Pasanggiri The Amazing Nokia Lumia Apps Challenge


Salasahiji inpo beubeunangan ti acara The Amazing Nokia Lumia Developer Days Coding 4 Hours téh nyaéta ayana pasanggiri The Amazing Nokia Lumia Apps Challenge anu marebutkeun hadiah hénpon Nokia Lumia 710. Pasanggiri ieu bébas diiluan ku saha waé utama tukang nyieun program aplikasi dina hénpon. Carana ngiluan ieu pasanggiri téh ku jalan nyieun program aplikasi anu bakal dijalankeun dina hénpon Nokia entragan Lumia.

The Amazing Nokia Lumia Apps Challenge

Ari sarat-sarat ngiluan ieu pasanggiri téh diantarana waé:

  1. Nyieun rarancang program aplikasi pikeun Nokia Lumia maké Windows Phone SDK
  2. Daptar ka alamat http://nice.or.id jeung pedalkeun aplikasina dina wangunan blog kalawan ngasupkeun judul, katerangan jeung conto gambar aplikasina. Paling elat dina ping 31 Maret 2012.
  3. Lamun aplikasina disatujuan, engkéna bakal dikontak ku Nokia Indonésia.
  4. Nokia 710 bakal dikirimkeun ka alamat anu daftar jadi barang injeuman.
  5. Aplikasi anu dijieun kudu dipedalkeun ka Windows Marketplace dina jangka waktu paling lila 30 poé satutasna disatujuan.
  6. Lamun bisa medalkeun tilu aplikasi saacan tanggal 30 Juni 2012, Nokia Lumia 710 bakal jadi hal milik. Lamun henteu, hénponna kudu dibalikeun deui ka Nokia Indonésia.

Pikeun anu panasaran atawa hayang meunang inpo leuwih jéntré bisa niténan inpo di alamat ieu http://nice.or.id/narenda/2012/02/10/the-amazing-nokia-lumia-apps-challenge/.

(Gambar meunang nginjeum ti http://nice.or.id/)

Naon ari Harti Mungguhing téh


Aya babaturan nanyakeun naon ari hartina atawa sasaruanana kecap MUNGGUHING? Dipikir, kakara inget da kuring ogé teu apal lamun hartina atawa kecap naon sasaruanana. Remen ngadéngé mah kana éta kecap téh utamana lamun ngadéngékeun lagu Kalangkang mah. Salila ieu, teu pati maliré kana éta kecap da teu merlukeun teuing naon hartina. Ditambah deui jarang dipaké dina obrolan sapopoé.
Naon atuh sasaruanana MUNGGUHING téh?

Mungguhing dina impenan

Lain kitu éta kecap téh mangrupakeun kecap rangkepan antara MUNGGUH jeung AING, sakumaha kecap ANAKING (asalna tina kecap ANAK jeung kecap AING). Lamun kecap MUNGGUH dihijikeun reujeung kecap AING, tangtuna ogé bisa jadi kecap rangkepan MUNGGUHING. Tapi naon atuh hartina? Nurutkeun kamus Basa Sunda, kecap MUNGGUH téh sarua reujeung kecap Lamun, sarua reujeung kecap MUNG. Lamun bener MUNGGUHING téh kecap rangkepan tina MUNGGUH AING, hartina téh jadi lamun kuring.

Dilarapkeun kana kalimah: MUNGGUHING DINA IMPÉNAN atuh hartina téh jadi LAMUN KURING DINA IMPÉNAN. Cocog teu nya…? Atawa aya harti lain? Lamun kalimah MUNGGUHING DINA IMPÉNAN téh sarua jeung kalimah ANU NGARANNA DINA IMPÉNAN, kumaha nya…?

(Gambar meunang neuteup tina youtube.com)

Bali Geusan Ngajadi


Pasosoré, si Acim keur ngajentul di sisi jalan leutik anu jadi tempat jalan motong urang lembur lamun arék ka tampian. Ngan ayeuna mah aranglangka urang lembur téh ngaliwatan jalan éta da lolobana mah maké jalan gedé béh kalereun lembur. Jeungna deui jalan leutik éta ieu mah bala, loba jujukutan anu ngaroyom ka jalan.

Si Acim geus jadi kabiasaan lamun manéhna eukeur aya anu dipikiran, manéhna osok niis di éta tempat. Katambah tempatna anu rada suni, tiiseun. Kaiuhan ku tangkal kopi jeung tangkal jéngkol. Matak tiis. Ti dinya bisa nyérangkeun jalma-jalma anu ngaliwatan jalan gedé anu di belah kalér téa.

Manéhna ngahuleng, melong ka tempat anu jauh, teuing ka mana. Sedengkeun pipikiranana mah teuing ka mana. Manéhna ngarahuh, jiga anu hayang ngécagkeun beungbeurat anu ngabeungbeuratan pikiranana.

Jalan satapak

Manéhna teu bisa ngabayangkeun bakal kumaha manéhna saminggu kahareupna. Mangsa manéhna kudu ninggalkeun lembur jeung sagala anu aya di lembur. Nya, sababaraha poé deui manéhna téh kudu jauh ti lembur, jauh ti kolot, jauh ti babaturan ulinna. Sababaraha poé deui manéhna téh kudu pindah ka dayeuh pikeun nuluykeun sakola ka SMA.

Ku manéhna karasa beuratna lamun kudu ninggalkeun lembur téh. Lembur anu salila ieu dicicingan, lembur tempat dimana manéhna dibabarkeun, lembur tempat manéhna méakeun mangsa keur budah nepikeun ka rumaja. Enya…, lembur anu dipinuhan ku sagala kahirupan anu senang, loba batur heureuy, batur ulin. Lembur anu lamun boga masalah bisa kénéh ménta bantuan ka kolot, ka babaturan.

Sababaraha poé deui manéhna kudu jauh ti lembur, naha nepikeun ka iraha manéhna bakal jauh ti lembur téh? Naha ngan ukur sakeudeung atawa kudu lila? Lamun lila, nepikeun ka iraha kudu jauh ti sarakan pangbalikan? Iraha manéhna bisa balik deui ka lembur?

Oléh-oléh ti Acara The Amazing Nokia Lumia Coding 24 Hours


Sababaraha waktu anu geus kaliwat, kabeneran ngiluan acara The Amazing Nokia Lumia Coding 24 Hours. Sanajan henteu meunang oléh-oléh mangrupa hénpon, tapi sahanteuna meunang élmu jeung inpo anu Insya Alloh loba mangpaatna. Élmu ngeunaan pangrojong jeung panyumanget dina ngalakonan ihtiar kahirupan, inpo ngeunaan kasempetan anu nyampak dina néangan jalan ihtiar dina kahirupan katut salasahiji jalan anu disadiakeun pikeun ngahontalna (ngahontal ihtiar dina kahirupan).

Acara The Amazing Nokia Lumia Coding 24 Hours

Salaku jalma dina nyorang kahirupanana, teu leupas tina ngalakonan ihtiar hususna néangan kipayah. Dina ieu acara dibéjérbéaskeun ngeunaan salasahiji jalan pikeun nyiar kipayah anu aya pakaitna reujeung téhnologi hénpon. Téhnologi hénpon bisa dijadikeun hiji jalan néangan kipayah. Carana nyaéta nyieun aplikasi atawa program anu bakal dijalankeun atawa dipaké dina hénpon. Aplikasina bisa rupa-rupa, ti mimiti aplikasi pikeun heureuy (keheureuyan) nepikeun ka aplikasi pikeun bisnis atawa pausahaan; ti mimiti aplikasi anu basajan nepikeun ka aplikasi anu matak pikalieureun.

Sakumaha judulna, dina ieu acara mah anu diwanohkeun téh henpon anyar kaluaran ti Nokia, nyaéta Nokia Lumia. Entragan hénpon Lumia ieu diteundeunan sistem operasi Windows Phone entragan anyar kaluaran di Microsoft. Atuh gabungan dua téhnologi ieu téh dipikaharep bisa maju dina mangsa anu bakal datang, sanajan dina kanyataanana kudu silih éléhkeun reujeung henpon anu maké Android katut iOS.

Inpo séjénna, ngaliwatan ieu acara, susuganan hasilna bisa mucunghulkeun aplikasi-aplikasi beunangna urang Indonésia. Aplikasi anu engkéna bakal dipaké dina hénpon anu sakeudeung deui bakal dipasarkeun. Inpo panungtungan, Nokia masih kénéh ngayakeun saémbara Nokia Apps Chalenge pikeun meunangkeun hénpon Nokia Lumia 710.

Mungguhing, Lain Mang Uhing


Inget jaman keur bolon kénéh. Lagu ieu anu pangheulana dipikawanoh téh. Osok remen ngadéngé lagu ieu tina radio anu disetél ku tatangga. Ngan harita mah tacan apal kana nanaon, kaasup kana maksud reueung eusina ieu lagu. Anu apal téh rambut panjang, panangan nyampay reujeung luhur pasir waé. Malahan mah, anu katangkep harita mah kecap mimitina ieu lagu téh lain mungguhing tapi Mang Uhing (ngaran jalma).

Kalangkang

Béh dieuna keun kakara apal kana eusi (rumpaka) lagu ieu téh katut judulna. Judulna téh lain Mungguhing, tapi Kalangkang.

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu deudeuhna
Kanyaah nu wening bersih
Satia jadi kakasih

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu léahna
Pameunteu marahmay manis
Teu isi ka ambung damis

Rambut panjang, nu ngarumbay
Disangkéh panangan nyampay
Lalaunan, raray tanggah
Rangkulan karaos pageuh

Luhur pasir tepung teuteup
Perlambang asih rumakét
(Perlambang asih nu mekar)
Kabagjaan nu duaan
Nu duaan

Hanjakal hanjakal teuing
Éndah ngan ukur kalangkang
Harepan harepan diri
Sing nyanding jeung kanyataan

(Rumpaka meunang nyutat ti datasunda.org)