Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak


Inget kénéh lamun ngaliwat ka parapatan (lampu beureum) Ojolali, osok kaluar sora anu nyarita nalika lampuna setopanana ganti jadi warna beureum. Osok dijelaskeun ngeunaan budaya Sunda anu salasahiji kalimahna ngeunaan Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak. Terus, naon atuh maksudna éta kalimah téh?

Sanggeus dipaluruh mah cenah, éta kalimah téh kacida pisan pakaitna reujeung program Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Éta kalimah téh mangrupakeun motto tina program SPBS. Program anu hayang nanjeurkeun deui budaya Sunda hususna di Kabupatén Sumedang ieu disumebarkeun ngaliwatan sababaraha cara. Nya salasahiji diantarana waé ngaliwatan wawaran di lampu setopan éta.

Kalimah Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak miboga tujuan supaya ajén-inajén budaya Sunda bisa dijadikeun dadasar dina lumangsungna kahirupan. Niléy-niléy kasundaan dijadikeun modal reujeung bekel dina nyorang kahirupan anu terus ngalaman parobahan kabawa ku parobahan jaman. Najan jaman geus robah, ari budaya anu dipakena moal leupas tina budaya Sunda. Najan jaman geus henteu maliré deui kana budaya Sunda, kuayana ieu program ditarékahan supaya budaya téh henteu ka nepikeun ka leungit. Budaya Sunda anu dijadikeun dadasar téh bisa dipaké pikeun ngayonan sagala masalah anu mucunghul dina parobahan jaman. Antukna mah harepanana budaya Sunda bisa ngigelan jaman téh bisa kahontal. Anu tungtungna budaya Sunda moal nepikeun ka leungit da dipaké jadi dadasar jeung ngungkulan masalah anu datang.

Sumedang Puseur Budaya Sunda

Sakabéh lolongkrang kahirupan teu weléh leupas tina budaya anu geus ngajanggélék ti baheulana. Ti mimiti kahirupan masarakatna nepikeun ka kahirupan pamaréntahanana diwengku ku budaya Sunda. Gegedén atawa pajabat dina cara gawéna ogé diwengku ku budaya Sunda. Pokona mah arék saha waé jeung kumaha waé henteu leupas tina budayana. Dina budaya urang napak, henteu bisa leupas tina budayana. Budaya jadi dadasar dina ngadegna. Tina budaya urang ngapak, ka mana waé jeung kumaha waé anu dipigawéna, angger aya dina budaya.

Kitu…?

Sababaraha Tatanen di Pakebonan