Ngeunaan Sumedang: Jalan deui, Jalan deui


Lamun ngabandungan ngeunaan Sumedang di mandala maya hususna loka tatali babarayaan kayaning twitter jeung pésbuk, anu ramé dipagunemkeun téh pasti ngeunaan kaayaan jalan. Anu diobrolkeun téh pasti ngeunaan jalan anu aya di Sumedang. Jalan-jalan anu aya kabupaten Sumedang, remen dijadikeun masalah. Anu ngaranna masalah, pasti waé pakaitna téh reujeung anu goréngna, lain anu hadé. Jalan-jalan di kabupaten Sumedang téh cenah mah geus garoréng, loba jalan anu ruksak, pinuh ku liang jeung logak. Ceuk anu ‘mikahéman’ pisan ka Sumedang mah apanan nyebutna lain logak tapi balong.

Jalan anu goréng téh teu nolih di jinis jalanna. Naha arék jalan aspal biasa kayaning jalan kacamatan atawa jalan kabupatén, naha arék jalan propinsi teu leupas tina logak. Malahan jalan nasional ogé henteu leupas tina masalah loba logak ieu. Jalan gedé anu nyambungkeun dayeuh Sumedang jeung dayeuh Bandung anu ngaliwatan wewengkon Cadaspangeran ogé teu leupas tina masalah lobana logak. Pon kitu deui reujeung jalan anu nyambungkeun dayeuh Sumedang ka wewengkon béh wétan: Majalengka/Cirebon sarua waé jalan aspalna garoréng.

Ari jalan-jalan séjénna? Ceuk béja mah sarua waé, loba anu goréngna. Loba jalan anu nyambungkeun dayeuh Sumedang reujeung kacamatan anu aya di kabupaten Sumedang anu sarua goréng ogé. Padahal sawaréhna mah kakara dialusan. Anu kakara alus ogé gancang pisan ruksakna, komo deui jalan anu geus lila henteu dibebener mah. Jalan anu dibebener kalawan alus ku jalan dibeton ogé kayaning jalan beypas (baypass), henteu leupas tina logak. Jalan aspal anu tacan lila dibeton téh geus bareulah deui.

Jalan beypas di Sumedang anu ruksak

Jadi, jalan téh teu kaur alus. Ruksak deui ruksak deui. Hal ieu téh lain tanpa sabab. Da moal ruksak lamun euweuh anu nyababkeun ruksakna mah. Salasahiji sababna mah nyaéta lobana mobil gedé anu bareurat anu ngaliwatan jalan-jalan di Sumedang. Mobil-mobil treuk bareurat anu ti wétan (Cirebon) muru ka kulon (Bandung) téh apanan loba anu ngaliwatan Sumedang. Pon kitu deui sabalikna ti kulon ka wétan. Katambah deui ku mobil anu narikan keusik ti Cimalaka. Beuki ngabeungbeuratan jalan anu aya. Salian ti éta, bisa waé ditambah ku wangunan jalanna anu kurang kuat (taneuhna atawa aspalna).

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.pikiran-rakyat.com/)

Ngomong Sunda, Kamus Basa Sunda Anu Bisa Ngomong dina Hénpon Android


Ngomong Sunda mangrupakeun hiji ngaran pikeun aplikasi anu ngahaja dijieun pikeun di jalankeun dina hénpon Android. Ieu aplikasi téh bisa dipaké jadi kamus Basa Sunda dina hénpon Anndroid. Jadi salian ti aplikasi Basa Sunda (sakumaha anu geus dipedalkeun dina tulisan ti heula), nambahan deui aplikasi anu bisa dipaké pikeun narjamahkeun Bahasa Indonésia – Basa Sunda.

Ancoan Ngomong Sunda dina hénpon Android

Anu ngabédakeun aplikasi Ngomong Sunda reujeung Basa Sunda téh nyaéta aplikasi Ngomong Sunda mah bisa ngucapkeun kecap anu ditarjamahkeunana. Kecap dina Basa Sunda hasil tina tarjamahan tina Bahasa Indonésia téh bisa kaluar sorana (diucapkeun). Jadi salian ti apal kecap tarjamahanana, ogé bisa apal kumaha ngucapkeunana. Ngan kakuranganana téh cenah mah kabeungharan kecapna masih kénéh kurang.

Sanajan kitu bisa dipaké pikeun dijadikeun kamus Bahasa Indonésia – Basa Sunda mah. Aplikasi ieu dijieun ku Independent Android Developer anu miboga landian Plugie. Anjeunna bisa diaksés di loka Android Jakarta. Pikeun anu mikabutuh ieu aplikasi bisa ngundeur ti alamat Ngomong Sunda.