Kalungguhan Panulis Anu Ngokolakeun Blog di WordPress


Sahanteuna aya opat kalungguhan panulis anu bisa dipaké dina blog di WordPress. Opatanana miboga tingkatan reujeung pangabisa atawa hak anu béda-béda. Opat tingkatan kalungguhan téh nyaéta Administrator, Pangropéa (Editor), Panulis (Autor) katut Pangdeudeul (Kontributor). Kalungguhan pangluhurna mah Administrator. Ieu kalungguhan mibogaan pangabisa jeung hak anu loba kaasup mupus blog anu dipibogana, ngasupkeun anu séjén pikeun jadi panulis. Pokona mah Administrator téh mangrupakeun jalma anu ngapimilik éta blog. Administrator mah taya anu ngawawatesanan dina ngokolakeun blogna.

Kalungguhan anu kadua nyaéta Pangropéa. Ieu kalungguhan mah ngan ukur miboga hak pikeun nempoan, ngarobah (ngaropéa), medalkeun katut mupus tulisan atawa lambaran. Ditambahan ku kamampuhan pikeun ngokolakeun pairan, ngatur katagori, ngatur tag jeung panumbu katut ngunggah payil/gambar.

Kalungguhan katiluna disebut Panulis (Autor). Ieu kalungguhan mah utamana ngeunaan ngokolakeun tulisan ti mimiti nyieun, ngaropéa, katut medalkeun tulisan. Salian ti éta bisa ogé mupus tulisan beunangna. Lamun tulisan beunang anu séjén mah henteu bisaeun. Ditambahan ogé ku kabisa pikeun ngunggah payil atawa gambar.

Rupa-rupa kalungguhan panulis dina blog di WordPress
Rupa-rupa kalungguhan panulis dina blog di WordPress

Kalungguhan kaopatna nyaéta Pangdeudeul (Kontributor). Ieu kalungguhan mah ngan ukur bisa nyieun tulisan wungkul tapi teu bisa langsung dipedalkeun. Tulisan anu dijieun ku ieu pangdeudeul kudu dikirim heula ka Administrator pikeun disaluyuan. Sanggeus disaluyuan ku Administrator katut dipedalkeun, ieu pangdeudeul kakara bisa ngaropéa tulisanana. Kakurangan pangdeudeul anu séjénna téh nyaéta henteu bisaeun ngunggah payil atawa gambar.

Salian ti anu opat di luhur, aya deui kalungguhan panambahna. Nyaéta follower (anu nuturkeun). Sabenerna mah ieu mah lain kalungguhan anu bisa ngiluan ngokolakeun blog, da follower mah henteu bisa ngirimkeun tulisan atawa medalkeun tulisan. Pon kitu deui ngunggah payil. Ieu kalungguhan mah ngan ukur bisa narima wawaran wungkul lamun aya pedalan anyar dina blog anu dituturkeunana.

Ngondang nu Séjén Pikeun jadi Panulis dina Blog


Eusi hiji blog bakal leuwih ragem deui ku tulisan lamun éta blog dikokolakeun ku lobaan. Anu ngokolakeun blog lain ngan ukur saurang wungkul, tapi bisa leuwih ti saurang. Pikeun ngalaksanakeun ieu hal, dina wordpress aya kamonésan pikeun ngondan pangarang atawa panulis séjén pikeun ngilu ilubiung dina ngokolakeun eusi blog, utamana ngeunaan medalkeun tulisan. Pikeun ngondang pangarang séjén, aya pidangan User > Invite New. Dina ieu pidangan disadiakeun pasilitas pikeun ngasupkeun alamat sérélék anu arék diondang jadi pangarang atawa sandiasma wordpress-na. Sanggeus ngasupkeun ngaran sérélék atawa sandiasmana, tangtukeun kalungguhanana: naha jadi Follower, Pangdeudeul, Panulis, Pangropéa atawa Administrator. Dina kotak eusian Catetan asupkeun catetan atawa wawaran pikeun dikirimkeun dina ondangan. Sanggeus réngsé, teken kenop Send Invitation.

Ngondang panulis
Ngondang panulis

Dina sakali ngondang, bisa langsung nepikeun ka sapuluh urang. Carana ku jalan ngasupkeun alamat sérélék atawa sandiasma wordpress dina kotak eusian anu disadiakeun pikeun sapuluh urang anu diondangna. Pikeun misahkeun antara hiji sérélék/sandiasma anu hiji jeung anu séjénna, ngagunakeun tanda koma. Sedengkeun catetan anu diasupkeun bisa dieusi tulisan anu bébas. Ngan paling panjangna 500 aksara.

Daptar anu diondang bakal dicatet dina tabel di handapeun éta eusian. Kaasup ogé jawaban ti anu diondangna. Naha masih kénéh nunggu jawaban atawa geus ngajawab. Anu geus ngajawab tur nyaluyuan kana pangondangna, bakal dicatet tanggal nyatujuanana.

Meuyeum Cau dina Gombangan


Dina nyanghareupan hajat arék hajat leutik atawa hajat gedé, teu bisa leupas tina bahan cau. Cau geus jadi bahan anu wajib di lembur mah, salian ti opak, rangginang jeung wajit. Naha pikeun idangan atawa berekat bawaeun sémah anu datang.

Baheula mah saacanna aya karbit, pikeun meuyeum cau téh osok maké gombangan. Cau anu dialana atah kénéh téh, supaya bisa gancang asak téh osok dikekeb atawa dipeuyeum dina gombangan. Tibatan asak ku diantepkeun, anu bisa asak lamun geus sababaraha poé, cau anu dipeuyeum dina gombangan mah bisa asak dina sapoé sapeuting atawa lilana dua poé dua peuting. Dina meuyeumna henteu maké karbit, tapi maké haseup anu dipuputkeun kana jero gombangan.

Cara meuyeum cau dina gombangan lumayan gampang. Kari nyadiakeun bahan anu diperlukeun diantarana waé pacul pikeun ngali gombangan, daun cau anu rada loba katut sababaraha hiji tangkal cau. Sadiakeun ogé nyiru pikeun ngahihidan durukan.

Cau anu geus asak
Cau anu geus asak

Anu pangheulana dipigawé téh yieun gombangan dina taneuh. Ukuran panjangna taya ukuran anu pasti, ngan biasana mah wangunana pasagi. Panjang sisina gumantung kana lobana cau anu arék dipeuyeum. Sedengkeun jerona kira-kira satengah méter. Sanggeus nyieun gombangan réngsé, éta gombangan téh nyieun tilam tina daun cau kira-kira dua lapis. Unggal sisi gombangan ogé sarua dikidingan maké daun cau. Sanggeus réngsé, kakara cau anu arék dipeuyeumna ditumpukeun dina gombangan. Cau anu arék dipeuyeum, kudu disikatan heula (diteukteukan unggal sikatna tina turuyan cau). Cau ditumpukeun sina rata dina gombangan.

Saterusna deui mah, éta tumpukan cau dina gombangan téh ditutupan maké daun cau deui. Di luhureunana ditindihan ku tangkal cau anu meunang meulahan. Sanggeus katutupan kabéhanana, éta gombangan téh dirimbunana deui ku taneuh sina rata.

Ayeuna kari muput éta peuyeum cau dina gombangan maké haseup durukan. Carana dina salasahiji sisi gombangan dibolongan ku jalan nyieun cowak kana jero taneuh. Dina éta cowakan (liang), nyieun durukan. Sanggeus hurung seuneuna katut loba haseupna, éta durukan téh dihihidan maké nyiru supaya haseup durukan asup kana jero gombangan. Ngahihidanana kira-kira lima menit. Sanggeus réngsé, tutup deui cowakanana supaya gombangan buni deui.

Tungguan nepikeun ka peuyeum cauna asak. Kira-kira dua poéan.