Nyieun Aplikasi dina Parabot Keupeul


Kasempetan anu aya dina widang parabot keupeul téh nyaéta ngawangun software pikeun dipasang dina parabot keupeul (hénpon reujeung babaturanana). Ngawangun software atawa aplikasi anu bakal diinstal utamana dina hénpon pinter. Loba jinis aplikasi anu bisa dijalankeun dina hénpon pinter, ti mimiti anu kaasup perkara heureuy (kaulinan) nepikeun ka aplikasi pikeun kantoran atawa pikeun kaperluan bisnis pausahaan. Ku beuki sumebarna hénpon pinter, ieu kasempetan téh bakal beuki upluk-aplak. Aplikasi tambahan pikeun ngamangpaatkeun kamonésan anu aya dina hénpon, bakal diperlukeun ku anu miboga hénpon pinter. Kamonésan anu alus lamun henteu kamangpaatkeun bakal jadi mubadir atawa taya hartina.

Rupa-rupa aplikasi anu geus aya pikeun dina henpon

Kusabab kitu, hal ieu jadi kasempetan pikeun anu mikaresep kana widang aplikasi pikeun dina parabot keupeul (mobile application). Kasempetan atawa lolongkrang pikeun nyieunan aplikasi anu bisa dijalankeun dina hénpon. Ieu lolongkrang téh kacida legana lamun nilik kana beuki mahabuna hénpon pinter anu jadi salasahiji jinis parabot keupeul. Parabot keupeul anu beuki canggih merlukeun aplikasi anu ngamangpaatkeun kamonésanana, supaya éta kamonésanana henteu mubadir. Béh dituna, parabot keupeul téh bakal leuwih loba deui mangpaatna pikeun kahirupan jalma, boh pikeun gawé atawa pikeun hiburan.

Aplikasi anu dijieun bisa dijual ka anu merlukeun. Hargana henteu kudu mahal-mahal teuing. Itung-itunganana ku loba anu merlukeun atawa maké aplikasi anu dijieun, sanajan dijual murah ogé bakal meunang untung anu gedé. Loba cara atawa jalan dina ngajual aplikasi anu dijieun, naha ku jalan neundeun iklan dina aplikasina, atawa ku jalan nyobaan heula kalawan haratis ngan lamun hayang aya panambah kudu mayar, jeung cara séjénna.

Nu jelas mah dina hal hénpon pinter reujeung babaturanana, aya lolongkrang anu bisa dipaké pikeun néangan pangupa jiwa.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.mobilemarketingwatch.com)