Orang Pinggiran, Carita Jalma di Pasisian


Kataji ogé ku hiji acara anu dipintonkeun dina hiji galura tipi nasional. Éta acara mintonkeun kahirupan jalma-jalma pasisian dina nyanghareupan kahirupan anu sarwa walurat. Eusina lolobana mah ngeunaan kumaha gedéna sumanget jalma-jalma dina ngalakonan kahirupanana anu bisa disebutkeun loba kakuranganana utama ngeunaan harta bobogaan katut pagawéan anu teu tangtu. Ku susahna néangan rejeki, nepikeun ka budak-budakna anu masih kénéh laleutik ogé miluan digawé atawa digawé sorangan néangan rejeki, pikeun mantuan kolotna. Dipintonkeun ogé kumaha rasana jeung kumaha susahna dina néangan kipayah pikeun kulawarga atawa kolotna.

Acara Orang Pinggiran di Trans|7

Sanajan kahirupan sarwa walurat jeung sarua weritna, tapi patékadan pikeun bajoang néangan kipayah henteu ngurangan atawa jadi leungit. Najan kudu digawé anu bisa disebutkeun taya hartina (lamun diukur ku pangaji), tetep dilakonan. Anu penting mah bisa beubeunangan reujeung halal, sanajan ngan ukur saeutik reujeung ceuk batur mah moal mahi atawa cukup pikeun bekel sapopoéna. Anu jadi jejer téh bisa jadi sakulawargana, atawa kolotna, malahan aya budakna. Budak atawa anak dina hiji kulawarga osok dijadikeun jejer dina caritana. Budak anu sakuduna mah keur meumeujeuhna resep arulin reujeung babaturanana, ieu mah kudu digawé néangan rejeki, néangan kipayah pikeun dirina reujeung adi-adina atawa mantuan kolotna.

Bisa disebutkeun, caritana matak ngagerian kana haté anu nongtonna. Anu nongtonna diajak neuleuman atawa ngilu ngarasakeun kumaha susahna jadi jalma pasisian anu sarwa kakurangan. Salian ti ngilu ngarasakeun, ogé bisa dijadikeun jalan pikeun mulungan luang reujeung sumanget jalma-jalma anu kakurangan dina ngalakonan kahirupanana. Najan kahirupanana sarwa kakurangan, henteu matak runtag atawa peunggas pangharepan dina néangan kipayah. Najan hasilna taya hartina, angger dikeureuyeuh. Da ngan éta anu bisa dipigawéna, taya deui pagawéan séjénna anu mampuh dipigawéna. Sumanget anu bisa dipulung enggoning nyanghareupan kahirupan ka hareupna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.facebook.com/)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s