Nyobaan Medalkeun Tulisan Ngawitan Ngagunakeun Android


Kabeneran meunang rejeki anu bisa dipake pikeun meuli parabot keupeul anu dideudeul ku sistem operasi Android. Kabeneran Di jerona genus di lengkepan ku aplikasi WordPress anu ngahaja di terapkeun ku anu ngajualna. Ngan entraganana anu geus lila. Teu lila dianyaran ku entragan anyar, ku jalan diapdet.
Anugeus diapdet mah pintonan WordPress-na jadi gampang pikeun nyieun tulisan. Ahirna mah Nyobian wae pikeun medalkeun tulisan anyar ngaliwatan parabot keupeul Android. Nya ieu pisan hasilna.

image

Wilujeng Boboran Saum 1433 H


Wilujeng Boboran Saum 1433 H

Urang Sunda di Riau Bakal Ngarojong Kontingen Jawa Barat di PON Riau 2012


Dina nyanghareupan kagiatan PON XVIII taun 2012 di Propinsi Riau, urang Sunda anu aya di Propinsi Riau siap-siap pikeun ngarojong ka rombongan atlét ti Jawa Barat. Hal ieu téh geus kaciri kuayana acara patepung lawung antara Gupernur Jawa Barat Ahmad Héryawan katut panatacalagara KONI Jawa Barat reujeung Mitra Sunda Riau di Hotél Furaya Pekanbaru.

Cenah anu bakal ngarojong ka atlét Jawa Barat téh bisa nepikeun ka 2000 urang atawa leuwih. Suporter ieu téh sumebar di sapuluh kota di Riau anu bakal dijadikeun tempat tanding PON. Ngan kalolobaanana mah bakal diperenahkeun di Pekanbaru, sabab di dayeuh Pekanbaru mah leuwih loba widang olahraga anu ditandingkeunana.

Salian pangrojong ti urang Sunda anu aya di Riau, pangrojong ogé bakal datang langsung ti urang Jawa Barat anu ngahaja datang ka Pekanbaru, Riau. Da ayeuna mah pikeun indit ka Pekanbaru téh gampang kusabab geus sadia angkutan langsung ti Bandung ka Pekanbaru ngaliwatan jalan jomantara. Jalur kapal ngapung Bandung – Pekanbaru geus disadiakeun. Jadi urang Bandung anu hayang ngarojong ka atlét Jawa Barat dina PON 2012 di Riau, teu kudu indit ka Jakarta heula. Bisa langsung ti Bandung hiber ka Pekanbaru.

Salian ti jalan jomantara, cenah disadiakeun ogé angkutan darat. Kira-kira 20 kandaraan disadiakeun pikeun narik jalma ti Bandung ka Pekanbaru kalawan badarat (jalan darat).

Datangna suporter dina tanding olahraga bisa panyumanget pikeun atlét anu keur tanding. Jadi datangna suporter téh bisa jadi hiji jalan pikeun ngagedurkeun sumanget atlét anu keur tanding. Kitu salasahiji warta anu ditepikeun ku okezone.com.

Loka SIMPEL, Loka Kuring Baheula


Kalawan teu kahaja, ana goréhél téh manggihan loka simpel.150m.com. Loka anu eusina ngeunaan Komputer. Nilik kana eusina mah jeung katerangan footerna, jadi apal ogé. Ieu loka téh lamun teu salah mah hasil rarancang baheula mangsa keur sakola di paguron luhur kénéh. Heueuh, nilik kana eusina mah. Inget keur mangsa sakola téh resep kana komputer, utamana ngeunaan komponén-komponénna. Nepikeun ka hayang miboga loka anu dieusian ku tulisan-tulisan ngeunaan komputer.

Kusabab harita mah tacan atawa henteu kapikiran pikeun nuliskeunana dina wangunan blog, kapaksa ngararancang lambaran eusi lokana maké program Micosoft Frontpage. Unggal lambaran loka dieusi ku tulisan kalawan manual, henteu maké CMS. Unggal lambaran jeung mapna disusun sacara manual.

Ancoan loka SIMPEL

Ngan poho deui hasilna téh naha diteundeun di mandala maya atawa henteu. Lamun henteu kabeneran néangan tulisan ngeunaan mikroprosesor Zilog Z80 mah sigana moal waka anjog ka loka éta. Da poho deui éta tulisan atawa loka téh pernah ditaékeun ka mandala maya. Malahan ayeuna mah teu apal nyieunna di pangladén wéb mana jeung anu saha. Pikeun memener ogé sigana mah moal bisa da geus teu apal deui akun pikeun ngokolakeunana.

Tibatan susah néangan akunna anu teuing bisa dipaké kénéh atawa henteu, leuwih alus disalin waé ka ieu loka. Nya ahirna mah tulisan-tulisanana dipedalkeun deui di ieu blog.

Instruksi dan Chip Pendukung Mikroprosesor Zilog Z80


Mikroprosesor Z80 memiliki sekumpulan instruksi yang sangat berdaya guna dan dan serba guna yang tersedia di beberapa mikroprosesor 8-bit. Itu termasuk operasi yang khas (unik) seperti pemindahan blok untuk transfer data yang cepat dan efisien dalam memori atau antara memori dan I/O. Itu juga mengijinkan operasi beberapa bit di dalam beberapa lokasi di memori.

Instruksi-instruksi mikroprosesor Zilog Z80 dibagi ke dalam kategori berikut ini:

 • Pemuatan 8-bit
 • Pemuatan 16-bit
 • Pertukaran, transfer blok dan pencarian
 • Operasi logika dan aritmatika 8-bit
 • Aritmatika serba-guna dan kontrol CPU
 • Perputaran (rotasi) dan pergeseran (shift)
 • Operasi set, reset dan tes bit
 • Lompatan
 • Pemanggilan (call), kembali (return) dan restart
 • Operasi masukan dan keluaran

Sejumlah mode pengalamatan yang beragam diimplementasikan untuk mengijinkan transfer data yang cepat dan efisien antara berbagai register, lokasi memori dan divais masukan/keluaran. Mode pengalamatan yang disertakan:

 • Cepat (immediate)
 • Perluasan cepat (immediate extended)
 • Halaman nol termodifikasi (modified page zero)
 • Relatif (relative)
 • Perluasan (Extended)
 • Terindeks (Indexed)
 • Register
 • Register tak langsung
 • Tersirat (Implied)
 • Bit

Chip Pendukung

Mikroprosesor datang berserta seperangkat periferal pendukungnya yang dikenal dengan periferal keluarga Z80. Periferal-periferal yang mendukung mikroprosesor Z80 di antaranya, yaitu:

 • Pengontrol Masukan/Keluaran Paralel (Z80 PIO: Parallel Input/Output)
 • Pengontrol Masukan/Keluaran Serial (Z80 SIO: Serial Input/Output)
 • Sirkuit Pewaktuan/Pencacah (Z80 CTC: Counter/Timer Circuit)
 • Pengontrol Akses Memori Langsung (Z80 DMA: Direct Memory Access)
 • Pengirim/Penerima Tak-sinkron ganda (Z80 DART: Dual Asynchronous Receiver/Trasmitter)
Chip pendukung: Z8420 PIO

Mikroprosesor Z80 tidak hanya dapat berantarmuka dengan periferal keluarga Z80 saja, namun bisa dihubungkan dengan periferal dari keluarga mikroprosesor yang lain seperti periferal keluaran Intel. Karena kedua mikroprosesor ini masih satu rumpun (keturunan).

 

Baca juga:

 1. Mengenal Mikroprosesor Zilog Z80
 2. Arsitektur Mikroprosesor Zilog Z80
 3. Daftar Register Mikroprosesor Zilog Z80
 4. Interupsi Mikroprosesor Zilog Z80
 5. Pengkakian Mikroprosesor Zilog Z80

(Tulisan diambil dari http://simpel.150m.com/)

Pengkakian Mikroprosesor Zilog Z80


Konfigurasi pin mikroprosesor Z80 diperlihatkan pada Gambar di bawah ini.

Pengkakian mikroprosesor Zilog Z80

A0 – A15. Bus Alamat (keluaran, aktif High, 3-state). A0 – A15 membentuk bus alamat 16-bit. Bus Alamat menyediakan alamat bagi pertukaran bus data memori (sampai 64Kbyte) dan bagi pertukaran divais I/O.

BUSACK#. Pemberitahuan Bus (keluaran, aktif Low). Pemberitahuan Bus menunjukkan pada divais yang meminta bahwa bus alamat CPU, dan sinyal kontrol MREQ#, IORQ#, RD#, dan  WR# telah memasuki keadaan impedansi tinggi (high-impedance). Sirkuit eksternal sekarang bisa mengontrol jalur-jalur tersebut.

BUSREQ#. Permintaan Bus (masukan, aktif Low). Permintaan Bus memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan NMI# dan selalu dikenali di akhir siklus mesin yang sedang berjalan. BUSREQ# memaksa bus alamat CPU, bus data dan sinyal kontrol MREQ#, IORQ#, RD# dan WR# menuju keadaan impedansi tinggi sehingga divais lain bisa mengontrol jalur-jalur tersebut. BUSREQ# normalnya terhubung OR (wired-OR) dan memerlukan satu resistor pullup eksternal bagi aplikasi tersebut. Perluasan periode BUSREQ# karena operasi DMA yang luas bisa menjaga CPU dari penyegaran (refreshing) RAM dinamis yang benar.

D0 – D7. Bus Data (masukan/keluaran, aktif High, 3-state). D0 – D7 membuat sebuah bus data dua arah (bidirectional) 8-bit, yang digunakan untuk pertukaran data dengan memori dan I/O.

HALT#. Keadaan Berhenti (Halt) (output, aktif Low). HALT# menunjukkan bahwa CPU telah mengeksekusi perintah Halt dan sedang menunggu sebuah interupsi non-maskable atau maskable (dengan mask aktif) sebelum operasi bisa dilanjutkan kembali. Ketika terhenti, CPU mengeksekusi NOP untuk menjaga refresh memori.

INT#. Permintaan Interupsi (masukan, aktif Low). Permintaan Interupsi dihasilkan oleh divais I/O. CPU menerima sebuah interupsi di akhir instruksi yang sedang berjalan jika flip-flop pengaktif interupsi terkontrol software internal (IFF) diaktifkan. INT# normalnya dihubung OR dan memerlukan resistor pullup eksternal bagi aplikasi-aplikasi tersebut.

IORQ#. Permintaan Masukan/Keluaran (keluaran, aktif Low, 3-state). IORQ# menunjukkan bahwa setengah bus alamat rendah memegang sebuah alamat I/O yang sah bagi sebuah operasi penulisan atau pembacaan I/O. IORQ# juga dihasilkan secara bersamaan dengan M1# selama sebuah siklus pemberitahuan interupsi untuk menunjukkan bahwa sebuah vektor tanggapan interupsi bisa ditempatkan pada bus data.

M1#. Siklus Mesin (keluaran, aktif Low). M1#, bersama-sama dengan MREQ#, menunjukkan bahwa siklus mesin yang sedang berjalan adalah siklus pengambilan opcode dari sebuah eksekusi instruksi. M1#, bersama-sama dengan IORQ# menunjukkan bahwa siklus pemberitahuan interupsi.

MREQ#. Permintaan Memori (keluaran, aktif Low, 3-state). MREQ# menunjukkan bahwa bus alamat memegang alamat yang sah bagi operasi pembacaan memori atau penulisan memori.

NMI#. Interupsi Non-Maskable (masukan, terpicu ujung negatif). NMI# memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan INT#. NMI# selalu dikenali di akhir instruksi yang sedang berjalan, tak tergantung dari status flipf-flop pengaktif interupsi (interrupt enable flip-flop), dan secara otomatis memaksa CPU untuk memulai kembali pada alamat 0066H.

RD#. Baca (keluaran, aktif Low, 3-state). RD# menunjukkan bahwa CPU ingin membaca data dari memori atau divais I/O. Divais I/O atau memori yang dialamati akan menggunakan sinyal ini untuk menempatkan data ke dalam bus data CPU.

RESET#. Reset (masukan, aktif Low). RESET# mengawali CPU sebagai berikut: me-reset flip-flop pengaktif interupsi, menghapus PC dan register I dan R, men-set status interupsi ke Mode 0. Selama waktu reset, bus alamat dan data berkondisi impendansi tinggi, dan semua sinyal keluaran kontrol menjadi tidak aktif. Catat bahwa RESET# harus aktif minimal selama tiga siklus clock penuh sebelum operasi reset lengkap.

RFSH#. Refresh (keluaran, aktif Low). RFSH#, bersama-sama dengan MREQ# menunjukkan tujuh bit bus alamat sistem terendah bisa digunakan sebagai alamat penyegaran ke memori dinamis sistem.

WAIT#. Tunggu (masukan, aktif Low). WAIT# menunjukkan pada CPU bahwa memori atau divais I/O yang dialamati tidak siap untuk sebuah pengiriman data. CPU selanjutnya memasuki sebuah keadaan tunggu selama sinyal tersebut aktif. Perluasan periode WAIT# bisa menjaga CPU dari penyegaran memori dinamis yang benar.

WR#. Tulis (keluaran, aktif Low, 3-state). WR# menunjukkan bahwa bus data CPU memegang data yang sah untuk disimpan pada lokasi memori atau I/O yang dialamati.

 

Baca juga:

 1. Mengenal Mikroprosesor Zilog Z80
 2. Arsitektur Mikroprosesor Zilog Z80
 3. Daftar Register Mikroprosesor Zilog Z80
 4. Interupsi Mikroprosesor Zilog Z80
 5. Instruksi dan Chip Pendukung Mikroprosesor Zilog Z80

(Tulisan diambil dari http://simpel.150m.com/)

Interupsi Mikroprosesor Zilog Z80


CPU Z80 menerima dua sinyal input interupsi: NMI# dan INT#. NMI# adalah interupsi non-maskable dan memiliki prioritas tertinggi. INT# adalah interupsi berprioritas lebih rendah dan diperlukan bahwa interupsi ini diaktifkan melalui software agar beroperasi. INT# bisa dihubungkan ke divais periferal bervariasi dalam konfigurasi terhubung OR.

Z80 memiliki sebuah mode tanggapan tunggal bagi layanan interupsi pada interupsi non-maskable. Interupsi maskable, INT#, memiliki tiga mode tanggapan yang bisa diprogram yang tersedia. Mereka itu adalah:

 1. Mode 0 – sama dengan mikroprosesor 8080
 2. Mode 1 – layanan interupsi periferal untuk penggunaan dengan sistem bukan 8080/Z80
 3. Mode 2 – skema interupsi tervektor, biasanya di-daisy-chain, bagi pernggunaan dengan keluarga Z80 dan divais periferal yang sesuai (kompatibel).

CPU melayani interupsi dengan men-sampling sinyal NMI# dan INT# pada sisi menaik (raising edge) clock terakhir sebuah instruksi. Selanjutnya pemrosesan layanan interupsi tergantung pada jenis interupsi yang dideteksi.

Interupsi Non-Maskable (NMI: Non-Maskable Interrupt). Interupsi Non-Maskable tidak bisa dinon-aktifkan dengan kontrol program dan oleh karena itu akan diterima di setiap waktu oleh CPU. NMI# biasanya dijadikan cadangan hanya bagi layanan jenis interupsi berprioritas tertinggi, seperti untuk shutdown setelah adanya gangguan daya yang terdeteksi. Setelah pengenalan sinyal NMI# (penyediaan BUSREQ# tidak aktif), CPU melompat ke lokasi restart 0066H. Normalnya, software mengawali pada alamat tersebut yang berisi rutin layanan interupsi.

Interupsi Maskable (INT#). Dengan tanpa memperhatikan mode interupsi yang diset oleh pengguna, CPU menanggapi masukan (input) interupsi maskable menurut satu siklus pewaktuan umum. Setelah interupsi dideteksi oleh CPU (dinyatakan bahwa interupsi diaktifkan dan BUSREQ# tidak aktif) satu siklus pemrosesan interupsi khusus dimulai. Dimulai dengan siklus pengambilan khusus (M1#) dimana IORQ# menjadi aktif sementara MREQ# tidak, sebagaimana dalam siklus M1# normal. Sebagai tambahan, siklus M1# khusus ini secara otomatis diperpanjang sebanyak dua keadaan WAIT#, untuk mengijinkan bagi waktu yang diperlukan dalam pemberitahuan permintaan interupsi.

Operasi Interupsi Mode 0. Mode ini sama dengan prosedur layanan interupsi mikroprosesor 8080. Divais yang menginterupsi menempatkan sebuah instruksi pada bus data. Normalnya sebuah instruksi Restart, yang memulai satu pemanggilan pada satu lokasi dari delapan lokasi restart yang terpilih di halaman (page) memori nol. Tidak seperti 8080, CPU Z80 merespon pada instruksi Call dengan hanya satu siklus pemberitahuan interupsi diikuti dengan dua siklus baca memori.

Operasi Interupsi Mode 1. Operasi Mode 1 sangat sama dengan interupsi NMI#. Secara prinsip perbedaannya hanya satu yaitu interupsi Mode 1 restart (memulai kembali) pada alamat 0038H.

Operasi Interupsi Mode 2. Mode interupsi ini telah dirancang untuk penggunaan kemampuan yang sangat efektif dari mikroprosesor Z80 dan hubungannya dengan keluarga periferalnya. Divais periferal yang menginterupsi memilih alamat awal rutin layanan interupsi. Divais itu melakukannya dengan menempatkan sebuah vektor 8-bit pada bus data selama siklus pemberitahuan interupsi. CPU membentuk satu penunjuk (pointer) menggunakan byte ini sebagai 8-bit rendah dan isi register I sebagai 8-bit tinggi. Penunjuk ini menunjukkan sebuah masukan (entry) dalam tabel alamat bagi rutin layanan interupsi. CPU kemudian melompat ke rutin pada alamat tersebut. Kefleksibelan dalam pemilihan alamat rutin layanan interupsi ini mengijinkan divais perifera; menggunakan beberapa jenis rutin layanan yang berbeda. Rutin-rutin tersebut mungkin ditempatkan pada suatu alamat di memori yang tersedia. Karena divais yang menginterupsi mensuplay byte orde rendah dari vektor 2-byte, bit 0 (A0) harus menjadi nol.

Operasi Pengaktif/Penon-aktif (Enable/Disable) Interupsi. Dua flip-flop IFF1 dan IFF2, ditunjukkan pada gambaran (dekripsi) register, digunakan untuk memberikan tanda status interupsi CPU. Operasi kedua flip-flop digambarkan pada Tabel.

Tabel daftar operasi flip-flop mikroprosesor Zilog Z80

 

Baca juga:

 1. Mengenal Mikroprosesor Zilog Z80
 2. Arsitektur Mikroprosesor Zilog Z80
 3. Daftar Register Mikroprosesor Zilog Z80
 4. Pengkakian Mikroprosesor Zilog Z80
 5. Instruksi dan Chip Pendukung Mikroprosesor Zilog Z80

 

(Tulisan diambil dari http://simpel.150m.com/)