Mopo Méméh Nanggung


Hayang siga tangtara téh geningan susah. Hayang miboga pasipatan sakumaha pasipatan tangtara téh henteu gampang. Teuing béda didikan sigana mah. Da geningan tangtara mah kacida disiplina. Ditanya nanaon ogé ku dununganana jawabna téh sagala siap. Taya deui kecap anu kaluar salian ti siap. Sanajan tacan apal naon anu keur diomongkeunana, jawabanana pasti ku kecap siap. Sanajan tacan apan naon anu kudu dipigawéna, jawabanana sarua waé ku kecap siap. Sagala siap ari tangtara mah.

Tangtara mah sagala siap, sagala daek

Ari kuring…? Ké heulaanan. Saméméh apal kana nanaona mah, teu bisa waka ngajawab siap sayaga. Kudu apal heula kana naon anu keur diomongkeunana atawa naon anu kudu dipigawéna. Da henteu sakabéhna pagawéan bisa dipigawé. Aya pagawéan anu teu bisa dipigawé. Malahan bisa disebutkeun loba kénéh pagawéan anu teu bisa dipigawé. Najan ceuk batur mah gampang, tacan tangtu ceuk kuring mah sarua gampangna. Lamun sakira-kirana pagawéanana pisusaheun mah, moal ditarima. Najan dipaksa-paksa ogé mendingan kénéh mundur. Kajaba pagawéan anu gampang. Kakara daék narima pagawéanana.

Najan pagawéan anu ceuk batur mah gampang, tapi tacan tangtu ceuk kuring mah gampang. Anu kasawang ti anggalna bakal susah mah dina magawéna, mendingan kénéh ditolak, henteu ditarima. Keun baé omongan batur cenah héngkéran pisan. Da naon anu dipigawé ku kuring mah pikeun kuring. Lain pikeun batur. Masing-masing pagawéan jeung anggapan.

Ngan rada éra téh ku kolot. Naha cenak éléhan teuing. Najan tacan apal kana susahna hiji pagawéan, bet ditolak sagala. Kitu cenah. Leuwih alus cobaan heula dilakonan saméméh nolak pagawéanana. Da lamun tacan apal kumaha susahna, kumaha gampangna, moal apal kumaha susah jeung gampangna.

Bener ogé….

(Gambar meunang nginjeum ti http://inisajamostory.blogspot.com/)