Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012, Acara anu Mintonkeun Kaulinan Barudak


Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012 mangrupakeun hiji kagiatan anu diayakeun di Dago Pojok Bandung dina poé Saptu ping 9 Juni 2012. Ieu raraméan téh dieusi ku acara iring-iringan kaulinan barudak katut langlayangan. Ieu acara téh bisa kalaksanakeun ku alpukahna Humas A 2009 Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) gawé bareng reujeung Bandung Creative City Forum (BCCF) katut dirojong ku Pemkot Bandung, Disdik, jeung Disparbud. Ceuk katerangan ti panitiana, acara ieu diayakeun pikeun ngawanohkeun budaya titinggal karuhun anu aya pakaitna reujeung kaulinan barudak urang Jawa Barat, anu dipikaresep jeung loba mangpaatna pikeun tumuwuhna barudak. Atuh ku ayana ieu acara téh dipiharep beuki loba barudak anu mikacinta kana budayana sorangan, disagédéngeun méré wejangan jeung ngadidik barudak ngaliwatan kaulinan.

Dina ieu acara, kagiatanan dibagi dua rupa (dua tempat). Anu hiji mah tempat arulin, sedengkeun anu hiji deui mah tempat paméran (tempat mintonkeun). Aya dalapan kaulinan anu dipasanggirikeun. Diantarana waé jajangkungan, bebedilan, kélom batok, sorodot gaplok, gatrik, papanggalan, jeung rorodaan.

Pikeun dipikanyaho, cenah, wewengkon Dago Pojok téh mangrupakeun hiji wewengkon di Bandung anu miboga potensi seni anu dipiara ti baheula mula, saperti kasenian réog, jaipong, gondang, kakawihan reujeung celempungan. Salian ti éta, ditambah ogé ku ayana Curug Dago di wewengkon anu ngémplo héjo ku pasawahan reujeung kaliwatan ku walungan Cikapundung.

Wewengkon Dago Pojok kaasup wewengkon anu digarap Bandung Creative City Forum (BCCF) pikeun dijadikeun “Akunpuntur Kota” anu miboga tujuan pikeun ngokolakeun kamotekaran warga Dago Pojok dumasar kana budayana supaya bisa dijadikeun néangan pangupa jiwa (pikeun usaha widang ékonomi).

Warta meunang nyutat kalawan diropea ti:

jQuery UI Dialog, Bisa Dijadikeun Gaganti ThickBox


Teu salawasna bisa ngagunakeun ThickBox pikeun ngancokeun inpo anu maké kotak anu ngambang (kotak dialog) dina lambaran loka (wéb). Kadang dina nalika dihijikeun reujeung jQuery UI Tab mah, kaluar hal anu gagal (error) nalika nutupna ThickBox. Kotak ngambang téh gagal nutup nalika ditutup lamun dina lambaran lokana aya wijét jQuery UI Tab. Teuing tacan kapaluruh laratan kumaha cara ngungkulanan atawa bener-bener teu bisa diungkulan. Kusabab tacan aya cara ngungkulanana, mimitina mah henteu maké Tab lamun arék ngagunakeun ThickBox téh.

Ahirna meunang inpo, yén dina jQuery UI ogé aya wijét anu disebut Dialog (jQuery UI Dialog). Pasipatan ieu jQuery UI Dialog téh ampir sarua reujeung ThickBox, bisa dipaké pikeun ngancokeun inpo maké kotak ngambang dina lambaran loka. Ngan anu ngabédakeunana téh nyaéta lamun jQuery UI Dialog mah geus jadi bagéan tina jQuery UI, sedengkeun ari ThickBox mah masih kénéh misah. Ceuk basajanna mah, jQuery UI Dialog mah resmi bawanana jQuery UI. Kusabab kitu, jQuery UI Dialog mah sigana moal diadu (silih sigeung) reujeung wijét jQuery UI séjénna.

Ancoan jQuery UI Dialog di loka http://jqueryui.com

jQuery Ui Dialog, sakumaha inpo anu diancokeun dina loka jQuery, kotak anu ngambang (kotak dialog) dina lambaran loka anu miboga tempat judul (title bar) reujeung tempat eusina (content area). Kotak ieu bisa dipindah-pindah, dirobah ukuranan (digedéan atawa dileutikan) katut bisa ditutup ku jalan neken lambang x anu aya di juru katuhu luhur kotak ngambangna. Lamun eusina ngaleuwihan gedéna kotak, bakal aya paranti ngagulung eusi (scrollbar) di sisi katuhu kotak dialog. Di bagéan handap kotak, aya daérah pikeun neundeun kenop-kenop lamun diperlukeun kenop, gumantung kana jinis kotak ngambang anu dijieunna.
Dina makéna ieu jQuery UI Dialog, kacida gampangna. Lamun hayang ngancokeun ieu kotak ngambang, tinggal nulis script:

$(foo).dialog();

Pikeun inpo anu leuwih lengkap bisa ngalongok ka loka jQuery UI Dialog.