Perda Basa Sunda, Aturan Ngagunakeun Basa Sunda Unggal Poé Rebo


Peraturan Daérah (Perda) ngeunaan Basa Sunda geus ditegeskeun jadi aturan anu tetep ngaliwatan sidang Paripurna di Gedong DPRD Kota Bandung dina poé Senén pin 28 Mei 2012. Nurutkeun ieu aturan, dina unggal poé Rebo warga masarakat dayeuh Bandung naha arék masarakat biasa atawa gegedén dikudukeun maké Basa Sunda. Di sakola ogé pangajaran Basa Sunda kudu diajarkeun deui. Kitu sabagéan eusi Perda-na.

Ieu Perda téh miboga tujuan pikeun nyegah tumpurna Basa Sunda ku jalan dipaké deui dina kahirupan sapopoé sanajan dikudukeunana dina poé Rebo wungkul. Sanajan geus diasupkeun aturanana kana Perda, lain hartina masarakat anu henteu ngagunakeun Basa Sunda bakal meunang hukuman. Da dina aturan ieu taya hukuma pikeun masarakat anu henteu nurut kana ieu Perda. Ngagunakeun Basa Sunda mah tanggung jawab masarakat hususna urang Bandung salaku urang Sunda. Kitu nurutkeun salasahiji warta dina loka Tribun Jabar.

(Gambar meunang nginjeum ti http://jabar.tribunnews.com/)

Notes Gadget, Pakakas Nyatet Catetan Basajan dina Desktop Gadget


Notes Gadget mangrupakeun hiji pakakas atawa aplikasi anu bisa digunakeun pikeun nyatet catetan anu basajan. Ieu pakakas paranti nyatet téh sarua waé jeung Sticky Notes biasa bawaanana Windows. Ngan anu ngabédakeunana téh Sticky Notes anu ieu mah bisa diteundeun dina layar monitor palebah sisi (sidebar) paranti neundeunan Gadget. Jadi, Sticky Notes ieu mah henteu diteundeun dina Tray Icon atawa Taskbar.

Sticky Notes

Salian ti éta, Sticky Notes anu ieu mah lamun loba lambaranana anu ditumpuk. Ngan ukur hiji lambaran anu bisa ditempo. Lamun lambaranana leuwih ti hiji, henteu bisa dijajarkeun. Pikeun pindah ka lambaran anu séjén téh kudu pindah ka lambaran saterusna atawa saméméhna heula. Pilihan jinis aksarana leuwih saeutik, ngan ukur aya tilu pilihan.

Sakumaha ngaranna, Notes Gadget diteundeun dina lebah sidebar anu bisa ditempo dina layar anu leur kosong (dina modeu déstop). Cicingna (tempatna) moal robah-robah ka mamana lamun henteu dipaksa robah. Pon kitu deui gedéna. Ngan aya dua ukuran, leutik jeung rada gedé (sakumaha ukuran gadgét séjénna).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur ti alamat http://cdn.ithinkdiff.com/wp-content/uploads/Notes.gadget.

Mikawanoh Android


Naon atuh Android téh? Ceuk gampangna mah Android téh mangrupakeun sistem operasi anu dumasar kana Linux kalawan dipaké dina hénpon. Ieu sistem operasi téh dimekarkeun ku Google. Aya hiji kapinunjulan anu aya dina Android ieu, sanajan Google aktip ngokolakeun ieu sistem operasi tapi Android mah henteu daékeun dijual ku Google ka anu hayang makéna. Google ngahempékkeun ka saha waé anu arék maké Android pikeun diteundeun dina hénpon jieunanana. Tukang atawa pausahaan anu nyieun hénpon Android henteu kudu meuli atawa mayar ka Google. Tujuan utama ayana Android téh nyaéta pikeun ngadalikeun atawa ngokolakeun hénpon anu kaasup jinis hénpon pinter (smartphone). Sanajan kitu, kanyataanana aya ogé Android anu dipasang dina Google TV, Tablét jeung sajabana anu taya pakaitna reujeung hénpon.

Sabenerna mah lain ngan ukur Google anu ngararancang jeung ngamekarkeun Android téh. Loba pausahaan séjénna anu ngarojong kana lengkah Google kana ngawangun Android. Google katut pausahaan séjénna nyieun hiji kumpulan anu tujuanana pikeun ngawangun Android. Ieu kumpulan téh disebutkan Open handset Alliance (OHA) anu ngawengku sababaraha pausahaan hardware, software jeung telekomunikasi. Salian ti Google mah cenah miboga tujuan pikeun bisnis, nyaéta néangan duit tina ngamekarkeun Android téh ku jalan ngajual hénponna, jasana atawa aplikasi anu jalan dina Androidna.

Logo Android

Kusabab Google jadi kokojo dina ngawangun Android, loba layanan Google anu diasupkeun kana Android jadi stélan dasar. Diantarana waé layanan surélék Gmail, Google Calendar, Google Maps katut teu tinggaleun panyungi internét Google Web search. Ditambah ogé Google dijadikeun lambaran utama penyungsi internétna. Ngan kusabab Android mah bisa diubah-ubah, éta stélan téh bisa dirobah gumantung kahayang anu makéna atawa anu nyebarkeunana.

Kabogoh Kuring


Aya lagu anyar kapanggih sanajan sabenerna mah lagu heubeul. Lagu ieu kaasup lagu heubeul da geus aya ti baheula kénéh. Ieu lagu judulna Kabogoh Kuring anu dinyanyikeun ku Bimbo. Kabeneran ngeunaan saha anu ngarumpakana mah tacan nepi inpona. Ieu lagu kapanggih ti loka FREE DOWNLOAD MP3 lambaran Pop Sunda Baheula.

Wilujeng nengetan waé rumpakan laguna….

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu kahiji panggeulisna
Hanjakal sempek beuheungna

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu kadua pangbageurna
Hanjakal teu kaop dirungrum

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu katilu panglungguhna
Hanjakal pénjol sirahna

Kabogoh kuring téh opat
Pamor séksi rupa-rupa
Nu kaopat panglucuna
Hanjakal nongnong tarangna

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Itu gunung ieu gunung
Cibogo tutugan Paséh
Itu embung, ieu embung
Kabogoh, naripu kabéh

Naha bet Milih Masang LinuxMint 9 Isadora?


Diantara rundayan Linux anu bisa dipasang téh nyaéta LinuxMint. LinuxMint anu kapilih téh pérsi 9 atawa anu katelahna LinuxMint Isadora. Kunaon bet milih LinuxMint? Terus naha bet milih pérsi 9 atawa Isadora?

Sabenerna mah loba pilihan rundayan Linux anu kapilih saperti Ubuntu jeung openSuse. Ngan lamun nilik kana kaayaan, dina waktu masang Ubuntu 10.04, susah ngatur ukuran layarna (teu kapanggih supaya bisa diatur kana ukuran 1366×768). OpenSuse 11.3 mah kabeneran bisaeun ngatur layar sakumaha ukuran sabenerna. Jadi mimitina mah Linux anu kapaké téh openSuse. Sanggeus sababaraha lila, maggihan inpo ngeunaan lobana sistem operasi anu maké dina kompiuter. Aya sababaraha sistem operasi kompiuter anu loba dipaké ku jalma-jalma. Anu kahijina mah sistem operasi Windows, saterusna Mac OS, Ubuntu jeung LinuxMint. Jadi sistem operasi Ubuntu katut LinuxMint téh cicing dina nomer katilu jeung kaopat dina lobana anu maké.

LinuxMint 9 Isadora

Jadi panasaran ogé kana LinuxMint. Nurutkeun rundayan mah LinuxMint téh masih kénéh sarundayan reujeung Ubuntu tin turunan Debian. Malahan bisa disebut LinuxMint téh turunan tina Ubuntu. Lamun hayang ngapdét program dina Linux-na bisa maké reperensi Ubuntu.

Terus kunaon bet milih pérsi 9, henteu milih pérsi 13? Sababna mah da pérsi éta anu panganyarna anu bisa dipasang téh. Malahan tadina mah arék masang pérsi 8. Hanjakal pérsi 8 mah pangrojongna geus béak (lamun teu salah mah ngan ukur nepikeun ka bulan Aprtil 2012), sedengkeun ari pérsi 9 mah nepikeun ka April 2013. Jadi aya kénéh waktuna.

Masang Linux dina Kompiuter Lenovo G450


Geus usumna pikeun nyobaan langsung maké Linux. Sanajan henteu bisa leupas tina Windows, sahanteuna lamun Linux-na aya mah bisa sakali-kali nyobaan éta Linux. Lamun perlu nyoba Linux, kari asup kana jero Linux. Lamun perlu nanaon anu aya dina Windows kari asup kana Windows. Kusabab kitu, dina hiji kompiuter téh (kudu) bisa diteundeunan dua sistem: Windows jeung Linux. Da cenah duanana bisa cicing babarengan dina hiji tempat sanajan henteu bisa jalan bareng. (Bisa ketang jalan bareng ogé ngan masangna maké mesin implengan Virtual).

Dina sistem operasi Windows mah taya pilihan anu mararodel. Tinggal milih anu pangahirna atawa pangalusna (Windows 7). Ngan dina palebah milih sistem operasi Linux mah henteu gampang. Loba piliheun dina Linux mah. Piliheunana lain hiji dua tapi loba. Pilihan utamana ngeunaan anu nyebarkeunana atawa distro-na. Loba distro Linux anu sumebar, diantarana waé Debian, Red Hat, Slackware, jeung anu séjénna. Katambah deui tina masing-masing distro téh miboga rundayan masing-masing. Tina Debian ogé mucunghul Knoppix, Ubuntu, Zen Linux, Dreamlinux, jeung réa-réa deui. Pokona mah loba pilihan dina Linux mah.

Kompiuter Lenovo G450

Lobana pilihan téh bisa nyababkeun bingung kudu milih anu mana. Kudu masang Linux anu mana dina kompiuter téh? Linux anu kumaha anu cocog reujeung kahayang. Nya ahirna mah nyobaan waé sababaraha hiji distro Linux anu bisa disebutkeun loba anu makéna. Diantara anu pernah dicoba dipasang téh: Fedora, openSuse, Ubuntu, Sabayon, Mandriva, LinuxMint. Tina anu pernah dicoba, aya sababarah rundayan distro anu bisa dipasang. Kabeneran kompiuterna sigana mah henteu cocog reujeung Linux kaluaran anyar, jadi waktu dipasang Linux anu anyar téh kompiuterna siga anu cicing. Anu bisa dipasang téh Linux anu kaluarna tiheula saperti openSuse 11.3, Ubuntu 10.04, LinuxMint 9, Sabayon 5, jeung Fedora Core 13. Tina éta rundayan distro anu bener-bener bisa dipasang téh ngan openSuse 11.3, Ubuntu 10.04 katut LinuxMint 9. Masang Sabayon mah kalahka jadi masalah kana MBR kompiuterna, sedengkeun Fedora 13 mah henteu labas nepi ka tungtung (pugag di tengah jalan).

Ngan ukur catetan, spésipikasi kompiuter anu dipakéna: Lenovo G450, Prosesor Intel Core 2 Duo T6600, RAM 2GB, Chipset Intel G45PM, Layar 14 inci 1366×768.

Nyungsi Daptar Babasan jeung Paribasa


yobaan masang Linux dina kompiuter disagédéngeun Windows, nyababkeun data dina hardis kompiuter laleungitan kaasup data tulisan dina blog. Kapaksa kudu néangan deui. Salasahiji data tulisan (bahan tulisan) téh ngeunaan babasan jeung paribasa. Kaleungitan daptar babasan jeung paribasa jadi bingung. Kapaksa kudu néangan deui. Inget ka Wa Google, atuh bisa ménta tulung pikeun mangnéangankeun. Nya ahirna mah meunang ogé. Lumayan loba ogé tulisan anu geus dipedalkeun anu aya pakaitna reujeung babasan paribasa. Ku jalan nulis kecap anu ditéanganana ‘Babasan jeung Paribasa’, diancokeun hasil panalungtikanana.

Hasil panalungtikan ti Wa Google

Diantara hasil panalungtikan Wa Google ngeunaan babasan jeung paribasa téh nyaéta:

  1. SundaNet Portal Komunitas Sunda, 100 BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA.
  2. Kip’s Bandung, Kumpulan Pribahasa (Babasan-Paribasa) Sunda.
  3. Saung DEDIMLYD[DOT]WEB[DOT]ID, Kumpulan Pribahasa (Babasan/Paribasa) Sunda Jeung Hartina.
  4. Lembur Kuring, Kumpulan Babasan jeung Paribasa Sunda.
  5. Wikipédia Ensiklopédia Bébas, Daptar babasan jeung paribasa.
  6. ozminimzo Personal Blog, Beberapa Babasan dan Paribasa Sunda.
  7. Muhsinpamungkas’s Blog Blog Pengetahuan dan Kebudayaan, BABASAN JEUNG PARIBASA (Bagian ka Salapan).
  8. Bynewz Putera Panjalu, Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf I.
  9. Bynewz Putera Panjalu, Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf O.
  10. Riksa Riungan Ki Sunda, Babasan Jeung Paribasa.

Ngan sakitu wae heula anu disampakeunana. Da sabenerna mah masih kénéh loba pedalan séjénna anu aya pakaitna reujeung daptar babasan jeung paribasa.