FastStone Photo Resizer, Pakakas Pikeun Ngarobah Gambar


Program ieu mangrupakeun pakakas atawa utiliti anu miboga mangpaat pikeun ngarobah wangunan (pormat) gambar jeung ngarobah ngaran payil gambar. Program ieu bisa digunakeun pikeun ngarobah pormat, ngarobah ngaran payil, ngarobah ukuran gambar, motong gambar, muterkeun gambar, ngarobah lobana warna, nambahan tulisan kana gambar jeung nambahan tanda cai (watermark) kana gambar kalawan gancang jeung gampang kana sakumpulan gambar. Kamonésan anu disadiakeun téh bisa diterapkeun sakaligus kana sakumpulan gambar (gambarna leuwih ti hiji), anu meunang milih. Operasi ku jalan cokot puragkeun (drag n drop) ogé bisa dipaké dina ieu program.

FastStone Photo Resizer

Kamonésan anu aya dina ieu program téh diantarana:

  1. Ngarobah wangunan gambar jeung ngarobah ngaran kana sakumpulan gambar.
  2. Ngarojong gambar dina wangunan JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF jeung JPEG2000.
  3. Ngarobah ukuran, motong gambar, ngarobah jerona (jumlah) warna, nambahan tulisan.
  4. Ngarobah ngaran kalawan maké wilangan angka.
  5. Néangan jeung ngaganti kecap dina ngaran payil.
  6. Aya paranti nempoan heula saméméh ngarobah.

Pikeun anu merlukeun ieu program katut pikeun manggihan inpo anu leuwih anteb, bisa ngalongok ka loka FastStone di alamat http://www.faststone.org/.

Ngahiras Nyieun Imah


Éndahna Hirup Lamun Siga Katumbiri


Mangsa keur sakola kénéh mah, aya babaturan anu nyebutkeun yén lamun di dunya ieu euweuh jalma anu baragajul, moal ramé. Kitu cenah. Lamun jalma-jalma anu hirup di dunya ieu sarua kabéh, sawarna sarupa, moal ramé saperti ayeuna. Da raména kahirupan jalma di dunya ieu kusabab lobana rupa katut warna dina kahirupanana. Dina ieu hal lain perkara baragajul atawa henteuna kahirupan jalma, tapi dina benerna kahirupan jalma-jalma, ogé pasti aya warna-warnana. Moal aya anu sarupa sarimbagan dina kahirupanana.

Katumbiri

Najan aya dina jalan anu satujuan sajurusan, angger waé pasti aya hal-hal anu ngabédakeun antara hiji jalma reujeung jalma séjénna. Salasahiji contona, dina hal pangaboga. Unggal jalma miboga pangaboga anu béda-béda. Aya anu pangabogana loba, aya anu saeutik aya anu rada loba. Ka dituna aya istilah beunghar jeung henteu beunghar (miskin). Ayana golongan jalma beunghar jeung miskin téh jadi warnana kahirupan. Lamun jalma sarua waé moal aya istilah beunghar jeung henteu beunghar. Anu beunghar kudu mulangtarima ka jalma anu henteu beunghar kusabab moal bisa disebut jalma beunghar lamun euweuh jalma anu henteu beunghar.

Dina perkara séjénna ogé sarua. Aya (loba) hal-hal anu jadi pangbébéda antara hiji jalma reujeung jalma séjénna. Kaasup dina hal-hal anu leutik jeung teu kaharti, bisa aya anu ngabédakeun. Dina carana ngomong, carana leumpang, jeung anu séjénna.

Ngan anu tetep kudu dicatet mah éta pangbébéda téh teu kudu jadi halangan dina ngajalankeun kahirupan kalawan sauyunan. Sapanjang hal anu béda téh lain intina atawa sarina, teu kudu jadi pacogrégan jeung pacéngkadan. Teu kudu jadi mumusuhan kusabab béda saeutik.