Al-Habib Islamic Widget, Wijét Kalénder Hijriyah


ayang miboga kalénder Hijriyah dina dékstop komputer? Gampang…! Kari ngajugjug waé ka loka al-habib, pikeun ngundeur wijét Kalénder Hijriyah. Dina éta disadiakeun rupa-rupa kalender Hijdriyah anu bisa dipaké pikeun diteundeun dina désktop. Jadi salian ti nyadiakeun  wijét kalénder anu bisa diteundeun dina loka (wéb), kalénder anu disadiakeun bisa dipasang dina désktop Windows. Ngan entragan Windows anu bisa dipasanganana ti mimiti Windows Vista ka dieunakeun (Windows Vista reujeung Windows 7). Ieu kalénder diteundeunna dina Desktop Gadgets.

Pilihan pikeun nyieun kalender dina wijet desktop

Pikeun ngala éta wijét, sanggeus asup ka alamat al-habib, pilih panumbu Islamic Calendar. Sanggeus kaluar daptar kalénder, pilih salasahiji wangunan kalénder anu dipikaresep, langsung teken waé kenop Get This Widget. Mangka bakal kaluar lambaran anu ngancokeun setélan kalender anu bakal dijieun. Atur setélanana anu cocog reujeung pangaresep. Sanggeus réngsé ngaturna, terus teken waé panumbu BLOG ME! anu tandana gambar kotak anu kalawan di tengahna aya lambang pesbuk, twitter jeung google+.

Bakal kaluar daptar gambar anu nuduhkeun web pangladén blog kayaning wordpress atau blogspot. Di luhurna aya daptar pilihan anu bisa digunakeun pikeun milih arék di mana diteundeunna éta wijét. Pilih waé desktop supaya bisa ngundeur wijét anu bisa diteundeun dina désktop Windows. Sanggeus milih éta tanda, bakal mucunghul kotak dialog Opening Islamic_Calendar.gadget. Tina éta kotak pilih waé Open with Windows Desktop Gadgets supaya langsung dipasang dina désktop. Teken kenop OK, pikeun ngundeur reujeung masangna. Tungguan nepikeun ka réngséna.

Sanggeus bérées bakal kaluar ancoan anyar dina désktop anu nuduhkeun tanggal ayeuna dina kalénder Hijriyah katut kalénder Maséhi.

Hasilna

Harepan Sumedang Puseur Budaya Sunda Masing Tinekanan


Mimitina teu pati kataji ku istilah Sumedang Puseur Budaya Sunda téh. Nganggap istilah Sumedang Puseur Budaya Sunda atawa disingket jadi SPBS, hal anu biasa-biasa waé. Paling anu jadi ingetan mah, rarasaan téh bet jadi reueus kusabab Sumedang dijadikeun tempat atawa puseurna kabudayaan sunda. Teu anéh, salaku urang Sumedang anu mikaresep kana budaya Sunda (kabeneran waé dibabarkeun di wewengkon Pasundan), miboga rasa reueus lamun bali geusan ngajadi-na dijadikeun puseur kabudayaan anu aya di wewengkon Pasundan. Rasa reueus dibarung harepan susuganan éta istilah téh bisa nanjeur hususna di Sumedang, bisa ngahangkeutkeun deui kabudayan anu bisa ampir laleungitan tina kahirupan urang Sunda.

Rarasaan teu bisa leuwih ti ngarasa reueus. Da dina ngilu ilubiungna ogé tacan kaimpleng kudu kumaha. Salaku rahayat biasa mah, ngan ukur bisa ngaharepkeun reujeung ngarojong ti kajauhan. Mudah-mudahan éta kahayang reung rarancang téh bisa kalaksanakeun, tur hasilna bisa kaala ku sakabéh rahayat hususna rahayat Sumedang jeung umumna pikeun urang Sunda satatar Pasundan.

Sumedang Puseur Budaya Sunda

Sumedang Puseur Budaya Sunda, dipiharep bisa dijadikeun jalan pikeun nanjeurkeun deui budaya Sunda anu ampir pareum kaséréd kalindih ku jaman. Kabudayaan Sunda bisa dimekarkeun deui, bisa ditanjeurkeun deui kuayana éta rarancang (program).

Lamun nyutat hartina, SPBS téh mangrupakeun hiji kawijakan anu dipaké pikeun jadi cukang lantaran nanjeurkeun budaya Sunda di kabupaten Sumedang anu gunana pikeun mageuhan kabudayaan Jawa Barat jeung Indonésia. Sedengkeun ari tujuanana cenah pikeun nguatkeun jatidiri aparat pamaréntah katut masarakatna turta nguatan daya saing daérah.

Atuh lamun nilik kana tujuanana taya deui salian ti kumaha supaya bisa naékeun harkat darajat urang Sunda dina kahirupanana. Kumaha supaya urang Sunda téh bisa miboga jadi diri anu loyog reujeung budayana.

(Gambar meunang nginjeum http://bappeda.sumedangkab.go.id/)