Mikawanoh Connection String


Connection string? Ceuk Basa Sundana mah kurang leuwih tali panyambung. Sakumaha ngaranna connection string dipake pikeun nyambungkeun kana hiji perkara. Dina dunya kompiuter jeung aplikasi kompiuter, connection string osok dipaké pikeun nyambungkeun program aplikasi kana databés atawa payil data. Dina jero connection string ngandung inpo anu dibutuhkeun ku anu nyadiakeun (provider) pikeun nyambung kana databés atawa payil data.

Tali panyambung connection string

Dina kanyataanana loba rupa provider anu nyadiakeun panyambung kana databés. Unggal provider miboga rupa-rupa cara anu béda pikeun nyambungkeun aplikasi kana databés atawa payil data. Kusabab kitu, hiji provider tacan tangtu sarua reujeung provider lainna dina nyieun connection string-na.

Najan kitu, nurutkeun inpo ti connectionstring.com, umumna connection string miboga warna atawa wangunan anu sarua nyaéta:

  1. Connection string diwangun ku barisan pasangan kecap-kecap anu geus jadi konci jeung niléyna anu dipisahkeun ku tanda titik koma (;)
  2. Tanda sarua jeung (=) nyambungkeun kecap konci reujeung niléyna
  3. Inpo dina connection string dikirim ka provider

Conto connection string anu nyambungkeun aplikasi kana databés PostgreSQL:

Server=localhost;Port=5432;User Id=postgres;Password=123456;Database=db_bw;

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.connectionstrings.com/)

Bodo Katotoloyoh


Lamun ngarasa teu apal, lamun ngarasa teu nyaho, ulah cicing waé. Komo bari jeung maksakeun siga jalma anu apal mah, éta dipahing. Lamun teu apal atawa teu nyaho, teu meunang keukeuh yén geus nyaho atawa geus apal. Lamun teu apal, gancang tatanya. Teu meunang éra najan kudu tatanya. Gancangan tatanya ka anu apal atawa anu geus nyaho. Ulah éraan najan kudu nanya ka budak satepak atawa sahandapeun. Da anu ngaranna pangarti mah teu bisa diukur ku kaayaan diri atawa ku urusan umur. Najan raga mah siga anu pamohalan apaleun, tapi tacan tangtu kitu kaayaanana.

Ngacung jeung nanya

Anu ngaranna teu nyaho jeung teu apal ulah digugulung ku sorangan. Bisi ahir baring matak malindes ka diri sorangan. Meungpeung aya kasempetan pikeun nanya, gunakeun pikeun tatanya. Meungpeung aya kénéh anu bisa ditanyaan, tanyakeun heula.

Ulah nepikeun ka henteu nyaho, tapi embung tatanya. Komo ngarasa éra jeung boga pikiran ‘piraku kudu nanya sagala’ mah, bisi jadi jalan anu nyangsarakeun jeung matak mawa nyasar. Saméméh lumaku leuwih jauh, aya alusna lamun apal heula naon anu bakal jeung keur disinghareupan. Supaya dina nyinghareupanana moal kagét jeung hémeng.

(Gambar meunang nginjeum ti http://arnellis.files.wordpress.com/)