Korupsi Al-Quran? Teungteuingeun ku Harianeun


Ngabandungan warta boh tina tipi atawa tina mandala maya, anu keur ramé dipadungdengkeun téh perkara Departemén Agama. Enya Departemén anu ngurus jeung ngokolakeun ngeunaan Agama hususna Agama Islam di Indonésia. Ngan anu keur ramé dipadunggdengkeunana téh lain anu hadé, tapi perkara anu goréng. Naon atuh? Cenah Departemén Agama téh kapaut ku perkara korupsi. Di Departemén Agama dituding aya anu korupsi. Sakumaha Departemén séjénna anu aya di pamaréntahan, anu ngaranna korupsi mah bisa waé aya atawa kajadian. Ngan aya hiji hal anu matak hémeng nyaéta ngeunaan anu dikorupsina.

Anu matak teungteuingeun reujeung matak harianeuna mah anu dikorupsina téh apanan ngeunaan waragad pikeun nyieun Al-Quran. Waragad anu mang-triliun-triliunana téh teu leupas tina masalah korupsi. Ari masalah anu taya pakaitna reujeung masalah Agama mah geus biasa loba waragad anu dikaluarkeun ku pamaréntah sawaréhna ‘pasti’ dikorupsi. Ieu mah anu aya pakaitna reujeung Agama ogé bet dikorupsi kénéh. Duit anu sakuduna dipaké pikeun nyitak Al-Quran téh, sawaréhna dicokot ku anu korupsina.

Geningan taya jaminan anu ngaranna gawé di pamaréntahan mah. Arék di Depatemén naon waé ogé, loba atawa teu weléh aya kasempetan pikeun korupsi téh. Taya jaminan najan digawé di Departemén Agama henteu migawé korupsi. Najan ngeunaan Agama ogé, ari anu ngaranna kasempetan mah sigana dimangpaatkeun pisan. Kasempetan anu nguntungkeun nurutkeun sorangan atawa golonganana. Najan kudu ngarempak bag-bagan agama ogé ari nguntungkeun mah dicokot waé kasempetanana. Teu nolih deui yén éta téh teu meunang dilakonan. Najan geus jelas Agama ngalarang teu meunang korupsi (maling), pon kitu deui ceuk tetekon atawa papagon anu geus disatujuan ku pamaréntah mangrupa Undang-undang, angger waé henteu mugagkeun lampah pikeun korupsi. Teu bisa diulah-ulah deui.

Al-Quran

Padahal lamun anu taat kana Agama mah moal tangtu daék ngalakonan korupsi. Da geus jelas laranganana. Geus jelas éta pagawéan téh teu meunang dilakonan. Terus jalma anu kumaha atuh anu daék ngalakonan korupsi téh? Jalma kitu mah sigana kudu ditanya heula ngeunaan Agamana. Naha bener-bener nyekel agamana atawa henteu. Ahirna mah, najan hiji jalma digawé di Departemén Agama tacan tangtu Agamana bener.

Sanajan itu, masih kénéh untung. Untung waé ari ayat Al-Quran-na mah henteu nepikeun ka dikorupsi. Henteu laleungitan atawa ngurangan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.akhwatmuslimah.com/)