Méré Deudeuieun, Teu Méré Pedit


Singsarwa salah. Duanana ogé sarua waé salah. Méré jeung henteu méré, angger salah. Sahanteuna bisa dianggap salah. Teu bisa kukumaha kétang, da kitu kanyataanana. Ampir unggal parapatan anu aya lampu setopanana, bakal manggihan kaayaan éta. Nalika lampu beureum hurung, nalika kandaraan pada-pada areureun, anu naréangan napakah di jalan téh ngadareukeutan kandaraan. Naha arék ngadeukeutan mobil atawa ngadeukeutan motor. Masing-masing mintonkeun pangabisana pikeun narik ati anu naék kandaraan pikeun ngaluarkeun sabagéan leutik hartana. Tegesna anu tumpak kandaraan téh sina méré (ngaluarkeun) duit ku jalan mintonken (midangkeun) pangabisana. Mungguh kitu kaayaan di jalanan dayeuh Bandung. Éh, kétang sigana mah lain di dayeuh Bandung wungkul, di dayeuh séjénna ogé sigana mah henteu jauh béda.

Budak di jalan

Keur kabeneran tumpak kandaraan mah apanan osok (mindeng) kapéntaan téh. Ngan dina lebah méré reujeung henteuna mah kadang osok aya tinimbangan heula. Naha kudu méré atawa ulah. Da méré reujeung henteu méré téh geningan miboga sabab masing-masing. Méré téh kadang kusabab karunya ku kaayaan anu méntana, atawa ngaragangan (ngahargaan) kana gawéna. Dina lebah henteu méré ogé kadang kusabab karunya kénéh atawa kabeneran henteu mawa duit récéh. Jadi dina henteu méré téh lain kusabab pedit atawa embung méré, ngan aya tinimbangan séjén.

Sakumaha wawaran ti pamaréntah sababaraha waktu nu geus kaliwat pikeun ngurangan barudak anu ngahaja néangan napakah di jalan, leuwih hadé méré duit téh henteu langsung di jalan. Tapi dititipkeun ka lembaga anu husus ngurus barudak anu hirupna di jalan. Jadi lamun hayang méré ka maranéhna leuwih hadé henteu langsung ka jinisna. Jadi duit anu dibikeunkeun téh leuwih loba mangpaatna pikeun dikokolakeun pikeun kumaha carana supaya barudak (hususna) anu dijaralan bisa ngamangpaatkeun pangabisana di tempat anu alus. Da cenah lamun langsung dibérékeun ka maranéhna mah, bakal nyababkeun betah di jalan, reujeung teu apal dipaké naon waé hasilna.

Ngan lamun henteu méré téh aya kalana matak nyigeung kana rarasaanana. Malahan mah osok aya anu kukulutus sagala, bet euweuh pisan anu haat barang béré saeutik waé mah. Nya, tungtungna mah balik deui ka pribadi séwang-séwangan. Naha arék méré atawa moal.

(Gambar meunang nginjeum ti http://inspirasibangsa.com/)