Saémbara Poto Kaulinan Tradisi Nusantara


Dina raraga nyusun buku, Komunitas Hong jeung Kota Baru Parahyangan ngayakeun saémbara atawa pasanggiri poto kaulinan tradisi nusantara. Poto anu diilukeun kana ieu saémbara téh mangrupakeun poto sagala rupa kaulinan asli barudak anu aya di Indonésia.

Saémbara anu miboga tujuan pikeun ngajaga kaulinan tradisi ku jalan ngumpulkeun poto reujeung nyusun buku ieu, bisa diiluan ku saha waé kalawan teu dipénta waragad nanaon. Anu arék miluan ieu saémbara bisa ngirimkeun poto beubeunangan motrétna alamat Tatali News Planner Communitatio, Be Mall Plaza, UG Floor E-08, Jalan Naripan 89, Bandung. Tlp. 022.70014088.

Gambar
-

Ari sarat poto anu diilukeunana diantarana:

  1. Poto anu diilukeun téh mangrupa poto sagala rupa kaulinan tradisi barudak anu aya di Indonésia. arék anu aya kénéh atawa anu geus tumpur.
  2. Potona acan pernah diilukeun kana sagala rupa saémbara saacanna, kalawan potona téh boga sorangan lain anu batur.
  3. Tuliskeun ngaran kaulinan dina basa wewengkon, katerangan singet jeung tempatna. Lamun henteu dilengkepan ku katerangan, langsung éléh. Ngaran anu moto katut ngaran kaulinan disebutkeun dina ngaran payilna, sedengkeun katerangan poto dina surélék anu misah.
  4. Jumlah poto paling loba 15 poto tina saurangna. Potona kudu warna-warni lain hideung bodas.
  5. Anu diniley, wangunan kaulinanana, asli kaulinan Indonésia, jeung geus jarang.
  6. Poto dikirimkeun paling elat dina ping 15 April 2012.

Pikeun sarat-sarat séjénna, bisa diilikan di loka www.fotolisis.net atawa www.tatali.co.id.

Panglélér anu bakal dibawa pikeun anu jadi pinunjul, mangrupa hadiah duit. Jawara kahiji bakal meunang hadiah Rp. 10.000.000, Jawara Kadua hadiahna Rp. 7.500.000, sedengkeun jawara katiluna Rp. 5.000.000. Pikeun 20 urang jawara tambahan meunang hadiah masing-masing Rp. 1.000.000.

Kapinunjulan Nyieun Aplikasi dina Hénpon Windows Phone


Aya inpo anu bisa disebut matak bungah pikeun anu hayang nyieun aplikasi atawa program dina hénpon Nokia Lumia. Nokia Lumia salaku hénpon anu maké sistem operasi Windows Phone 7.5, miboga wangunan atawa spesipikasi anu sarua. Sarua di dieu hartina cocog reujeung naon anu kudu ditedunan sakumaha kahayang Microsoft anu ngaluarkeun Windows Phone 7.5. Hénpon anu ditanceban ku Windows Phone 7.5, kudu miboga spesipikasi anu (ampir) sarua utamana ukuran lobana titik dina layar (resolusi layar) nyaéta 800×480 WGA atawa 480×320 HVGA. Terus ogé hénpon anu baris ngajalankeun Windows Phone 7.5 sahanteuna kudu miboga komponen GPS, layar anu bisa dicabak, accelerometer, kompas, multimedia, GPU anu miboga kamampuhan DirectX9, sensor cahya katut miboga tilu kenop. Ieu spesipikasi téh kudu dipiboga ku hénpon anu bakal ngajalankeun Windows Phone 7.5.

Terus ditambah ogé ku kadali hardware (device driver) anu sarua anu dijieun langsung ku Microsoft. Ku hal ieu, geus jadi hiji jaminan lamun aplikasi atawa program anu dijieun pikeun dijalankeun dina hénpon Windows Phone 7.5 bakal bisa jalan dina sakabéh hénpon anu ngajalankeun Windows Phone 7.5 najan béda anu nyieun hénponna.

Nokia Lumia 710

Ku dua hal ieu ogé geus jadi inpo anu bisa ngagumbirakeun pikeun anu miboga kahayang pikeun nyieun aplikasi dina hénpon Windows Phone 7.5.

(Gambar meunang nangkep ti nokia.com)

Diajar tina Rorodaan Gilinding Hiji


Rorodaan anu gilindingna hiji, anu paranti ngadorongna téh tina awi saleunjeur, biasana mah ku barudak téh osok dipaké ngakut cai anu diwadahan kana jalikén atawa émbér. Lamun dibandingkeun reujeung dijingjing ku leungeun, éta cai téh leuwih hampang ditarik maké rorodaan. Jadi salian dipaké pikeun hareureuy atawa ulin, éta rorodaan téh osok dipaké pikeun mantuan kolot ngala cai ka tampian.

Anu kudu dijadikeun panalungtikan téh naon sababna éta cai téh leuwih hampang lamun ditarik maké rorodaan tibatan dijingjing maké leungeun? Ari jawaban anu gampangna mah nya bisa waé kusabab dibantuan maké rorodaan. Tapi jawaban nurutkeun élmu pangaweruh di sakola kumaha atuh? Da lamun ditengetan mah ngeunaan perkara ieu téh aya élmuna anu diajarkeun di sakola, hususna élmu alam (IPA atawa Fisika).

Rorodaan gilindingna hiji dipake narik cai

Kumaha atuh ngeunaan ieu téh lamun ditilik tina élmu Fisika?

Ngeunaan mawa cai aya pakaitna reujeung pangajaran massa, beurat reujeung gaya (lain gaya dina basa Sunda ieu mah). Berat cai anu dibawa téh salian ti ngabeungbeuratan budak anu mawana ogé ngabeungbeuratan gilinding rorodaan. Jadi beurat cai téh dibagi duaan. Babagina, kumaha wangunan rorodaaanana, utamana panjang pangdorongna katut bédana panjang tempat neundeun cai kana gilinding reujeung kana taktak budak anu mawana.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Getas Harupateun


Harupat téh nyaéta bagéan injuk anu siga nyéré. Teu kaop dipileykeun, harupat mah babari pisan potong, sabab regas.

Nilik kana rupana mah harupat téh siga anu kuat atawa liat najan kudu dipelengkungkeun atawa dipileykeun ogé. Tapi sabenerna mah henteu. Harupat mah gampang pisan potongna lamun dipelengkungkeun, ceuk istilahna mah regas atawa gampang potong.

Harupat dina injuk

Ieu kaayaan bisa dilarapkeun kana kaayaan jalma. Jalma bisa miboga pasipatan getas harupateun, nyaéta babarian. Naha arék babarian kasigeung atawa babarian ambek najan ukur ku hal anu leutik. Jalma anu babarian ambek ku hal anu teu pira, bisa disebut miboga pasipatan getas harupateun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com)