Aya anu Anyar dina WordPress, Matak Panasaran


Dina waktu réngsé ngasupkeun tulisan blog anu judulna Firebug, Pakakas Tambahan Pikeun Ngaroris Program Wéb, aya anu anéh. Anu anéh téh ngeunaan lambaran anu diancokeun sanggeus suksés ngasupkeun tulisan anu tadi kana WordPress. Lambaran anu diancokeun téh jadi robah, langsung asup kana lambaran hareup anu di gigir kéncana aya pidangan, lain kana lambaran ropéa tulisan. Dina pidangan di gigir kénca téh disebutkeun kalimah Next Goal: 585 Posts. Éta kalimah téh mangrupakeun judul pikeun progress bar anu ditungtung katuhuna aya buleudan di tengahna aya béntang bari di luhureunana aya tulisan 4 to go. Naon maksudna nya…?

Ngasupkeun tulisan anu ka 581

Padahal kuring mah teu pernah miboga kahayang atawa miboga targét supaya bisa ngahontal jumlah tulisan nepikeun ka 585 tulisan.
Panasaran ku kaayaan ieu, ahirna mah nyobaan waé meres pamanggih supaya bisa nyieun tulisan panambah saloba opat tulisan deui supaya bisa nepi ka 585 tulisan. Panasaran bakal kumaha lamun nepikeun kan 585 tulisan….

Ahirna mah meunang ogé pamanggih tulisan anu bakal diasupkeun ka WordPress. Diberedegkeun opat tulisan. Teu poho nalingakeun ogé parobahan anu kajadian salila ngasupkeun unggal tulisan ka WordPress. Hiji tulisan asup, tanda jumlah tulisanana robah. Pon kitu deui reujeung progress bar-na ogé robah beuki ngadeukeutan béntang dina buleudan (tulisanana ogé robah 3 to go).

Dua tulisan diasupkeun deui. Tungtungna mah progress bar-na nepi kana tanda béntang. Jumlah tulisan nuduhkeun 585 tulisan (Post 585 published). Judul progress bar jadi Goal of 585 Posts Completed. Congratulations!. Tanda béntangna jadi ngagedéan. Kitu wungkul…? Taya anu anéh.

Ngasupkeun tulisan anu ka-585

Tapi…, kumaha lamun ditambahan deui tulisan ngaleuwihan 585 tulisan…? Naha ditolak atawa moal ku WordPress?

Panasaran….

ICT Anu Dumasar kana Téhnologi Kompiuter Ayeuna


Sabenerna mah téhnologi anu dipakéna mah (ampir) sarua reujeung kompiuter baheula. Anu ngabédakeunana téh kusabab téhnologi kompiuter jaman ayeuna mah ditambahan ku kamampuhan pikeun ngirim jeung narima data atawa inpormasi ti jeung ka tempat séjénna anu jauh ngaliwatan jaringan, arék jaringan kabel atawa teu maké kabel. Sakumaha ngaranna ‘komunikasi’ (singketan tina aksara C tina ICT, atawa aksara K tina TIK), dina ieu téhnologi mah nyata ayana. Data lain ngan ukur jadi inpormasi tapi ogé dikomunikasikeun ka saban madhab, ka saban tempat. Data atawa inpormasi anu penting jeung dipikabutuh ku lobaan bisa disebarkeun ngaliwatan jaringan éléktronik. Jaringan éléktronik ieu hususna nyambungkeun unggal kompiuter anu aya.

Jadi anu ngadukung kana téhnologi inpormasi reujeung komunikasi, salian ti ayana kompiuter ogé dibutuhkeun komponén séjénna anu mangrupakeun jaringan éléktronik anu nyambungkeun kompiuter reujeung kompiuter.

ICT

Ngeunaan jaringan aya sababaraha rupa, nyaéta jaringan anu sipatna lokal (LAN: Local Area Network) ngan ukur ngawengku hiji imah atawa gedong. Terus aya ogé jaringan anu sipatna di luareun lokal (WAN: Wide Area Network) anu sipatna leuwih lega tibatan lokal. Jaringan WAN bisa ngawengku hiji wewengkon, contona wewengkon hiji dayeuh. Anu leuwih legana deui aya anu disebut Internet (Inter-network), anu ngawengku jaringan sakuliah dunya. Ku jaringan internét ieu, hiji kompiuter bisa nyambung ka saban tempat di sakuliah dunya.

Dina téhnologi ICT anu ieu mah, gunana kompiuter téh lain ngan ukur pikeun ngetik, nyatet data duit atawa ngagambar wungkul. Tapi geus leuwih lega ambahanana. Aya perkara-perkara di luar éta anu leuwih penting deui anu aya hubunganana jeung kumaha cara ngagunakeun ICT/TIK dina hiji organisasi.

  1. Inpormasi (kapanjangan tina I dina ICT atawa TIK) ngawengku topik sakumaha mangpaat jeung niley inpormasi, kumaha cara inpormasi dikadalikeun, watesan ICT/TIK jeung kumaha supaya bisa nurut kana aturan.
  2. Ngatur jeung ngokolakeun inpormasi, hal ieu ngawengku kumaha carana nangkep, mariksa, neundeun, ngarobah, ngolah jeung nyebarkeun inpormasi; ngajaga inpormasi supaya aman; ngararancang jaringan pikeun babagi inpormasi.
  3. Strategi sistem inpormasi, hal ieu aya pakaitna reujeung kumaha carana ICT bisa dipaké pikeun kapentingan bisnis atawa organisasi dina ngahontal tujuan reujeung cita-citana.

ICT anu Dumasar kana Téhnologi Kompiuter Baheula


Téhnologi Inpormasi jeung Komunikasi (ICT) anu dumasar kana téhnologi kompiuter jaman baheula, biasana mah téhnologi anu masih kénéh séwang-séwangan. Inpormasi (jeung komunikasi) anu aya sipatna masih kénéh diwawatesanan ku tempat reujeung waktu. Inpormasi anu nyebar masih kénéh tacan bébas bisa ka mana-mana. Komunikasi data anu dilakukeun diwawatesanan ku tempat, komunikasi ngan ukur aya di wewengkon anu ambahanana saeutik.

Hal ieu téh disababkeun kompiuter dina jaman baheula mah sipatna pribadi atawa pikeun sorangan. Data inpormasi anu dikokolakeunana ogé masih kénéh saeutik. Ditambah ku data reujeung inpormasi anu dikokolakeunana ngan ukur pikeun kaperluan sorangan atawa sababaraha urang wungkul.

Kompiuter

Kompiuter baheula mah biasana ngan ukur dipaké pikeun nulis (ngetik) tulisan anu sipatna pribadi (eukeur pribadi atawa eukeur sababaraha urang), pikeung nyatet data tentang duit (akuntansi), reujeung anu séjénna.

Conto-conto gunana kompiuter baheula dina ngokolakeun data:

  1. Aplikasi kantor biasa saperti ngetik tulisan maké program paranti ngokolakeun tulisan (Word Processing), program paranti ngokolakeun data duit (akuntansi), program paranti ngokolakeun data (databés), jeung réa-réa deui.
  2. Paranti ngararancang maké bantuan kompiuter (CAD), saperti ngararancang rupa wangunan.
  3. Ngolah gambar atawa poto maké program paranti ngolah poto.
  4. Jeung program séjénna anu biasa dipaké dina kompiuter sorangan (PC).

Forrum PUGER’s Pasundan


Ngahaja judulna teu diropéa. Da buktina kitu nulis judul ieu grup téh (Punten ah heureuy). Grup anu miboga alamat di http://www.facebook.com/groups/mochin/ mangrupakeun salasahiji grup anu dihususkeun pikeun urang Sunda (Pasundan).

Forum PUGER’s Pasundan. Forum mah biasana tempat ngadu bako atawa silih pairan ngeunaan hiji atawa sababaraha perkara. PUGER’s…, naon atuh ari PUGER? Da salila ieu tacan manggihan kecap mandiri tina kecap PUGER? Singhoréng téh PUGER mangrupakeun singketan tina Pemuda Mengger. Jadi asalna mah grup ieu téh mangrupakeun tempat ngumpulna pemuda (anggahota pésbuk) anu asalna ti wewengkon Mengger. Ngan kusabab loba anggahota pésbuk anu asalna ti luar Mengger hayang ngiluan icikibung kana ieu grup, tungtungna mah ieu grup téh dirobah kalawan ditambahan kecap Pasundan. Jadi waé grup ieu….

Pikeun anggahota pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup bisa ngasupkeun paménta pikeun jadi anggota ieu grup. Di jero grup ieu bisa gogonjakan, ngasupkeun sajak atawa puisi, jeung anu séjénna.

Waktu dilongok dina ping 11 Sapar 1433 mah, jumlah anggahotana geus nepikeun ka 709 urang.

Forrum PUGER's Pasundan

Ieu di handap mangrupakeun rumpaka sajak Gupay Panghiap pikeun mapag anggahota anyar anu asup ka ieu grup.

” GUPAY PANGHIAP “
Ku Ki Sunda Sawawa

W akca kedalna kalimat munggaran
I eu hate kebek ku rasa bagja
L ir kagunturan madu kaurugan menyan putih
U rang sadaya tiasa patepung lawung di ieu forum
J eung dulur dulur sadaya
E ukeur ngaitkeun tali silaturahim
N yimpaykeun rasa kaheman
G eusan raketna tatali wargi

S umangga wilujeng rawuh
U rang sempal guyon gogonjakan
M erbayaksa pinuh rasa gumbira
P alidkeun naon rupi lalangse hate
I calkeun rasa nu marudah dina manah
N galangkungan obrolan katut guyonan
G andara hate pinuhan ku rasa bagja

U kur kecap bagea nu tiasa dikedalkeun
R asa pinuh katumarimaan
A nu teu bisa kaukur ku catur kareka ku basa
N ajan ditulis ku para pujangga
G umulung dina tungkusan qolbu

F akta nu teu bisa kagambar ku rumpaka carita
O bahna waktu marengan ngawujudna pangharepan
R iriungan sing jadi cukang lantaran duduluran
U rang beungkeut dina hate sewang sewangan
M arengan kolebatna rumingkang kahirupan

Budak Awéwé mah Kudu Bisa Nyangu jeung Masak


Salaku budak awéwé, kudu bisa babantu ka kolot utamana babantu ka anu jadi indung. Tugas indung mah kalolobanana di dapur: nyangu, masak, mirun seuneu, jeung pagawéan di dapur anu séjénna. Kusabab kitu, budak awéwé mah biasana dikudukeun bisa nyangu reujeung masak. Najan leutik kénéh geus diajarkeun ku indungna cara-cara nyangu reujeung masak. Najan diajarkeunana henteu sacara langsung, tapi ku jalan nempokeun carana masak reujeung mantuan indung ogé geus jadi hiji cara anu alus pikeun mamatahan ka budak.

Ku jalan dipapatahan atawa diajarkeun ti leuleutik, matak mawa alus lamun geus gedéna. Geus gedé bakal biasa lamun kudu atawa dititah masak reujeung nyangu téh. Moal ngarasa sieun teu bisa kusabab geus biasa.

Hawu paranti nyangu jeung masak

Tapi hal ieu gumantung reujeung balik deui ka unggal jinisna. Da teu salawasna budak awéwé anu daékeun diajar digawé di dapur. Komo lamun masakna maké hawu mah. Aya kalana lamun kurangna sabar reujeung leukeun mah da susah atuh masak di dapur maké hawu téh. Ngahurungkeun seuneuna lumayan hésé, ditambah kudu ngasur-ngasur suluh supaya seuneuna henteu pareum, kudu niupan seuneun lamun seuneuna pareum atawa leutik.

Parobahan jaman mawa parobahan ogé kana cara masak atawa nyangu. Ayeuna mah cara masak téh teu susah teuing kawas baheula. Ayeuna mah teu kudu maké hawu reujeung suluh deui. Kari maké listrik atawa gas elpiji, geus bisa masak reujeung nyangu. Masak reujeung nyangu téh jadi gampang. Najan gampang, tetep waé diperlukeun kadaék pikeun milampahna (nyangu reujeung masakna).