Linux Live USB Creator (LiLi), Salasahiji Pakakas Paranti Ngasupkeun Sistem Operasi Linux kana Plesdis


Linux Live (Lili) USB Creator mangrupakeun pakakas anu alus pisan anu bisa dipake pikeun masang rupa-rupa Sistem Operasi Linux kana Plesdis USB. Anu hasilna, bisa nyieun Plesdis USB anu bisa ngamimitian ngajalakeun kompiuter (booting). Pakakas anu dijieun ku alpukahna Thibaut Lauzière ieu, mimitina mah dipikawanoh salaku uSbuntu Live Creator, anu bisa dipake pikeun ngasupkeun Linux kana Plesdis USB tina wangunan imej (Image), ISO atawa sidi (CD). Bisa oge dipake pikeu ngundeur heula IMG atawa ISO-na. Salian ti eta, Lili USB Creator ieu bisa oge pikeun masang Portable VirtualBox dina plesdis. Kusabab kitu, engkena bisa milih naha masang Linux ti jero Windows ngagunakeun VirtualBox anu aya dina plesdis atawa ngajalankeun Linux langsung tina plesdis USB.

Diantara kamonesan Lili USB Creator ieu, nyaeta:

 1. Haratis jeung Open-source. LinuxLive USB Creator bener-bener haratis teu kudu dibayar. Wangunanana basajan jeung gampang digunakeun ku saha wae.
 2. Henteu merlukeun mareman heula kompiuter. Kusabab ayana VirtualBox, bisa ngajalankeun Linux bari henteu kudu mareuman heula kompiuter.
 3. Ngarojong rupa-rupa Linux anu aya. Ampir sakabeh Linux anu aya bisa diasupkeun kana plesdis ngaliwatan pakakas ieu, saperti Ubuntu, Fedora, Debian, OpenSUSE, Mint, Slax, CentOS, ArchLinux, Gentoo, PCLinuxOS, Sabayon, BackTrack, Puppy Linux.
 4. Tetep tumetep (persistence). Sanajan plesdis geus dipasangan Linux, tapi plesdis masih keneh bisa dipake pikeun neundeun data atawa masang program. Ngan kamonesan ieu acan diterapkeun dina sakabek Linux.
 5. SmartClean & SmartDownload. Pakakas ieu bisa mumus kalawan beresih Linux anu diasupkeun kana plesdis. Ditambah oge ku pangabisa pikeun ngundeur Linux anu didukung ku pakakas ieu bari ngan ukur dua kali klik.
Pintonan jandela Linux Live USB Creator

Pikeun anu merlukeun ieu pakakas (program) bisa ngundeur di alamat http://www.linuxliveusb.com/en/download.

Diajar WordPress (1): Mitemeyan, Daptar di loka WordPress.com


Saméméhna miboga blog dina WordPress, anu kudu dipilampah téh nyaéta daptar heula di WordPress pikeun nyieun blogna. Daptar blog ka WordPress henteu merlukeun waktu anu lila.

 1. Asup ka loka WordPress.com terus teken kenop warna konéng anu tulisanana Get Started here. Mangka bakal asup kana lambaran nyieun blog.
 2. Pilih ngaran alamat blogna (ngaran domain) ku ngaran anu béda reujeung batur (béda reujeung ngaran anu geus aya dina WordPress). Ngaran alamat ieu baris digunakeun pikeun ngajugjugan blog anu keur dijieun.
 3. Lamun ngaran alamat blogna bisa dipaké, bakal kaluar tanda warna héjo anu nuduhkeun alamat anu ditulis bisa dipaké (acan aya anu maké). Ngaran alamat bisa ngagunakeun anu haratis atawa anu kudu mayar. Anu haratis mah alamatna blogna ditambahan ku kecap wordpress.com. Lamun daptar kana wordpressna ngan ukur hayang bisa nyieun pairan wungkul dina hiji blog anu aya dina WordPress, teken panumbu Sign up for just a username.
 4. Asupkeun sandi asma kana kotak eusian Username anu baris dijadikeun ngaran identitas dina WordPress. Sandi asma ieu dipaké ogé pikeun asup kana jero WordPres pikeun ngatur blog. Sandi asma anu diasupkeun kudu ngaran anu acan dipaké ku batur.
 5. Asupkeun sandi kecap kana kotak eusian Password. Sandi kecap anu diasupkeun kudu bener-bener susah ditebak ku batur, kecapna ngan ukur sorangan wungkul anu apalna. Sandi kecap ieu diasupkeunana dua kali. Bakal kaluar tanda kakuatan sandi kecap anu diasupkeun.
 6. Asupkeun alamat sérélék anu nyambungkeun kana akun anu nyieun blog. Pastikeun alamat sérélék ieu bener-bener anu dipiboga ku anu nyieun blog.
 7. Pilih basa anu baris digunakeun.
 8. Terus teken kenop Signup.
 9. Téang dina jero sérélék kiriman sérélék ti WordPress pikeun ngaaktipkeun blog. Buka sérélékna, terus teken link anu disadiakeun.
 10. Bérés nyieun blog. Saterusna mah ngajajah Dasbor katut ngaropéa pidangan blog jeung nyieun eusi blogna.
Lambaran anu kudu dieusian nalika daptar blog di WordPress.com

Pikeun léngkah-léngkah anu leuwih lengkep, bisa langsung nuju ka alamat http://learn.wordpress.com/get-started/.

Tadina Teu Bisa jadi Pinter WordPress Ngaliwatan 10 Léngkah Diajar WordPress


Ngajajah loka WordPress, jog anjog kana lambaran Diajar WordPress.com (Learn WordPress.com) anu dijudulan Master the Basics and Beyond (Ngawasaan Dadasar katut Saterusna). Dina ieu lambaran dijelaskeun léngkah-léngkah anu kudu dicumponan supaya bisa ngawasaan ngeunaan nyieun blog WordPress ti mimiti dadasar nepikeun ka anu tingkatan pinter.

Diajar WordPress.com

Léngkah-léngkah anu kudu dilakonan pikeun bisa ngawasaan blog dina WordPress téh aya sapuluh léngkah, nyaéta:

 1. Mitemeyan atawa ngamimitian, Daftar di loka WordPress.com.
 2. Mikawanoh WordPress, Ngajajah unggal anu aya dina Dasbor.
 3. Manco, Pilih widang atawa hal (topik) anu bakal dikali kalawan anteb.
 4. Ropéa, Robah pidangan sakumaha kahayang anu nyieun.
 5. Pedalkeun, Nyieun tulisan munggaran.
 6. Témbréskeun, Tambahan ku gambar jeung pidio.
 7. Kaitkeun atawa Tumbukeun, Supaya bisa manggihan nu lian di hiji riungan.
 8. Wanohkeun, Supaya loba anu mikanyaho jeung maca.
 9. Gunakeun Hénpon, Ngagunakeun Blog di mana waé najan keur di jalan.
 10. 10 Cara anu matak pikahémengeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://learn.wordpress.com/)

Antanan, Lalab jeung Ubar Panyakit


Antanan (Centella asiatica) nyaéta sarupaning tutuwuhan liar anu réa tumuwuh di pakebonan, huma, sisi jalan, galengan sawah atawa di huma nu rada baseuh. Tuwuhan ieu asalna ti wewengkon Asia tropis, sumebar di Asia Tenggara (lebah wétan kidul), kaasup Indonésia, India, Republik Rakyat Cina, Jepang jeung Australia satuluyna sumebar ka saban madhab. Antanan tumuwuhna ngareuy di luhureun taneuh. Unggal bukuna miboga akar anu nanceb kana taneuh. Daunna haréjo rada buleud.

Areuy antanan

Antanan biasana mah osok dijadikeun lalab atawa deungeun sangu. Ngadaharna teu kudu diasakan heula atawa diseupan. Sanggeus diala bisa langsung didahar. Didaharna biasana mah dicoélkeun kana sambel. Sanajan ngamangpaatkeunana ngan ukur pikeun lalab wungkul, tapi sabenerna mah antanan téh miboga hasiat pikeun nyageurkeun sababaraha rupa panyakit, diantarana waé pikeun ubar panyakit kulit, memener jalanna getih dina awak, jeung réa-réa deui. Malahan mah bisa dijadikeun ubat pikeun manjangkeun umur (nunda kakolotan).

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Limus Sakeureut


Matak gila nempona, komo lamun kudu nyabakna mah. Geunyal.

Kitu téa Limus Sakeureut. Tapi ieu mah lain limus salimus-limusna. Komo limus tina tangkal limus anu bisa didahar. Najan ngaranna limus sakeureut, euweuh patalina reujeung buah limus. Dingaranan Limus Sakeureut téh pédah waé awakna siga limus meunang ngeureut.

Limus sakeureut

Lamun keur cicing mah teu siga mangkeluk anu hirup. Rada susah ngabédakeun mana huluna mana buntutna. Kajaba lamun keur ngarayap, kakara bisa apal mana hulu mana buntut. Dina huluna aya anténaan.

Dina usum hujan mah biasana osok loba Limus Sakeureut téh. Komo lamun di tempat anu baseuh/tiis/caméwék mah. Nempo kana pasipatanana, siga méar deui.

Parupuyan jeung Menyan


Lamun keur gering, terus tatamba ka dukun, biasana mah osok terus kudu maké parupuyan. Menyan meunang ngajampé dukun téh kudu diseungeut dina parupuyan terus haseup menyanna kudu kaangseu atawa nebak kana awak anu keur diubaran.

Lamun keur boga hajat, saméméhna prung hajat téh, aya kabiasaan ngadeuheus heula ka kokolot. Ménta pangdoakeun. Balikna sarua mawa menyan. Menyan diseungeut maké parupuyan. Nyengeutna bisa di goah atawa di tengah imah dideukeutkeun kana dahareun.

Parupuyan

Parupuyan téh nyaéta wadah tempat paranti nyeungeut menyan. Wadah ieu aya anu dijieun tina kuningan jeung aya ogé anu dijieun tina taneuh. Wangunanana siga mangkok anu aya tihangan di handapeunana. Dina wadahna, osok diteundenan ruhak anu didadasaran ku lebu. Dina mangsana nyeungeut menyan, ruhak anu dipaké pikeun nyeungeut menyanna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Gim Kaulinan Barudak: Onyét Oyag


Nyaba ka loka http://sarwasunda.blogspot.com/2009/03/onyet-oyag.html, manggihan judul Onyét Oyag: Kaulinan Barudak. Gambarna nuduhkeun monyét anu keur meungpeun. Dina éta loka dijelaskeun, yén Kaulinan ieu dipedalkeun kalayan tujuan pikeun ngawanohkeun kandaga kecap (kosakata), ejahan, jeung undak-usuk (tatakrama) basa Sunda pikeun barudak.

Gim Kaulinan Barudak Onyet Oyag

Jadi Onyét Oyag mangrupakeun hiji jinis gim kaulinan barudak anu dijalankeun dina kompiuter, naha bari nyambung ka internét atawa henteu. Lamun hayang maénkeun dina panyungsi internét bisa ngaliwatan alamat di luhur kalawan neken kenop Play Online. Sedengkeun lamun hayang maénna henteu kudu nyambung ka internét, éta gim kudu diundeur heula. Cara ngundeurna, masih kénéh ti éta loka, teken waé kenop Download.

Pikeun anu hayang nyobaan atawa ngundeur éta gim bisa langsung waé nyungsi ka alamat http://sarwasunda.blogspot.com/.

Ieu gim téh dijieun ku alpukahna Itanabin Production.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sarwasunda.blogspot.com/)