Asa Dipaut Ku Hinis


Kénging Lies Tjandra Kancana

 
 

Sok hayang bruk-brak kana lalakon hirup kumbuh kuring, loba katugenah kulantaran hirup ngan nyorangan. Sakapeung teuneung, sakapeung sok leutik haté. Sok asa teu boga kamonésan iwal ti narimakeun kana kadar.

Sok remen ménta bongbolongan ka anu jadi kolot sangkan manggih jalan kaluar tina karudet. Tapi teu mangih cukang lantaran, tetep waé asa ham-ham jeung horéam.

Keuheul kanu jalir jangji cidra subaya, majar hayang ngahiji, padahal kalah ka ilang tanpa karana, pédah teu bisa nyugemakeun cenah.

Sanajan kitu kuring cukup mindel.

Ngan saukur bisa ngarasakaeun kanyeri kapeurih euweuh bédana jeung dipaut ku hinis.

Nepi ka ayeuna pisan kuring gering nangtung ngalanglayung.

(LTK Sentul City basa hujan ngagebrét 27-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Mandiri Blog Contest, Marebutkeun Hadiah 17,5 Juta


Bank Mandiri ngayakeun pasanggiri nyieun tulisan dina blog anu dingaranan Mandiri Blog Contest. Ieu kagiatan téh miboga maksud pikeun ngawanohkeun produk-produk anu dijual ku Bank Mandiri, kalawan temana “Apapun keinginan Anda, Bank Mandiri Saja”. Pikeun saha waé anu mikaresep kana tutulisan dina blog bisa ngiluan kana ieu pasanggiri asal miboga kamotékaran dina nyieun tulisanana. Tina sakabéh pamilon anu ngiluan bakal dicokot tilu urang pinunjul pikeun dilélér hadiah anu jumlahna 17,5 juta.

Blog Contest Mandiri
Blog Contest Mandiri

Ari sarat-sarat ngiluan kana ieu pasanggiri téh nyaéta diantarana waé:

  • Tulisanana maké Bahasa Indonesia anu bener.
  • Tulisanana sahanteuna dieusi ku 500 kecap.
  • Tulisan kudu beunang sorangan lain meunang niron tinu séjén jeung tacan pernah dipedalkeun.
  • Tulisan katut blog anu dipakéna teu meunang ngarempak kana aturan atawa hukum.
  • Teu meunang nawarkeun produk ti pausahaan séjén salian produk ti Bank Mandiri.
  • Judulna bebas asal loyog reujeung téma anu diancokeun.
  • Kudu nyebutkeun kecap konci “Bank Mandiri” anu numbu kana loka Bank Mandiri, dibarengan ogé ku banner mandiri blog contest dina sidebar blog.
  • Pikeun sarat jeung aturan anu salengkepna bisa dilongok di loka Blog Kontes Mandiri.

Pamilon anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri kudu daptar di loka Blog Kontes Mandiri. Salian ti éta ogé tulisan anu dipedalkeun kudu disebarkeun ngaliwatan media patali marga saperti pésbuk, twitter, jeung nu séjénna. Waktu daptarna dimimitian ping 10 Désémber 2012 nepikeun ka ping 11 Pébruari 2013. Wawaran pikeun ngabéjakeun saha anu jadi jawarana diwawarkeun ping 25 Pébruari 2013. Pinunjul bakal ditalék ngaliwatan sérélék jeung telepon.

Hadiah anu disadiakeun nyaéta mangrupa Tabungan Mandiri anu gedéna 10 juta pikeun jawara kahiji, 5 juta pikeun jawara kadua jeung 2,5 juta pikeun jawara katiluna.