Banda Tatalang Raga


Lamun kudu milih, tangtuna ogé milih raga. Tibatan banda, anu penting pikeun hirupna jalma mah nyaéta raga. Banda taya hartina lamun dibandingkeun reujeung raga. Banda bisa kénéh diitung atawa aya hargana, sedengkeun raga mah taya itung-itunganana atawa moal kaitung hargana. Kusabab kitu, banda bisa dikorbankeun pikeun nalangan raga. Da anu ngaranna banda mah bisa ditéangan deui maké raga.

Banda bisa disebut ogé harta anu bisa ditéangan nalika hirup ieu. Arék naon waé rupana atawa wujudna. Arék taneuh, imah, duit, mobil jeung anu séjénna. Ari raga nyaéta sesebutan pikeun awak atawa diri jalma. Pikeun jalma hirup, anu ngaranna harta téh kacida pentingna. Loba jalma anu bélaan indit isuk balik burit pikeun néangan anu ngaranna harta. Harta pikeun bekel ngalakonan kahirupan di dunya ieu, boh pikeun dirina atawa pikeun kulawargana. Malahan aya anu nepikeun ka toh pati jiwa raga pikeun néangan harta banda éta. Teu anéh lamun aya jalma anu kacida mupustina kana harta téh. Hartana kacida dijagana, diatur pisan makéna supaya ulah gampang béakna.

Ngan tetep waé, anu ngaranna harta mah taya hartina dibandingkeun reujeung raga atawa pangawakan. Dina waktuna diperlukeun pikeun nulungan raga, kudu bisa. Teu jadi halangan sanajan harta téh kacida dipupustina, dina palebah diperlukeun pikeun nulungan raga mah harta téh taya hartina. Harta banda anu dipikameumeutna, bisa waé dijual pikeun nulungan raga. Dina palebah raga atawa pangawak meunang rerepet atawa kaserang panyakit, anu merlukeun béaya anu gedé, apanan harta banda dijual.

Harta banda bisa dijadikeun pikeun nalangan raga atawa awak. Harta anu ditéangan ku jalan tihothat, kudu bisa dijadikeun pikeun gaganti pikeun nulungan jeung nalangan anu néanganana.

Gambaran harta banda jeung jalma

Da keur naon loba harta banda ogé, lamun awakna raripuh mah. Mending raga jagjag belejag, sanajan henteu miboga harta ogé. Harta mah bisa ditéangan maké raga anu jagjag waringkas.

(Gambar meunang nginjeum ti http://kataitukata.wordpress.com/)