Pasanggiri Nulis Artikel jeung Blog ti PANDI


Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ngayakeun pasanggiri (lomba) nulis artikel jeung blog. Ieu pasanggiri bisa diiluan ku jurnalis jeung masarakat umum. Aya dua jinis pasanggiri anu bisa diiluan nyaéta katagori artikel jeung katagori blog.
Katagori artikel jurnalistik bisa diiluan ku jurnalis média citak, éléktronik jeung onlen dina média massa di Indonésia anu luyu jeung katangtuan Undang-undang No. 40 taun 1999 ngeunaan Pers. Artikel anu dijieunna bisa mangrupakeun warta, pamanggih (opini) atawa pitur dina wangunan tulisan, gambar/poto, sora, pidio atawa multimedia. Eusi artikelna ngeunaan domain .id. kalawan artikelna dipedalkeun di média massa dina ping 1 Désémber 2012 nepikeun ka 3 Pébruari 2013.

Pasanggiri Nulis Artikel jeung Blog ti PANDI
Pasanggiri Nulis Artikel jeung Blog ti PANDI

Sedengkeun ari katagori blog bisa diiluan ku saha waé asal urang Indonésia. Tulisan dina blog anu dipedalkeunana bisa mangrupa warta, pitur atawa pamanggih dina wangun tulisan, gambar/poto, ora, pidio atawa multimédia. Eusina ngeunaan domain .id, kalawan dipedalkeun dina ping 1 Désémber 2012 nepikeun ka ping 3 Pébruari 2013 dina blog anu bisa diaksés ku saha waé ngaliwatan internét kalawan henteu diwawatesanan.

Cara ngiluan kana ieu pasanggiri lamun katagori artikel jurnalistik nyaéta ku jalan ngadaptarkeun artikel ku anu ngiluanana (pribadina atawa médiana) ku jalan ngirimkeun panumbu (link) artikel ngaliwatan sérélék anu dilengkepan ku data pribadi jurnalis jeung médiana. Lamun artikel anu dipedalkeunana di média citak, anu dikirimkeuna téh média citak anu medalkeun tulisanana ngaliwatan pos anu dilengkepan ku data pribadi anu ngirim jeung médiana. Artikel dina wangunan séjén (sora, pidio, multimédia) anu teu bisa diaksés ngaliwatan internét bisa dikirimkeun payilna langsung ngaliwatan sérélék atawa surat pos. Artikel dikirimkeun paling elat tina ping 6 Pébruari 2013.

Sedengkeun anu hayang ngiluan katagori blog ku jalan ngirimkeun panumbu tulisanana ngaliwatan sérélék anu dilengkepan ku data pribadi katut akun pesbuk jeung twitter. Terus ku mikaresep (like) lambaran PANDI di pesbuk http://www.facebook.com/pandi.id kalawan nuturkeun (follow) akun Twitter PANDI @pandi_id. Sérélék anu dikirimkeun paling elat ditarima ping 6 Pébruari 2013.

Sérélék pikeun ngiluan ieu pasanggiri nyaéta lomba@pandi.or.id kalawan jejer Lomba Penulisan Artikel dan Blog. Sedengkeun ari alamat anu dituju pikeun ngirim surat ka Panitia Lomba Penulisan Artikel dan Blog, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Gedung Arthaloka Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220.

Panglélér (hadiah) anu baris ditarima pikeun pinunjul kahiji nepikeun ka pinunjul katilu dina ieu pasanggiri téh mangrupakeun duit anu gedéna tilu juta pikeun pinunjul kahiji dina katagori artikel jurnalistik, dua juta satengah pikeun pinunjul kahiji katagori blog.
Pikeun inpo leuwih teges, bisa ngalongok loka PANDI.

Mangsa Keur Usum Bonténg


Keur usum Bonténg geningan di lembur téh. Najan melak di kebon téh ngan sababaraha dapur (areuy), tapi pas ka lembur Bonténg téh teu weléh aya. Najan henteu panén ti kebon ogé, osok aya anu ngirim ti tatangga atawa dulur. Ngadahar hiji ogé matak wareg ari Bonténg ti lembur mah. Teu anéh da Bonténgna ogé béda reujeung Bonténg anu osok dijualan di pasar anu laleutik. Bonténg di lembur mah galedé, nepikeun ka sagedé pigeulang leungeun kolot.

Areuy Bonteng di kebon Cikur
Areuy Bonteng di kebon Cikur

Di lembur mah Bonténg téh dipelakna ku jalan diandri (tumpang sari) reujeung pepelakan poko séjénna. Jadi pelak Bonténg téh lain tatanén utama di kebon. Pelak Bonténg ngan ukur pepelakan panambah wungkul. Pepelakan pokona biasana mah Cikur atawa Paré (huma). Kebon Cikur atawa Paré huma téh osok dipelakan Bonténg dina sisi-sisina (sisi galengan atawa piheuleutan). Atuh saméméh panén Cikur atawa panén Paré téh bisa panén Bonténg heula.

Kusabab lain taneman poko, atuh dina melakna ogé tara ieu dipiara. Sok komo deui maké tatanger atawa tuturus. Pelak Bonténg téh osok diantepkeun ngayang waé di kebon. Dina sakalian meresihan kebon (ngoyos) téh, Bonténgna bisa sakalian diala. Anu geus gedé jeung acan kolot pisan osok dibawa ka imah pikeun dahareun.

Saméméh areuy Bonténg paéh, biasana mah Bonténg téh osok dikarikeun paling saeutikna hiji pikeun pibiniheun. Bonténg téh diantepkeun sina kolot jeung asak. Supaya siki éta Bonténg téh bisa diteundeun pikeun bibit pelakeuneun taun hareup.

Waditra Virtual, Kaulinan Barudak


Meunang inpo ti blog Sarwa Sunda ngeunaan kaulinan (game) anu dingaranan Waditra Virtual. Ieu kaulinan téh, sakumaha ngaranna mangrupakeun kaulinan anu jalan dina komputer pikeun diajar titi laras. Ieu kaulinan téh bisa dipaké pikeun ngawanohkeun nada-nada dina laras pelog. Cara makéna kari mencétan kenop dina kibor supaya kaluar sorana.

Pidangan kaulnian Waditra Virtual
Pidangan kaulnian Waditra Virtual

Pikeun anu panasaran jeung hayang nyoba, bisa langsung waé ngalongok ka loka blog Sarwa Sunda ngeunaan Waditra Virtual.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sarwasunda.blogspot.com/)