Sumedang Kota Kamelang


Sungkan miang paturay kudu paanggang
Kota Sumedang muntangan kadeudeuh melang
Surem teuteup ka hareup
Ku cipanon ngembeng
Aduh enung sumoréang
Pan miang mungkas adegan
Duh Tampomas, ulah was-was
Piraku rék udar jangji
Kakonci ku Palasari
Kota Sumedang urang miang
Ka ibu pertiwi urang ngabakti

(Gambar meunang nginjeum ti flickr)