Pasanggiri Nulis Surat dina Basa Daérah


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ngayakeun pasanggiri atawa lomba nulis surat ngagunakeun basa daérah anu aya di Jawa Barat. Pasanggiri ieu bisa diiluan lain ngan ukur ku anu nganjrek di Jawa Barat wungkul, tapi ogé bisa diiluan ku jalma anu di luar Jawa Barat. Ngan saratna, surat anu ditulis téh make basa daérah anu aya di Jawa Barat nyaéta Basa Sunda, Basa Cirebon jeung Basa Melayu-Batawi.

Ari saratna ngiluan ieu pasanggiri téh nyaéta pikeun jalma anu umurna antara 15 taun nepikeun ke 21 taun, kalawan ngirimkeun salinan (poto kopi) KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa ditambah ku pas poto 2 lambar ukuran 3×4 senti.

Ngeunaan suratna, ditojokeun ka Gubernur Propinsi Jawa Barat. Ari eusian surat anu dijieun téh bisa mangrupakeun sawangan, kahayang, paménta atawa pameredih ngeunaan pariwisata jeung budaya di Jawa Barat. Terus, sakumaha disebutkeun di luhur, surat ditulis maké salasahiji basa anu aya di wewengkon Jawa Barat. Suratna bisa diketik atawa ditulis maké leungeun. Lamun diketik, anggang baris ka barins 1,5 spasi kalayan hurupna ngagunakeun hurup Times New Roman ukuran 12 pt. Panjangna kurang leuwih 750 kecap atawa dua lambar keretas polio. Lamun ditulis maké leungeun paling lobana tilu lambar keretas polio.

Surat meunang nyieun dikirimkeun maké amplop kalawan dirapet. Suratna kudu disalin (dipoto kopi) jadi opat surat. Paling elatna dina ping 19 Pebruari 2012. Alamat ngirimkeunana ka Dinas Psriwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Cq. Bidang Kebudayaan, Jl. L.L.R.E. Martadinata 209 Bandung 40114.

Pangdeudeul pikeun anu jadi pinunjul, bakal meunang hadiah Piala Gubernur ditambah duit.

Pasanggiri nulis surat dina basa daerah

(Gambar meunang nginjeum ti https://www.facebook.com/)

Panambah: Ngaran Itung-itungan jeung Lilana Waktu


Ieu mangrupakeun tulisan panambah ti Kang Riki Ramli M. anu aya pakaitna reujeung ngaran itung-itungan.

 • Sapasi, satengahna tinu sasiki ngan barangna buleud atawa jangkep.
 • Sabeulah, barang hiji dibagi dua nurutkeun kana uratna.
 • Sapotong, barang hiji dibagi dua neukteuk urat.
 • Sajodo, sarua jeung sapasang dilarapkeun jang ka jalma atawa sato.
 • Sarakit, sarua jeung sapasang dilarapkeun jang ka munding.
Cau saturuy dina tangkalna

Sigana upami diteraskeun jadi kana itung-itungan nu teu tangtu (kaluar tina ontek teu kang) kayaning :

 • Samanggar,
 • Saturuy,
 • Sasikat,
 • Sapapan,
 • Sapendul
 • Jst.

Ngaran Lilana Waktu

 • Sakerejep, nuduhkeun waktu saré nu sakeudueng/ saliliran.
 • Sajogjogan, nuduhkeun waktu diukur datangna jalma tiburuan nepi ka imah (nepi/anjog).
 • Salikur/lilikuran, nuduhkeun waktu 21 hiji poé nepi ka poé ka 29.
 • Sapamiangan, sabalikna ti sajogjogan, nuduhkeun waktu rada lila ti sajojogan diitung ti jalma indit nepi ka teu katingali pundukna atawa geus méngkol.

Nuhun pisan ka Kang Riki Ramli M. anu parantos kersa nambihan kana seratan dina ieu blog.