Nyieun Kalénder Candra Kala Sunda 1949


Kajurung ku hayang nyobaan nyieun kalénder Sunda taun anu anyar, taun 1949 anu kakara katincak sababaraha poé kamari, ahirna mah dicobaan waé nyieun. Sanajan wangunanana basajan, sahanteuna aya angka-angka anu nuduhkeun kana pananggalan dina Cakra Kala Sunda anu ditambahan ku pananggalan Maséhi. Ngan ieu téh kudu dipariksa deui bisi aya anu salah, naha salah tulis atawa salah itung. Ma’lum da lain ahlina.

Kartika 1949

Pikeun anu merlukeun bisa ngundeur ieu kalénder atawa anu hayang mariksa ogé bisa ngundeur ieu payil kalénder anu wangunanana pdf. Alamat ngundeurna di Kalender Candra Kala Sunda 1949.

Nonoman Sunda, Grup Pikeun Pamuda Urang Sunda?


Nonoman Sunda mangrupakeun salasahiji grup tina mangrébu-rébu grup anu aya di loka pésbuk. Sakumaha ngaranna, ieu grup téh dikokolakeun ku para nonoman atawa pamuda. Sakumaha ngaranna deui ogé, anu diangkir pikeun ilubiung kana ieu grup téh nyaéta urang Sunda (pamuda/nonoman Sunda) najan di mana waé ayana. Maksudna mah cenah hayang ngabuktikeun yén nonoman atawa pamuda ogé miboga ketak anu nyata dina mikanyaah reujeung ngahangkeutkeun seni budaya Sunda. Salasahiji carana nyaéta ngagunakeun Basa Sunda dina kahirupan sapopoéna reujeung dina kahirupan di mandalamayana.

Grup Nonoman Sunda di Pesbuk

Ieu grup miboga maksud supaya bisa jadi tempat ngumpulna atawa tempat silaturahmi nonoman atawa pamuda anu micinta kana budaya Sunda. Atuh nonoman anu miboga kahayang pikeun ngahangkeutkeun deui reujeung miara budaya Sunda, taya salahna pikeun ilubiung atawa asup kana ieu grup. Sanajan ieu grup téh kaasupna grup anu nyamuni (Closed Group), tapi henteu susah lamun hayang jadi anggahotana. Anu hayang jadi anggahota ieu grup, kari ménta idin hayang jadi anggahota (neken kenop JOIN GROUP). Teu kudu nunggu lila ogé bakal bisa langsung jadi anggahota. Panasaran…? Cobaan waé asuk ka ieu grup Nonoman Sunda anu miboga alamat di http://www.facebook.com/groups/nonomansunda/.

Dina ilubiungna di ieu grup, henteu aya wawatesan pikeun ngobrolkeun atawa madungdengkeun perkara anu tangtu. Sagala perkara bisa dipadungdengkeun (diadubakokeun) utamana ngeunaan Kasundaan. Ngan saratna, euweuh kecap atawa obrolan anu matak ngarugikeun jeung nyigeung pihak séjén. Admin ieu grup miboga hak pikeun mupus obrolan anu henteu merenah.

Atuh hususna pikeun nonoman atawa pamuda Sunda anu miboga kahayang pikeun miara jeung nanjeurkeun deui Budaya Sunda, taya salahna pikeun ngiluan kana ieu grup. Lamun hayang asup, kari longok waé alamat Nonoman Sunda di Pesbuk.