Pasanggiri Nulis Ngeunaan BabaStudio.com


Jalan-jalan ka blog anu tulisanana asup kana Nu Haneut bagéan tulisan panganyarna dina Dashboard WordPress, anjog ka blogna Kang Arif utamana tulisan anu judulna Memanfaatkan Beragam Layanan Gratis dari Baba Studio aya panumbu anu numbu ka loka Baba Studio. Dipaluruh, meunang inpo yen Baba Studio ngayakeun pasanggiri nulis anu tulisanana ngeunaan BabaStudio.com. Tulisan anu dipedalkeun pikeun ngiluan ieu pasanggiri, kudu nyaritakeun atawa magunemkeun ngeunaan untungna atawa alusna miboga situs wéb katut nyaritakeun ngeunaan BabaStudio. Tulisan anu ditulis sahanteuna miboga kecap lobana 500 kecap. Tulisan anu dipedalkeun bisa dina wangun situs wéb atawa blog kayaning di WordPress atawa blogspot.

Sarat séjénna, anu ngiluan kudu daptar heula ka situs BabaStudio.com pikeun ngeusian data pribadi anu diperlukeun. Terus ogé kudu nuturkeun (following) akun twitter @Baba_studio ditambah kudu mikaresep (like) pesbukna Babastudio.com. Anu penting deui mah, tulisan anu dipedalkeunana kudu ngagunakeun Bahasa Indonésia, jeung anu ngiluanana cicing di nagri Indonésia. Eusi tulisan teu meunang papalingpang atawa ngarempak tetekon anu aya. Ditambah ku, tulisan anu dipedalkeun teu meunang nyalin tina tulisan jalma séjén. Pikeun mikanyaho sarat-sarat anu lengkep, sumangga waé nyimpang ka loka BabaStudio.com.

Pasanggiri nulis ngeunaan BabaStudio.com

Sedengkeun ngeunaan hadiahna, lumayan pikabitaeun. Unggal bulan bakal aya pinunjul anu baris dilélér hadiah duit 300 rébu ditambah Toko Online anu hargana 500 rébu. Ari hadiah utamana anu bakal dilélér dipanungtungan, mangrupa tablét iPad 2, Blackberry Apollo jeung Samsung Galaxy Mini ditambah ku duit. Panasaran atawa kabita, mending langsung waé nyimpang ka loka BabaStudio.com pikeun mikanyaho sarat reujeung hadiah anu disadiakeun. Atuh lamun panuju jeung hayang miluan, kari daptar langsung.

Cécéndét


Tangkal cécéndét geus teu bireuk deui, komo pikeun barudak mah. Dina mangsa usum hujan, lamun ulin ka kebon pipireun imah téh osok loba tangkal cécéndét. Pikeun barudak mah resepna téh ngala buahna anu geus asak, terus didahar. Nya lumayan waé ngeunah da rada amis-haseum. Malahan lamun anu tacan asak bener ogé osok maksakeun diala.

Tangkal cecendet

Tangkal cécéndét téh kaasup taneman anu miboga tangkal anu pendék. Jadina biasana dina keur usum hujan di tempat anu bala ngahiji reujeung jujukutan atawa di tegalan. Tangkal cecendet biasana mah ngarampidak atawa ngarangkadak. Tina satangkal téh miboga sababaraha dahan anu miboga dahan deui. Daunna rada paranjang, sedengkeun buahna ngagarantung dibungkusan ku bungkus anu wangunna saperti segi lima. Ari buahna mah baruleud leutik. Buah anu ngora jeung atah kénéh rupana héjo, sedengkeun anu geus asak mah semu konéng.

Sanajan buahna dipikaresep ku barudak, tapi urang lembur mah tara maksakeun pikeun melak ieu tangkal. Jadi, tangkal cécéndét jadina ku sorangan (jadi sorangan). Ceuk warta mah, tangkal cécéndét téh sabenerna miboga mangpaat séjénna hususna pikeun ubar.

Kaulinan Barudak jeung Diajar Jadi Jawara


Dina arulinna atawa maénkeun kaulinan barudak, aya sababaraha kaulinan anu kudu silih éléhkeun. Unggal budak kudu bisa meunang atawa jadi jawara ku jalan ngéléhkeun babaturan anu jadi lawanna. Naha ngéléhkeun kabéh babaturan anu jadi lawan atawa ngéléhkeun golongan barudak anu jadi lawanna. Dina ucing lumpat kudu bisa ngéléhkeun lumpat babaturan supaya bisa ngudag jeung noél babaturan supaya bisa jadi ucing, dina maén pris-prisan ogé kitu.

Kaulinan barudak anu dina maénna dibagi dua golongan atawa grup biasana mah osok silih éléhkeun. Pon kitu deui dina maénna anu sewang-sewangan tapi masih kénéh hiji kaulinan, osok silih éléhkeun. Contona waé dina gegelutan, peperangan, pris-prisan, galah, ucing-ucingan, balap lumpat, balap rorodaan, dam-daman, balap jajangkungan, tatarucingan, jeung réa-réa deui.

Jadi dina maénkeun kaulinan teu salawasna kudu jadi hiji golongan anu sabobot sapihanéan. Tapi aya ogé kaulinan anu dina maénkeunana kudu silih éléhkeun. Kudu pada-pada hayang meunang atawa jadi jawara. Ngan tetep dina maénkeunana, aya tetekon atawa patokan anu teu meunang dirempak. Dina ngahontal kahayang supaya bisa meunang jeung ngéléhkeun babaturan, angger aya tetekon anu kudu dijalankeun. Saméméh maén biasana mah osok dirempugkeun heula aturan atawa tetekon dina maénna, supaya dina prak-prakana teu jadi bahan pacéngkadan. Dirempugkeun heula naon waé anu meunang dilakonan reujeung naon waé anu teu meunang dilakonan. Ogé naon waé cirina atawa tandana anu jadi jawara atawa anu meunang. Contona dina peperangan, dina maénna kudu jelas heula naha lamun katémbak téh kudu langsung paéh (jadi éléh atawa henteu), atawa kudu sabaraha kali katémbak bisa éléhna. Hal ieu kudu jelas jeung jadi cekelan dina prak-prakan maénna. Pon kitu deui dina maén pris-prisan: kudu jelas gawangna, tempat nawan musuh anu katawanna jeung ka mana waé tempat anu bisa dijadikeun panglumpatan.

Barudak keur maen pris-prisan

Mangpaat anu bisa diala tina kaulinan barudak ieu, dina kahirupan aya hal-hal anu kudu silih éléhkeun diantara sasamana. Kudu pihak atawa golongan aya anu meunang. Ngan dina ngahontalna tetep kudu aya dina tetekon anu geus ditetepkeun, teu meunang ngarempak tetekon atawa aturan anu geus ditangtukeun saméméhna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://fahmee76.wordpress.com/)