Naha Basa Sunda téh Bakal Leungit?


Geus lila, salaku urang Sunda anu mikaresep jeung mikahéman kana Basa Sunda, miboga rasa sieun bisi jeung inggis dina hiji waktu mah Basa Sunda téh bakal kari ngaran. Kari ngaran lain disababkeun urang Sunda areuweuh, tapi kusabab urang Sunda-na arembungeun ngagunakeun Basa Sunda. Urang Sunda leuwih resep maké Basa séjén tibatan maké Basa Sunda. Nya istilahna mah Jati kasilih ku junti téa.

Kahariwang ieu lain tanpa bukti. Bukti anu nyata ngeunaan kasieun ieu geus kabandungan dina kahirupan sapopoé, utamana di wewengkon dayeuh. Loba urang Sunda anu leuwih remen ngagunakeun Bahasa Indonesia tibatan Basa Sunda dina obrolan sapopoéna. Najan obrolanan téh reujeung sasama urang Sunda. Leuwih jauhna deui, budak ogé umumna diajarkeunana téh Bahasa Indonesia lain diajarkeun maké Basa Sunda. Jadi leuwih milih maké Bahasa Indonesia tibatan Basa Sunda. Tapi ieu mah lain mikaceuceub Basa Indonesia, ieu mah ngan ukur miboga kasieun, lamun henteu ku urang Sunda anu makéna ku saha deui atuh makéna Basa Sunda téh? Lamun lain ku urang Sunda, ku urang mana deui atuh anu bakal miara Basa Sunda téh.

Kongres Basa Sunda jadi jalan pikeun ngamumule Basa Sunda

Lamun kaayaan ieu diantepkeun, tangtuna ogé teuing sabaraha lila deui Basa Sunda téh bakal kari ngaran. Ayana mah aya, ngan euweuh anu ngagunakeun. Kusabab kitu kudu nyieun cara atawa tarékah anu nyata pikeun ngahalangan ieu kaayaan. Kudu néangan cara supaya Basa Sunda téh dipaké dina obrolan sapopoé, hususna ku urang Sunda. Tarékah mah katempona geus aya (bisa disebutkeun geus loba): ayana paraturan pamaréntah hususna Pemda Jawa Barat ngeunaan ngagunakeun Basa Sunda, panalungtikeun ngeunaan Basa Sunda supaya Basa Sunda bisa ngigelan jaman, ngagunakeun média (buku jeung internét) anu aya pikeun nyebarkeun Basa Sunda, jeung réa-réa deui. Mudah-mudahan waé sagala tarékah anu dijalankeun téh saeutikna aya matihna dina ngaleungitkeun kasieun yén Basa Sunda bakal leungit.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.jendelasastra.com)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s