Wangunan Parabot Keupeul: Hardware jeung Software


Parabot keupeul diwangun sahanteuna ku dua rupa. Sakumaha wangunan kompiuter, parabot keupeul diwangun ku bagéan teuas (raga badag atawa hardware) jeung bagéan anu hipu (lelembutan atawa software). Wangunan parabot keupeul teu bisa leupas tina wangunan kompiuter. Lamun disaliksik leuwih jero mah parabot keupeul téh lir ibarat kompiuter dina wangunan anu leuwih leutik kalawan kamampuhan anu sahandapeun kompiuter.

Hardware jeung software parabot keupeul teu bisa dipisahkeun. Duanana ngahiji ngawangun wangunan parabot keupeul supaya bisa dipaké kalawan sampurna. Sakumaha jalma, jalma bakal hirup lamun masih kénéh lengkep antara raga badag reujeung lelembutanana. Kitu deui reujeung parabot keupeul saperti hénpon. Dina wujud hénpon, salian ti aya wujud hénponna, di jerona aya anu ngaranna software anu ngadalikeun gawé hénpon. Hénpon nalika dipaké nelepon reujeung ngirim pésen teu leupas tina pagawéanana software anu narjamahkeun pencétan kenop-kenop angka dina kibor. Éta lamun hénponna ngan ukur dipaké pikeun nelepon reujeung ngirim pésen wungkul.

Rupa-rupa henpon pinter anu bisa ditambahan aplikasi tambahan

Ku sumebarna hénpon pinter, anu kamonésanana lain ngan ukur pikeun nelepon reujeung ngirim pésen wungkul, diperlukeun software anu bisa ngungkulan éta kamampuhan. Nalika hénpon miboga kamonésan pikeun motrét, diperlukeun ogé software anu bisa ngadalikeun kumaha carana motrét éta kaméra hénpon. Leuwih jauhna bisa ditambahan ku software anu bisa digunakeun ngatur jeung ngokolakeun hasil motrétna. Teu anéh lamun aya hénpon anu miboga kamampuhan pikeun ngarobah poto hasil motrét kaméra hénpon: ngarobah warna, ngarobah ukuran, neukteuk poto, nambahan aksara kana poto. Ieu kamonésan téh ayana dina software.

Lamun hénpon miboga kamampuhan tambahan séjénna anu bisa katempo (hardware), kudu dibarengan reujeung tambahan kamampuhan dina hal softwarena. Aya panambah pikeun bisa nyetél lagu (dekoder/enkoder MP3 jeung sapeker), diperlukeun tambahan kamampuhan pikeun ngokolakeun lagu. Pon kitu deui reujeung tambahan-tambahan séjénna. Hal ieu geus jadi kawajiban anu nyieun hénpon pikeun nyadiakeun (nyieun atawa meuli) softwarena pikeun ngadalikeun hénpon jieunana. Sahanteuna software standarna.

Kamonésan hénpon, utamana hénpon pinter, anu ngaleuwihan ti kamonésan hénpon biasa merlukeun ogé kadali software anu leuwih alus jeung miboga kamonésan anu leuwih hadé ogé. Kamonésan hénpon anu leuwih, jadi kasempetan pikeun urang luar di luar pabrik anu nyieun hénpon pikeun nyieun software tambahan pikeun ngamangpaatkeun éta kamonésan tambahan. Hal ieu dirojong ku kamonésan hénpon anu bisa dipasang (diinstal) software tambahan. Pikeun ngamangpaatkeun kamonésan kaméra hénpon, bisa ditambahan aplikasi anu jalan dina hénpon pikeun ngokolakeun poto anu leuwih alus tibatan bawaanana pabrik anu nyieun hénponna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Parabot Keupeul (Handheld Device) dina Kahirupan Jalma Ayeuna


Parabot keupeul atawa ceuk istilah canggihna mah handheld device atawa mobile device mangrupakeun salasahiji wujud parabot anu disawang bakal beuki mahabu dina kahirupan jalma. Kahirupan jalma moal bisa leupas tina anu ngaranna parabot keupeul. Kahirupan jalma loba dibantuan ngaliwatan parabot ieu. Hal ieu, bisa katohiyan dina waktu ayeuna kénéh. Jalma-jalma sahanteuna miboga parabot keupeul ieu. Anu paling basajanna waé nyaéta hénpon. Saha atuh anu henteu apal atawa miboga hénpon? Ayeuna mah anu miboga hénpon téh lain ngan ukur pikeun jalma anu boga atawa husus urang dayeuh wungkul. Urang lembur ogé loba anu miboga hénpon. Hénpon geus sumebar ka unggal madhab.

Ku majuna jaman, parabot keupeul téh beuki punjul waé kamampuhanana téh. Kaasup ogé hénpon. Mimitina mah hénpon téh ngan ukur bisa dipaké nelpon jeung ngirim pésen (SMS) wungkul, ayeuna mah nambahan kamampuhanana. Kamampuhan hénpon beuki mekar ditambahan ku bisa nyetél lagu, motrét, ngarékam pidio, dipaké nulis tulisan, malahan bisa dipaké internétan. Salian ti kamampuhanana anu beuki loba, ditambah deui ku hargana ogé beuki murah. Kusabab kitu, henteu gampang sumebar kumaha. Beuki loba waé jalma anu miboga jeung merlukeun hénpon. Anu ngapimilik hénpon téh henteu diwawatesan ku jinis katut umur. Arék lalaki atawa awéwé, arék kolot atawa budak, taya halangan pikeun miboga hénpon.

Salasahiji wujud henpon

Salian ti hénpon, aya deui jinis parabot séjén anu kaasup kana parabot keupeul. Aya parabot anu leuwih canggih tibatan hénpon, nyaéta hénpon pinter (smartphone), PDA (Personal Digital Assistance), jeung Tablét. Parabot-parabot keupeul anu ieu mah biasana miboga kamampuhan anu leuwih hadé ti hénpon biasa. Najan parabot keupeul anu ieu mah masih kénéh tacan mahabu sumebarna, tapi tacan tangtu dina waktu kahareupna mah. Sataun atawa dua taun kahareupna mah bisa waé jadi gaganti hénpon biasa. Anu ayeuna mah maraké hénpon biasa, taun hareup mah diganti jadi hénpon pinter.

Hénpon pinter anu ayeuna mahal téh bisa waé kusabab beuki loba barangna, ka hareupna mah beuki murah. Lamun geus murah mah bisa kabeuli ku unggal jalma anu merlukeun (najan henteu merlukeun ogé osok aya waé anu maksakeun meuli).

Mahabuna parabot keupeul anu beuki canggih ieu, bisa jadi mangrupakeun hiji kasempetan anu alus. Pikeun anu taliti dina nengetan unggal kasempetan anu aya, bisa dijadikeun jalan néangan geusan usaha atawa bisnis. Bisnis atawa usaha dina widang parabot keupeul bakal nonggérak upluk-aplak.

Hayang ngamangpaatkeun kasempetan ieu…?

Samen


Anu ditunggu-tunggu nalika sakola salian ti dibagi rapot, teuaya deui kajaba ti samen. Samen kacida ditunggu-tungguna kusabab jadi tanda pindahna kelas atawa naék kelas. Asal kudu jadi catetan, naék kelas henteu ngendog. Pikeun budak anu meunang niléy alus mah biasana bungah bungangang kusabab bisa naék ka kelas anu leuwih luhur. Ngan hanjakal pikeun budak anu teu naék kelas, taun hareup bakal angger aya di kelas anu sarua. Tapi, jarang anu henteu naék kelas.

Naék kelas téh biasana mah osok ditandaan ku raraméan. Nalika samen, sakolaan osok ngayakeun raraméan. Baheula mah ngayakeunana téh dina waktu peuting. Ari ayeuna mah ngayakeunana téh osok ti beurang. Dina waktuna samen, unggal kelas osok ngutus wawakil kelasna pikeun pentas di panggung mintonkeun kamonésan séwang-séwangan. Aya anu ngadon ngibing, aya anu ngadon bobodoran, aya anu mintonkeun kasenian saperti dog-dog atawa calung. Pokona mah dina waktuna samen téh barudak anu miboga pangabisa dititah naék kana panggung.

Barudak keur latihan pikeun nyanghareupan samen

Ti béh ditu kénéh saacanna samen téh biasana mah osok latihan heula. Barudak latihan kalawan diaping ku guru-guru. Budak anu wantéran mah osok diajakan latihan pikeun mintonkeun kasenian anu bakal dipintonkeun.

Dina prungna samen, resep pisan kusabab di sakola aya raraméan. Loba anu dagang, aya panggung hiburan. Kolot-kolot barudak sakola ogé daratang hayang nempo budakna anu mintonkeun kamonésan di panggung. Rupa-rupa kasenian dipintonkeun di panggung. Aya anu serius, aya anu ngabodor. Waktu di SD baheula mah, acara anu ditungguan téh nyaéta acara kasenian calung atawa dog-dog. Salian ti acarana anu lumayan lila, di jerona ogé osok dicampuran ku bobodoran, gogonjakan.

Resep pisan….

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)