Masang CodeIgniter di Pangladén Wéb Kompiuter Sorangan


Sanggeus ngundeur CodeIgniter tina situsna, wangunan payilna téh masih dina gémbolan (zip). Atuh kudu dimekarkeun heula éta payil téh. Sanggeus dimekarkeun, hasilna mangrupakeun kumpulan payil jeung map. Dina kasus CodeIgniter anu diundeur téh geus nepikeun kana pérsi 2.1.0, hasilna aya tilu map ditambah 2 payil: map application, system reujeung user_guide; payilna index.php jeung license.txt. Eta kabéhanana diwengku ku map CodeIgniter_2.1.0.

Map hasil nyalin CodeIgniter 2.1.0 kana map htdocs

Sanggeus dimekarkeun mah, langsung waé payil-payilna disalin kana map htdocs anu aya dina pangladén wéb kompiuter sorangan (XAMPP). Cara nyalinna bisa langsung map CodeIgniter_2.1.0 kabéhanana kana map htdocs atawa eusi map CodeIgniter_2.1.0 kana map htdocs. Sarua waé sabenerna mah. Ngan anu ngabédakeunana téh engkéna dina waktu ngaksés wéb dina panyungsi wébna. Bisa ogé disalinna kana map meunang nyieun sorangan dina jero map htdocs. Dina kasus ieu mah, map CodeIgniter_2.1.0 disalin kana map htdocs. Atuh dina map htdocs téh apa map CodeIgniter_2.1.0.

Sanggeus rengsé mah, langsung waé diaksés maké panyungsi wéb (contona ngagunakeun Mozilla Firefox). Asupkeun alamatna: http://www.localhost/CodeIgniter_2.1.0/. Lamun bener, bakal kaluar lambaran wéb anu judulna Welcome to CodeIgniter, anu nandakeun yén CodeIgniter 2.1.0 geus bisa dipaké ngawangun aplikasi wéb.

Ancoan lambaran web hasil masang CodeIgniter 2.1.0 dina pangladen web kompiuter sorangan

Kaulinan Barudak jeung Diajar Hirup Babarengan Kalawan Sauyunan


Salasahiji mangpaat anu bisa diala tina kaulinan barudak  téh nyaéta kumaha carana hirup babarengan, hirup sauyunan reujeung babaturan. Dina maén kaulinan barudak, loba kaulinan anu mikabutuh budak anu leuwih ti saurang. Keur maénna, budak anu hiji merlukeun budak séjénna supaya éta kaulinan téh bisa dilakonan. Contona waé dina kaulinan sapintrong, jujulangketan, kasti, maén bal, oray-orayan, galah, pris-prisan, sasaungan.

Dina maénkeun sapitrong atawa jujulangketan, atawa kaulinan séjénna teu bisa sosoranganan. Dibutuhkeun batur pikeun bisa maénna. Dina prak-prakanana, lain ngan ukur diperlukeun batur (babaturan maén) wungkul, tapi ogé kudu sauyunan dina maénna supaya bisa lungsur-langsar. Dina jujulangketan, contona, budak anu ngiluan jujulangketan kudu bisa silih ragangan silih hargaan jeung. Lamun anu sabeulah ka handap, anu sabeulah deui kudu ka luhur. Pon kitu deui sabalikna, anu sabeulah ka luhur, anu sabeulah deui kudu daék ka handap. Dina maénna teu bisa duanana hayang ka luhur, embung ka handap.

Barudak keur jujulangketan

Kitu deui reujeung kaulinan séjénna. Barudak anu keur maén kudu bisa sauyunan babarengan. Dina maén bal anu jadi kiper kudu jadi kiper, anu jadi bék kudu jadi bék, anu jadi pamaén tengah kudu di jadi pamaén tengah, jeung anu jadi pamaén hareup kudu daék jadi pamaén hareup.