FastStone Capture, Pakakas Paranti Nangkep Gambar dina Layar Monitor


Pakakas anu ngaranna FastStone Capture mangrupakeun pakakas anu sakumaha ngaranna bisa dipaké pikeun nangkep gambar anu aya dina layar monitor. Obyek-obyek anu mucunghul dina layar monitor bisa ditangkep kalawan gampang ngagunakeun ieu pakakas. Ieu pakakas miboga kamampuhan anu alus dina nangkep gambar dina layar kalawan hampang dina ngajalankeunana. Dina nangkep gambarna, bisa mangrupa salayar pinuh, ngan ukur jandela (window) anu aktip wungkul, pidangan (menu), obyek anu bebas atawa lambaran web anu ngagulung ka handap.

Dina ngokolakeun hasil tangkepanana, gambar meunang nangkep bisa dikirim kana editor paranti ngokolakeun gambar, dikirim kana payil (diteundeun), kana clipboard, kana printer, surélék, dokumen tulisan atawa préséntasi atawa bisa ogé dikirim ka loka (web site).

Pidangan FastStone Capture

Pakakas paranti ngokolakeun gambarna hasil tangkepanana, dibarengan ku kamonésan pikeun nambahan obyék séjénna (aksara, gurat, panyorot), pangrobah ukuran, paranti ngeureut gambar, nyékaskeun gambar, jeung kamonésan séjénna.

Salian ti bisa nangkep gambar anu aya dina layar dijadikeun gambar, ieu pakakas ogé bisa nangkep pagawéan anu lumangsung dina layar monitor katut sorana anu dijadikeun pidio. Pidio ieu diteundeun dina wangun gémbolan. Kamonésan séjénna tina ieu pakakas téh diantarana: bisa diaktipkeun kalawan maké kenop kibor anu bisa diatur, nyieun ngaran payil kalawan otomatis, bisa ngagunakeun pakakas paranti ngokolakeun gambar ti luar, paranti ngagedéan gambar katut jidar layar.

Pakakas FastStone Capture bisa neundeun gambar hasil nangkep tina layar dina wangun BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF jeung PDF.
Pikeun inpo anu leuwih sampurna katut anu merlukeun ieu pakakas, bisa langsung ngalongok ka loka http://www.faststone.org/.

Pentingna Élmu jeung Amal


Saur pun guru mah, aya kakait anu kacida pageuhna antara élmu reujeung amal téh. Duanana teu bisa dipisahkeun deui. Aya istilah ‘Ilmu ‘Amaliyah, ‘Amal ‘Ilmiyah. Lamun boga élmu kudu diamalkeun, jeung lamun ngalakukeun amal téh kudu apal kana élmuna. Jeung hiji deui anu kudu jadi cekelan téh nyaéta amal tanpa élmu éta bohong, terus lamun élmu tanpa amal ibarat tangkal anu teu buahan.

Jadi, anu ngaranna élmu reujeung amal téh kacida pentingna pikeun sakumna jalma téh. Duanana kudu sarua dilakonan, teu meunang milih salasahijina wungkul, komo lamun ninggalkeun duanana mah. Élmu jeung amal bisa dijadikeun bekel pikeun ngalakonan kahirupan di dunya ayeuna katut di ahérat engké. Dina ngalakonan kahirupan di dunya ieu, anu dipinuhan ku sagala rupa masalah, dibutuhkeun élmu pangaweruh pikeun ngungkulanana. Ngalakonan kahirupan supaya bener henteu ngarempak papagon geus nyata, dibutuhkeun élmu pikeun mikanyaho sagalana. Sanggeus nyaho kana élmuna, henteu eureun ngan ukur mikanyaho wungkul. Tapi éta kanyaho téh ulah ngan ukur jadi kanyaho wungkul. Kanyaho kudu bisa diprakeun dina kahirupan sapopoéna. Supaya kanyahonya miboga harti dina kahirupan, katut kanyaho téh bisa sapagodos sajugjugan reujeung kahirupanana. Ulah nepikeun ari kanyaho muruna ka kidul, ari prak-prakanana bet muru ka wétan. Ulah nepikeun ka geus mikanyaho hiji perkara téh goréng, tapi get dilakonan.

Jalma anu alus mah, antara élmu reujeung amalna téh sajugjugan, sareundeuk saigel sabobot sapihanéan, henteu papalingpang. Jalma anu papalingpang antara élmu reujeung amalna, sarua reujeung henteu ngamalkeun élmuna. Élmu anu dipiboga, lamun henteu diamalkeun mah sarua jeung tangkal anu teu buahan. Tangkal anu teu buahan mah taya mangpaatna. Tangkal anu teu mangpaat mah paling ogé dituar, moal lila diantepkeun sina ngarunggunuk.

Lamun hiji jalma ngalakonan hiji pagawéan atawa amal, tapi teu apal kana élmuna, éta mah sarua reujeung bohong. Amal anu dipigawéna sarua reujeung bohong atawa taya hartina. Sanajan pagawéanana téh alus, tapi lamun henteu dibarung ku élmuna, moal aya hartina. Sampurnana pagawéan atawa amal téh lamun miboga kanyaho kana éta pagawéan. Jalma anu keur migawé atawa keur nyieun amal, kudu apal kana naon anu keur dipigawéna. Apal kana hukumna, apal kana kumaha migawéna (tata carana) katut tujuan éta pagawéanana.