Nyieun Kartu Identitas Google Plus (Google+ ID Card)


Lila tara maké Google+. Mangsa asup, lumayan ramé. Anu resep maraké Google+, katempo loba anu medalkeun sagala hal, ti mimiti tulisan, panumbu, gambar nepikeun ka pidio.

Aya hiji pedalan anu lumayan anyar (anyar kapanggih). Aya sababaraha babaturan di Google+ anu medalkeun poto ngeunaan Google+ ID Card. Ieu poto téh dieusi ku data sakumaha Kartu Identitas: aya ngaran asli dina Google+, aya ngaran landian jeung mimiti jadi anggahota Google+.

Kumaha atuh cara nyieunna?

Teu kudu susah-susah nyieun. Komo kudu ngagambar jeung ngararancang heula mah. Di internét geus disadiakeun tempat paranti nyieunna. Anu kudu dipilampah mah ngasupkeun data anu diperlukeun wungkul. Asup ka situs http://hangoutgraphics.com/idcard/, terus lengkepan data anu diperlukeun dina kotak eusian anu disadiakeun.

Dina situs Hangout Graphics éta disadiakeun kotak eusian anu kudu dieusian pikeun nyieun Google+ ID Card. Kotak eusian anu utama mah nyaéta ID Profile. Kotak eusian ieu dieusi ku ID Google+ bogana anu arék nyieun. ID ieu mangrupakeun angka anu lobana 21 angka. Terus eusian ogé Nickname pikeun ngaran landian, kotak eusian Join Date dieusi ku tanggal mimiti asup jadi anggahota Google+.

Kartu Identitas Google+

Sanggeus réngsé, teken kenop Generate. Mangka bakal diundeur gambar Kartu Indentitas Google+. Teundeun dina tempat anu gampang ditéang.

Kokoprak, Paranti Nyingsieunan Manuk di Huma


Lamun di huma anu atawa sawah anu paréna keur sumedeng konéng, hartina sakeudeung deui ogé bakal panén, osok loba pisan hama utamana manuk anu bakal ngaganggu kana paré. Paré anu keur sumedeng konéng téh osok didaharan ku manuk, saperti manuk piit. Kusabab kitu anu boga huma atawa sawah osok nyieun alat pikeun nyingsieunan manuk. Salasahiji alat anu bisa dipaké pikeun nyingsieunan manuk téh nyaéta kokoprak.

Kokoprak dipaké pikeun ngagebahkeun manuk anu datang ka huma atawa sawah. Ngaran kokoprak téh dicokot tina sorana. Lamun kokoprak dikenyed-kenyed talina, osok disada koprak-koprak. Sora kaluar tina potongan awi anu diadu reujeung palang atawa gagang awi. Sora kokoprak lumayan bisa ngagebahkeun manuk anu ngadon balangsiar ka huma atawa sawah.

Kokoprak di huma

Kokoprak dijieunna tina leunjeuran awi anu dipotongan kira-kira sasiku atawa saleungeun panjangna. Potongan leunjeuran awi ieu diropéa supaya unggal potonganana miboga buku dina hiji tungtungna. Dina tungtung anu miboga buku diliangan (hareup jeung tukang) pikeun kaluarna sora reujeung diliangna palebah gigirna paranti ngantétkeun potonganana kana gagang. Sababaraha potong awi ieu dijajarkeun jeung dikantétkeun maké gagang anu meunang nyieun tina awi, anu tungtuna mah wangunana ampir sarua reujeung calung (ngan panjangna sarua). Saterusna, katétan potongan awi téh ditatanggeran ku tihang, bisa tina awi atawa tatangkalan diteundeun di tengah huma atawa sawah, atawa ditempatkeun di sisi ogé bisa. Tatangger éta kokoprak ditalian luhurna maké tali anu panjang, disambungkeun ka saung. Eta tali dipaké pikeun ngenyed-ngenyed kokoprak ti saung supaya disada.

Ngan ulah poho, supaya kokoprakna bisa disada, dihandapeun gagang awi (tempat ngantétkeun potongan awi), dina tatanggerna kudu maké palang awi ogé supaya dina waktu dikenyedkeun aya panakol kana kantétan awi. Wangunan ieu siga angklung. Jadi sakumaha angklung, kokoprak ogé disadana téh kusaba diadukan potongan awi anu ngantét kana gagang awi anu di handap.

WordPress Pikeun dina Android


Pikeun anu ngagunakeun hénpon Android jeung miboga blog dina WordPress, aya inpo ngeunaan aplikasi WordPress pikeun dina hénpon Android. Aplikasi ieu ditujukeun pikeun mantuan anu miboga hénpon Android dina ngokolakeun blogna anu diteundeun dina pangladén wéb WordPress. Dina ngokolakeun blog anu diteundeun di WordPress, teu kudu susah-susah, kari ngagunakeun aplikasi WordPress for Android. Ayeuna geus aya pérsi 2.

Aplikasi ieu aya panambahan kamampuhan dibandingkeun reujeung pérsi saacanna. Panambahan anu katempo diantarana pidangan anu anyar, paranti ngokolakeun tulisan anu leuwih alus, geus bisa digunakeun tina tablét, jeung panambahan séjénna.

Pidangan anyar aya pakaitna reujeung Action Bar katut Dasbor. Sagala hal anu bisa dipigawé ditempatkeun di hiji tempat. Dasbor mangrupakeun pidangan utama anu disampakeun waktu aplikasi dijalankeun. Dina Dasbor disadiakeun sagala hal anu diperlukeun diantarana nyieun tulisan anyar atawa ngilikan statistik. Jumlah pairan anu acan disatujuan oge disadiakeun. Ditambahkeun ogé kenop ikeun nambahkeun poto atawa pidio anu bisa dicokot tina kamera anu aya dina hénpon. Sedengkeun ari Action Bar digunakeun pikeun pindah blog, nyegerkeun eusi blog atawa pindah ka Dasbor najan keur di mana waé ogé.

Pidangan Dasbor WordPress pikeun Android

Editor tulisan ogé aya anu panambahna. Disadiakeun toolbar paranti ngarobah-robah tulisan katut eusina. Aya panambah pikeun ngarobah tulisan anu leuwih rempeg, bisa nambahan panumbu, ngarobah judul, katerangan, nempatkeun katut ukuran gambar. Editor ogé bisa dirobah jadi saukuran layar. Salian ti éta masih kénéh aya panambah séjénna, anu tangtuna ogé pikeun ngagampangkeun dina ngokolakeun blog dina WordPress ngaliwatan hénpon Android.

Pikeun anu merlukeun ieu aplikasi, bisa néang ka Android Market.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wpandroid.wordpress.com/)

Nyieun Kaulinan dina Hénpon mah Ngan Ukur Pikeun Hiburan


Game is About Fun.

Kitu cenah anu ngaranna kaulinan atawa game hususna dina hénpon mah. Taya deui maksud séjén pikeun jalma anu ngadon maénkeun kaulinan (game) dina hénpon salian ti pikeun hiburan. Ngilikan kana kamampuhan hénpon dina nyadiakeun kaulinan katut jinis kaulinan anu aya, kaulinan (game) dina hénpon biasana mah ngan ukur digunakeun pikeun ngeusi waktu anu kosong, naha eukeur di jalan atawa keur nungguan babaturan.

Henpon Nokia Lumia 710

Jadi maén kaulinan dina hénpon mah béda reujeung maén kaulinan dina kompiuter. Dina kompiuter mah bisa waé maén kaulinan téh pikeun ngadu pangabisa (ngalawan babaturan anu sarua maénkeun éta kaulinan) atawa ngalawan kompiuter. Atawa tujuan séjénna. Hal ieu dirojong ku kamampuhan kompiuter anu bisa maénkeun sagala rupa kaulinan ti mimiti anu biasa (basajan) nepikeun ka anu susah, jeungna deui sagala rupa kaulinan pikeun kompiuter mah loba (sagala aya).

Kusabab kitu, dina nyieun kaulinan pikeun dijalankeun dina hénpon mah diwawatesanan ku kamampuhan hénpon dina maénkeun kaulinan anu dijieun. Kamampuhan hénpon mah kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter. Dina nyieun kaulinanana mending nyieun anu gampang. Kaulinan anu jinisna dua diménsi ogé cukup. Terus kapasitasna ogé teu kudu gedé-gedé teuing. Cukup ku nyieun kaulinan anu ukuranana leutik.

Jadi, catetan dina nyieun kaulinan dina hénpon mah: kahijina, kaulinan dina hénpon ngan ukur pikeun ngeusi waktu wungkul; kaduana, kamampuhan utama hénpon mah pikeun nelepon atawa ngirim pésen lain pikeun maén game.

Élmu Ajug


Ngadéngé kecap ajug pasti inget kana lalangit atawa luhur lawang panto. Pikeun jalma anu jangkung mah aya istilah ngajug lamun tangtunganana nepi kana luhur lawang panto atawa lalangit imah. Pajarkeun téh ngajug lamun keur nangtung sirah bisa nepi kana luhur lawang panto. Biasana jalma anu ngajug mah pangawakanana téh jangkung. Jangkungna leuwih ti jangkung jalma ilaharna. Lamun ngaliwatan lawang panto téh kudu ati-ati da bisi tidagor kana lawang panto. Jadi, ajug téh teu jauh tina istilah jangkung. Jangkung leuwih ti ilaharna.

damar atawa cempor

Salian ti éta, ajug téh mangrupakeun ngaran pikeun damar atawa cempor anu jangkung. Jangkungna henteu ilahar reujeung damar atawa cempor biasa. Cempor jangkung lamun dihurungkeun atawa diseungeut, osok nyaangan ka sakurilingeunana. Dina palebah ajug (cempor jangkung), sarua waé bisa nyaangan sabudeureunana, ngan nyaanganana téh ka tempat anu rada jauh ti tempat neundeun ajugna. Ari tempat anu deukeut atawa dideukeuteun neundeunna mah angger waé poék, teu kacaangan.

Jalma anu miboga élmu ajug, ampir sarua reujeung ajug ieu. Jalma anu miboga élmu tapi ngan ukur bisa mangaruhan atawa bisa dimangpaatkeun ku batur. Élmu anu aya dina dirina henteu bisa dimangpaatkeun ku dirina.

(Gambar meunang nginjeum ti http://teatersundakiwari.wordpress.com/)