Diajar Basa Sunda tina Hénpon Sony Ericcson


Nengetan Basa Sunda dina hénpon Sony Ericsson anu disetél maké Basa Sunda, bisa dijadikeun jalan pikeun mikawanoh Basa Sunda. Arang langka hénpon anu bisa disetél maké Basa Sunda. Sawatara waktu ayeuna mah kakara hénpon Sony Ericsson wungkul anu bisa disetél maké Basa Sunda téh. Hal ieu bisa dijadikeun hiji jalan pikeun mikawanoh reujeung ngalanggengkeun Basa Sunda.

Leuwih jauhna deui, lamun ditengetan mah kalimah atawa kekecapan anu dipaké dina éta hénpon bisa dijadikeun jalan pikeun diajar Basa Sunda, hususna Basa Sunda anu aya pakaitna reujeung téhnologi. Loba kekecapan anyar anu kapanggih, anu sabenerna mah lain anyar, ngan jarang dipaké dina obrolan sapopoé.

Kumaha atuh lamun dijadikeun kamus Basa Sunda…? Bisa ogé. Ngan rada susah lamun ngan ukur hayang ngajadikeun kamus make hénpon Sony Ericsson ku jalan nyetél Basana wungkul mah. Da kecap atawa kalimah anu arék ditarjamahkeunana kudu diapalkeun heula. Dina sakali waktu ngan ukur bisa nempo hiji basa. Matak aya alusna ogé pamendak/kahayang Kang Ell Ariansyah anu seja midamel Kamus Basa Sunda dina hénpon. Mudah-mudahan waé tinekanan.

Salasahiji henpon Sony Ericsson anu aya setelan Basa Sunda

Ngeunaan Basa Sunda dina hénpon, aya rupa-rupa sikep babaturan mangsa apal hénpon téh disetél maké Basa Sunda. Aya anu seuri kusabab manggihan kekecapan anu kakara manggihan jeung anéh (langka dipaké), aya ogé anu hayangeun maké Basa Sunda dina hénpon bogana (ngan teu bisa kusabab béda mérek hénponna), aya ogé anu miboga kahayang pikeun miboga hénpon Sony Ericsson.

Antara És Bonbon, Ciki jeung Sarimi


És bonbon, ciki reujeung sarimi bisa disebutkeun kadaharan anu asalna ti dayeuh. Éta kadaharan lumayan dipikaresep ku barudak. Lamun jajan ka warung, biasana mah teu jauh tina kadaharan éta, salian ti jajan bala-bala, géhu, goréng ketan reujeung kurupuk. Ngan kadaharan anu pandeuri mah teu kudu diobrolkeun deui, da aya bédana.

Kunaon atuh bet ngan ukur anu tilu wungkul anu bakal disebutkeun di dieu? Taya maksud nanaon. Ngan anu jadi tengetaneun di dieu mah: anu mimiti bakal dicekelan jeung diinget-inget.

Sarimi

És bonbon mangrupakeun kadaharan anu osok dimomoy. És bonbon téh sarua jeung permén. Ari ciki mah kadaharan anu ha(ra)mpos (hampang jeung hipu), ceuk basa kiwari mah disebutna téh Snack atawa Makanan Ringan. Ari sarimi mah ngaran mérek pikeun mi. Tiluanana osok dijadikeun wawakil kadaran séwang-séwangan. Lamun hayang meuli permén, arék naon waé mérekna, disebutna téh apanan jajan és bonbon. Pon kitu deui jajan ciki, teu nempo ngaran mérekna, disebutna téh jajan ciki. Sarimi ogé kitu, arék jajan indomie atawa mie naon waé disebutna téh jajan sarimi.

Hal ieu najan éta ngaran téh mangrupakeun ngaran mérek atawa ngaran dagang hiji kadaharan, kusabab geus biasa diucapkeun ti mimiti ayana éta kadaharan, dijadikeun ngaran éta kadaharan. Ngaran kadaharan anu lain ngan ukur jadi mérek deui. Lamun manggihan kadaran anu sarua, najan mérekna sarua disebutna téh apanan ku ngaran kadaharan anu geus dipikawanoh ti anggalna.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Anu Anyar dina WordPress téh teu Matak Pikahariwangeun


Ancoeun anu anyar nalika ngasupkeun tulisan kana WordPress téh teu kudu dipikahariwang. Teu kudu inggis ku bisi rémpan ku sugan. Éta perobahan mah mangrupakeun parobahan pidangan atawa ancoeun pikeun anu miboga blog di WordPress.

Tujuan atawa kahayang anu jadi Goal dina ancoan anu anyar mah (dina gigir kénca), jadi panginget yén geus sabaraha tulisan anu geus diasupkeun. Terus sabaraha tulisan deui kana tujuan anu pangdeukeutna. Tujuan pangdeukdeutna di dieu mah mangrupakeun wilangan tikel lipet 5 contona: 5, 10, 15 jeung saterusna. Jadi waktu geus leuwih ti 585 tulisan, tujuan saterusna anu jadi Goal téh 590 tulisan (Next Goal: 590 Posts).

Ancoeun anyar sanggeus ngasupkeun tulisan ka WordPress

Kitu sigana mah….