Pakaitna Papabrikan tina Daun Danas Reujeung Saringan


Papabrikan tina daun danas paranti kaulinan barudak minangkana mah kaulinan anu nurutan pabrik héleran paranti nutu atawa ngagilih paré supaya jadi béas. Papabrikan narima taneuh lembut anu masih kénéh campur reujeung taneuh badag, terus sina ngocor ngaliwatan daun danas anu déngdék (luhur sabeulah). Taneuh anu masih kénéh campur téh diawurkeun di tungtung daun danas anu beulah luhur supaya ngocor ka handap. Kusabab di tengah-tengah daun danas aya anu bolongan, taneuh anu laleutik atawa lembut téh moncor atawa asup kana liang éta. Sedengkeun anu gedéna mah terus mapay daun danas ka tungtung anu di handap. Di handapeun liang atawa bolongan di tengah daun danas diteundeunan wadah pikeun nandéan taneuh anu maruragan.

Taneuh anu kaluar tina liang atawa bolong, dianggapna béas meunang ngahéler. Ari huutna mah bakal mapay daun danas nepikeun ka handap.

Papabrikan

Sanajan cara gawé ieu papabrikan téh béda reujeung pabrik héleran anu nyaan, bisa dicokot pangajaran ku barudak anu arulinna. Ieu papabrikan bisa jadi cara kumaha nyaring atawa milihan barang anu campur antara anu badag reujeung anu lembut. Lamun hayang misahkeun antara anu badag reujeung anu lembut bisa maké saringan. Saringan ieu bisa diatur gedé katut leutikna (hayang milih barang anu lembut/badagna sakumaha). Leutik jeung gedéna anu dipisahkeun bisa diatur ku gedéna bolongan saringan.

Dina hal papabrikan, gedéna bolongan atawa liang kudu ditangtukeun saméméhna. Gedéna gumantung kana lembutna taneuh anu maloncor kana liang. Leuwih gedé liangna, bakal baradag ogé taneuh anu maloncorna. Pon kitu deui lamun hayang anu lembut pisan, kari nyieun liang anu leutik.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s