Rumah123 Blogger Writing Competition, Pasanggiri Nulis anu Hadiahna Imah


umah123 Blogger Writing Competition mangrupakeun hiji pasanggiri pikeun blogger (tukang ngeusian blog) anu miboga tujuan pikeun ngabéwarakeun ngeunaan ayana acara pasanggiri anu dilumangsungkeun ku Rumah123.com kalawan marebutkeun panglélér imah ditambah panglélér séjénna, anu lamu dijumlahkeun mah kurang leuwih 500 jutaeun. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun ku Rumah123.com anu mangrupakeun loka Properti Nomer Hiji di Indonésia.

Ieu pasanggiri bisa diiluan ku saha waé. Naha arék masarakat biasa, blogger, mahasiswa, tukang nulis atawa anu mikaresep kana média online. Dina ieu pasanggiri, anu patandang anu ngiluan kudu nyieun tulisan anu sarua reujeung téma anu dijieun ku Rumah123. Pikeun bisa ngiluan ieu pasanggiri, patandang kudu daptar heula kalawan haratis ka alamat loka http://blog.rumah123.com/rumahgratis/.

Sedengkeun ari sarat-sarat pikeun bisa ngiluan ieu pasanggiri nyaéta:

  1. Tulisanana kudu meunang nyieun sorangan lain meunang niron ti batur.
  2. Tulisan tacan diilukeun kana pasanggiri anu sarupa atawa tacan pernah dipedalkeun dina blog mana waé.
  3. Teu meunang aya eusi tulisan anu ngarempak papagon atawa hukum.
  4. Umur domain blog anu diilukeun sahanteuna tilu bulan atawa mangrupakeun blog anu geus diaku ku blog reureujeungan.
  5. Anu bakal meunangkeun hadiah ngan ukur pikeun patandang anu kacatet dina daptar.
  6. Saurang patandang ngan ukur bisa meunangkeun hiji panglélér. Patandang bisa ngirimkeun tulisan leuwih ti hiji, dina sababaraha blog, kalawan kudu nedunan sarat ngaran reujeung nomer KTP-na kudu sarua. Ngaran béda tapi jalmana éta-éta kénéh, bakal dikaluarkeun.
  7. Patandang kudu mikaresep (like) lambaran pesbuk Rumah123 di alamat http://www.facebook.com/Rumah123 jeung nuturkeun twitter di alamat http://twitter.com/rumah123.
  8. Tulisan anu diilukeun bisa dipedalkeun dina blog sorangan atawa blog reureujeungan saperti kompasiana.

Pikeun inpo anu leuwih jéntré, bisa langsung waé ngalongok ka loka http://blog.rumah123.com/kontes-blogging. Pikeun 100 urang patandang anu daptar pangheula kalawan disatujuan, bakal meunang kaos jeung tanda kadeudeuh ti Rumah123 anu bakal langsung dikirim ka alamat imah patandang.

Jéngkoleun


Anu resep ngadahar jéngkol mah biasa apal kana kecap jéngkoleun téh. Jéngkoleun bisa disebut panyakit anu diakibatkeun ku ngadahar jéngkol, naha ngadahar jéngkolna loba teuing atawa ngasakanana kurang asak. Malahan aya ogé anu nyebutkeun kusabab ngadahar jéngkolna dicampur antara anu meunang ngasakan reujeung anu atahan. Ngadahar jéngkol lamun saeutik mah biasana tara jadi panyakit anu ngaranna jéngkoleun. Kitu ceuk urang lembur mah.

Jéngkoleun biasana mah matak hésé atawa nyeri lamun kiih. Sababna mah cai kih téh kacampuran ku zat anu asalna tina jéngkol anu didahar. Nyerina aya anu ngan saukur sahariateun kusabab langsung kaluar harita kénéh, aya ogé anu lila kusabab hésé kaluarna. Anu langsung jaluar harita kénéh mah teu kudu diubaran, da bisa langsung cageur. Ngan anu henteu langsung kaluar harita kénéh, éta mah kudu diubaran. Tapi biasana mah ngubaranana lain ku ubar ti warung. Aya anu ngubaranana téh ku jalan dikubur awakna dina taneuh.

Jengkol

Kumaha atuh pikeun anu mikaresep jéngkol tapi embung kakeunaan panyakit jéngkoleun? Carana, ceuk urang lembur mah, ulah ngadahar jéngkol loba teuing, atawa ulah ngadahar jéngkol anu meunang ngasakan disakalikeun reujeung jéngkol anu tacan meunang ngasakan.

Ieu hal mah taya hubunganana atawa pakaitna reujeung perkara medis. Da nurutkeun medis mah aya bédana.