Bilih Aya Turus Bengkung


Turus? Anu kaimpleng mah nya tuturus. Tuturus paranti ngarambatna areuy pepelakan sabangsaning kacang panjang, atawa hui kamayung. Tuturus téh dijieun tina tatangkalan anu ukuranana leutik jeung baseuh kénéh. Tuturus anu alus mah adeganana lempeng ngalekeceng, ti handap nepikeun ka luhur. Henteu bengkung najan saeutik ogé. Najan kitu, dina kanyataanana mah da henteu kitu. Aya kalanana tuturus téh anu bengkungna. Naha saeutik atawa loba. Tapi lain kusabab ngahaja néangan anu bengkung, tapi da ayana tangkal anu bengkung, atawa tangkalna ngabengkungan (jadi bengkung).

Tuturus areuy kacang

Dina kahirupan ogé kitu. Utamana dina uucapana atawa omongan. Omongan anu alus mah apanan anu lempeng reujeung kanyataan, lempeng reujeung haté anu beresih atawa alus. Omongan anu teu matak ngaraheutan diri sorangan katut diri batur. Omongan anu teu matak nyababkeun pacogrégan.

Ngan dina kanyataanana, aya kalana omongan téh osok pasalia reujeung pamaksudan, pasalia reujeung haté. Naha dihaja atawa henteu dihaja. Najan dina haté mah maksud téh arék ka kaler, atuh ari kedal bet ka kidul.

Lamun kitu kanyataanana, aya alusna lamun ménta hampura ka papada jalma, kusabab bilih aya turus bengkung.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s