WordPress Pikeun dina Android


Pikeun anu ngagunakeun hénpon Android jeung miboga blog dina WordPress, aya inpo ngeunaan aplikasi WordPress pikeun dina hénpon Android. Aplikasi ieu ditujukeun pikeun mantuan anu miboga hénpon Android dina ngokolakeun blogna anu diteundeun dina pangladén wéb WordPress. Dina ngokolakeun blog anu diteundeun di WordPress, teu kudu susah-susah, kari ngagunakeun aplikasi WordPress for Android. Ayeuna geus aya pérsi 2.

Aplikasi ieu aya panambahan kamampuhan dibandingkeun reujeung pérsi saacanna. Panambahan anu katempo diantarana pidangan anu anyar, paranti ngokolakeun tulisan anu leuwih alus, geus bisa digunakeun tina tablét, jeung panambahan séjénna.

Pidangan anyar aya pakaitna reujeung Action Bar katut Dasbor. Sagala hal anu bisa dipigawé ditempatkeun di hiji tempat. Dasbor mangrupakeun pidangan utama anu disampakeun waktu aplikasi dijalankeun. Dina Dasbor disadiakeun sagala hal anu diperlukeun diantarana nyieun tulisan anyar atawa ngilikan statistik. Jumlah pairan anu acan disatujuan oge disadiakeun. Ditambahkeun ogé kenop ikeun nambahkeun poto atawa pidio anu bisa dicokot tina kamera anu aya dina hénpon. Sedengkeun ari Action Bar digunakeun pikeun pindah blog, nyegerkeun eusi blog atawa pindah ka Dasbor najan keur di mana waé ogé.

Pidangan Dasbor WordPress pikeun Android

Editor tulisan ogé aya anu panambahna. Disadiakeun toolbar paranti ngarobah-robah tulisan katut eusina. Aya panambah pikeun ngarobah tulisan anu leuwih rempeg, bisa nambahan panumbu, ngarobah judul, katerangan, nempatkeun katut ukuran gambar. Editor ogé bisa dirobah jadi saukuran layar. Salian ti éta masih kénéh aya panambah séjénna, anu tangtuna ogé pikeun ngagampangkeun dina ngokolakeun blog dina WordPress ngaliwatan hénpon Android.

Pikeun anu merlukeun ieu aplikasi, bisa néang ka Android Market.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wpandroid.wordpress.com/)

Nyieun Kaulinan dina Hénpon mah Ngan Ukur Pikeun Hiburan


Game is About Fun.

Kitu cenah anu ngaranna kaulinan atawa game hususna dina hénpon mah. Taya deui maksud séjén pikeun jalma anu ngadon maénkeun kaulinan (game) dina hénpon salian ti pikeun hiburan. Ngilikan kana kamampuhan hénpon dina nyadiakeun kaulinan katut jinis kaulinan anu aya, kaulinan (game) dina hénpon biasana mah ngan ukur digunakeun pikeun ngeusi waktu anu kosong, naha eukeur di jalan atawa keur nungguan babaturan.

Henpon Nokia Lumia 710

Jadi maén kaulinan dina hénpon mah béda reujeung maén kaulinan dina kompiuter. Dina kompiuter mah bisa waé maén kaulinan téh pikeun ngadu pangabisa (ngalawan babaturan anu sarua maénkeun éta kaulinan) atawa ngalawan kompiuter. Atawa tujuan séjénna. Hal ieu dirojong ku kamampuhan kompiuter anu bisa maénkeun sagala rupa kaulinan ti mimiti anu biasa (basajan) nepikeun ka anu susah, jeungna deui sagala rupa kaulinan pikeun kompiuter mah loba (sagala aya).

Kusabab kitu, dina nyieun kaulinan pikeun dijalankeun dina hénpon mah diwawatesanan ku kamampuhan hénpon dina maénkeun kaulinan anu dijieun. Kamampuhan hénpon mah kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter. Dina nyieun kaulinanana mending nyieun anu gampang. Kaulinan anu jinisna dua diménsi ogé cukup. Terus kapasitasna ogé teu kudu gedé-gedé teuing. Cukup ku nyieun kaulinan anu ukuranana leutik.

Jadi, catetan dina nyieun kaulinan dina hénpon mah: kahijina, kaulinan dina hénpon ngan ukur pikeun ngeusi waktu wungkul; kaduana, kamampuhan utama hénpon mah pikeun nelepon atawa ngirim pésen lain pikeun maén game.