Nyungsi Daptar Babasan jeung Paribasa


yobaan masang Linux dina kompiuter disagédéngeun Windows, nyababkeun data dina hardis kompiuter laleungitan kaasup data tulisan dina blog. Kapaksa kudu néangan deui. Salasahiji data tulisan (bahan tulisan) téh ngeunaan babasan jeung paribasa. Kaleungitan daptar babasan jeung paribasa jadi bingung. Kapaksa kudu néangan deui. Inget ka Wa Google, atuh bisa ménta tulung pikeun mangnéangankeun. Nya ahirna mah meunang ogé. Lumayan loba ogé tulisan anu geus dipedalkeun anu aya pakaitna reujeung babasan paribasa. Ku jalan nulis kecap anu ditéanganana ‘Babasan jeung Paribasa’, diancokeun hasil panalungtikanana.

Hasil panalungtikan ti Wa Google

Diantara hasil panalungtikan Wa Google ngeunaan babasan jeung paribasa téh nyaéta:

  1. SundaNet Portal Komunitas Sunda, 100 BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA.
  2. Kip’s Bandung, Kumpulan Pribahasa (Babasan-Paribasa) Sunda.
  3. Saung DEDIMLYD[DOT]WEB[DOT]ID, Kumpulan Pribahasa (Babasan/Paribasa) Sunda Jeung Hartina.
  4. Lembur Kuring, Kumpulan Babasan jeung Paribasa Sunda.
  5. Wikipédia Ensiklopédia Bébas, Daptar babasan jeung paribasa.
  6. ozminimzo Personal Blog, Beberapa Babasan dan Paribasa Sunda.
  7. Muhsinpamungkas’s Blog Blog Pengetahuan dan Kebudayaan, BABASAN JEUNG PARIBASA (Bagian ka Salapan).
  8. Bynewz Putera Panjalu, Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf I.
  9. Bynewz Putera Panjalu, Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf O.
  10. Riksa Riungan Ki Sunda, Babasan Jeung Paribasa.

Ngan sakitu wae heula anu disampakeunana. Da sabenerna mah masih kénéh loba pedalan séjénna anu aya pakaitna reujeung daptar babasan jeung paribasa.