patali jeung pasualan manusa, alam, jeung kabudayaan Sunda, urang padungdengkeun dina KONGRES PAMUDA SUNDA II.

Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk
Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk

Pikeun anggahota pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup, bisa asup ka alamat pesbuk Front Pemuda Sunda Tandang.