Budak mah Ulah Dihulag


Aya hiji wejangan anu katarima, cenah, budak mah ulah loba dihulag. Mending kénéh dijurung waé naon kahayangna. Lamun budak miboga kahayang, ulah nepikeun ka diulah-ulah atawa dihulag-hulag. Dihayon waé sapanjang henteu nepikeun ka matak cilaka mah. Lamun arék ngahalangan atawa ngahulag, aya cara anu alus. Ulah nepikeun ka ngucapkeun kecap anu ngahulag atawa nyegah jeung ngalarang. Ulah nepikeun ka ngucapkeun atawa kaluar kecap: teu meunang, ulah, kadé, jeung kecap ngahulag séjénna.

 

Geus jadi pasipatan jalma lamun dihulang téh matak ngahudang panasaran. Naon anu diulah-ulah téh osok ngajurung kana hayang apalna ngeunaan naon anu diulah-ulahna. Pon kitu deui lamun ninggang di budak, anu sagala pisan hayang apal anu aya dina kahirupanana. Lamun dihulag ulah méngkol téh osok matak panasaran naha bet ulah méngkol sagala, anu tungtungna ngajurung kapanasaran naha bakal kumaha jeung aya naon lamun méngkol. Atuh ahirna mah dihulag ulah méngkol téh matak ngajurung pikeun méngkol supaya bisa apal kunaon sababna ulah méngkol.

Jadi dina nyaram, hususna nyaram ka budak kudu ngajauhan kecap-kecap panyaram. Leuwih hadé maké kecap pangjurung kana hal séjénna anu jadi gaganti tina panyaram. Contona, nyaram budak supaya ulah méngkol, bisa diganti ku pangjurung supaya terus lempeng. Atawa lamun budak anu hayang jajan, terus hayang meuli anu teu dimeunangkeun. Alusna mah dititah meuli jajanan anu séjénna anu dimeunangkeun, henteu ku kecap teu meunang jajan éta.

(Gambar diropea meunang nginjeum ti http://kebolangsing.wordpress.com/)