Mojang Manis


Lagu saterusna masih kénéh kawih ti Aah Suryani katut kénging ngarumpaka Mang Raida anu judulna Mojang Manis. Pangwawaas panginget-nginget ka sarakan lembur sorangan.

Mojang Manis

Tukeur cingcin lain kawin
Éta mah patali batin
Panyimpay kabirahian
Siloka kembang rimbitan
Acan sah ngalambang sari
Sanajan kabeungkeut jangji
Patepung jeung mojang manis
Henteu punah sambarangan

Ngan kudu pada satia
Singlar sagala gogoda
Nu bakal rugi ahirna
Pamaksudan teu laksana
Mun pareng tinekanan
Ulah rék aing-aingan
Sing luyu sabilulungan
Nu dipamrih kamulyaan

Tukeur cingcin geus biasa
Mun urang rék rumah tangga
Keur meungkeut tali pasini
Sangkan ulah jalir jangji
Kapan aya paribasa
Munding dicekel tambangna
Jalma dicekel omongna
Sangkan bisa dipercaya

Komo di jaman kiwari
Mojang manis téh taliti
Waspada ngajaga diri
Tara sok kacingcirihit
Mun campur taya gunana
Bébas mo taya waktuna
Di ahir pasti cilaka
Jadi mojang pinuh noda

(Gambar meunang nangkep ti http://www.youtube.com/)

Manuk Hiber ku Jangjangna


Manuk hiber teunangan. Nyirorot ka handap nyuruwuk ka luhur, muru ka tempat anu ditujuna. Seja néangan pangabutuh hirupna. Aya anu néangan dahareun, aya anu néangan sayangna, aya ogé anu seja néangan jodona.  Rupa-rupa tujuanana, sarua carana: pada-pada hiber maké jangjang. Arék ka wétan arék ka kulon, arék ka kidul arék ka kalér, bébas taya anu nyaram asal bisa kahontal anu dijugjugna.

Coba waé lamun aya manuk anu teu bisa hiber? Kumaha carana néangan dahareun lamun hayangeun dahar? Manuk anu teu bisa hiber tangtuna lain néangan dahareun tapi bakal aya anu ngadahar. Naha arék didahar ku jalma atawa sato séjénna. Terus lamun hayang nyayang, kumaha carana lamun teu miboga jangjang pikeun hiber? Tangtuna ogé ngan ukur bisa nyayang di luhureun taneuh.

Manuk heulang keur hiber

Jadi, jangjang mah pikeun manuk kacida pentingna. Jangjang kacida pentingna dina ngarojong kahirupanana, pikeun neruskeun hirupna.

Ninggang di jelema? Jelema mah hirupna ku akalna. Sagala hal ngeunaan pangabutuh kahirupanana bisa dicumponan ku jalan ngagunakeun akalna. Akal anu digunakeun pikeun mikir kumaha ngalakonan kahirupanana, kumaha cara ngahontal kahayang atawa tujuan hirupna. Jalma bisa nyukupan pangabutuhna ku jalan maké akalna. Jalma mah moal ngakeul lamun henteu ngakal. Anu hartina jalma moal meunang dahareun lamun henteu ngagunakeun akalna (henteu mikir). Kitu pentingan akal pikeun kahirupan jalma.

Jalma bisa hirup ku jalan ngagunakeun akalna.